جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


رای شماره : 4871-12/9/39

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
اعتراض دادسرای استان خلاصه مبنی براینکه حکم فرجامخواسته برخلاف مندرجات پرونده ومداقه درآنهاست موجه وواردمی باشدزیراکاردان فنی به استناداثرلاستیک درروی آسفالت خیابان بطول بیست مترهنگام ترمزکردن سرعت زائدازحدمقرررامسلم دانسته دونفرازگواهان بنام علی فرزندعلی و بانوبیگی فرزندسهرات گفته اندسپرماشین به طفل متوفی اصابت نموده است بنابه مراتب مسطوره حکم فرجامخواسته به لحاظ نقص رسیدگی مخدوش ونقض می گرددو...

* سابقه *
نظرکارشناس

شخصی به اتهام قتل غیرعمدوبی مبالاتی وسرعت طبق ماده 2قانون تشدید مجازات رانندگان تحت تعقیب دادسرای شهرستان شیرازدردیوان جنائی استان هفتم قرارگرفته است .
دادگاه جنائی استان هفتم به موضوع رسیدگی واکثریت رای داده اندکه : باتوجه به انکارمتهم درتمام مراحل تحقیقات وانصراف ولی طفل ازتعقیب وی وگواهی گواهان که ماشین سرعت نداشته وازنظرکاردان هم استفاده سرعتی که بیشترازحدمعمول باشدنمی شودوازسایراوراق پرونده هم دلیلی بربی مبالاتی وتخلف ازمقررات استنباط نمی شودوقوع بزه منظوردرمواد1و2قانون تشدید مجازات رانندگی محرزنبوده وبرائت متهم اعلام می شوددرحالی که اقلیت با توجه به نظریه کاردان فنی ومحتویات پرونده متهم رامستحق مجازات دانسته است .
شعبه نهم دیوان عالی کشوربه فرجامخواهی دادسرای استان هفتم وفرجام ماهوی دادسرای دیوان عالی کشوررسیدگی نموده وچنین رای داده است .
گرچه اعتراض دادستان استان هفتم بردادنامه فرجامخواسته اصولا ماهوی وموردرسیدگی فرجامی واقع نمی شودلیکن چون نماینده آقای دادستان کل طبق گواهی گواهان ونظریه کاردان فنی که تصادف رادراثرسرعت تشخیص داده است درخواست فرجام ماهوی نموده اندوباتوجه به محتویات پرونده اعتراض مزبوربه موردبنظرمی رسدلذادادنامه فرجامخواسته به اتفاق آراءنقض و رسیدگی مجددبه دستورماده 8محاکم جنائی به دادگاه جنائی استان هفتم ارجاع می گردد.
دیوان جنائی استان هفتم دررسیدگی ثانوی به این شرح رای به برائت متهم داده است :.......هرچندکه متخصص فین شهربانی درصورت مجلس مورخ 3/4/35اشاره به سرعت کامیون نموده ولی این معنی باعنایت به انکارمتهم و مودای شهادت شهودمحرزنیست ،چه شهودی که درشعبه بازپرسی ازآنان تحقیق بعمل آمده وناظرعین قضیه بوده اندهیچکدام برسرعت اتومبیل شهادتی نداده اندوبااین وصف صرف معاینه محل نموده دلالتی برمجرمیت متهم بنحوی که موردمشمول ماده 2قانون تشدیدمجازات رانندگان باشدنداردوسایراوراق پرونده مشعربربی مبالاتی متهم ویاتخلف اوازمقررات رانندگی یا بی احتیاطی وی نیست وبهرحال بنظرهیئت دادگاه درپرونده کاردلیل کافی برای احرازگناهکاری متهم وعلم برمجرمیت اوموجودنمی باشدلذابرائت وی ازبزه انتسابی اعلام می گردد...
براثرفرجامخواهی دادسرای استان هفتم وموافقت دادستان کل وتشخیص اصراری بودن رای درشعبه 9دیوان عالی کشورموضوع درهیئت عمومی دیوان مزبور طرح گردیده وبشرح زیررای به نقض حکم فرجامخواسته داده اند:

مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
ازصفحه 167 تاصفحه 169

24
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
4871
تاریخ تصویب :
1339/09/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :