جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


رای شماره : 1333 15/6/1317

رای شعبه 2 دیوانعالی کشور
مقررات راجع به شهادت وامارات ناظر بامور حقوقی است وبموجب ماده 323 قانون آئین دادرسی کیفری یکی از وسائل اثبات درامورجزائی شهادت شهود و مطلعین است .

قسمت دوم ازخلاصه حکم شماره 1333 15/6/17 شعبه 2 دیوانعالی کشور.

مرجع : مجله حقوقی وزارت دادگستری ، صفحه 91
سال چهارم دوره جدید
شماره 2 تیرماه 1362
24
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1333
تاریخ تصویب :
1317/06/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :