جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


رای شماره : 7608 - 25/10/27

رای اصراری هیات عمومی دیوانعالی کشور
اعتراض دادستان کل که بعنوان فرجامخواهی ماهوی اظهارگردیده برحکم فرجامخواسته وارد وحکم مزبور ازجهت مخالفت بادلائل وشواهدموجوده درپرونده کارباحکم محکومیت متهم به کیفیتی که دادگاه مستند وقوع منازعه شناخته مخدوش است وبنابراین دستور ماده 420 مکرر قانون آئین دادرسی نقض ورسیدگی مجدد به شعبه دیگر دیوان جنائی مرکز ارجاع میگردد.

* سابقه *

گردش کار اسداله بختیار که باتهام ایراد جرح منتهی بفوت باستناد قسمت اخیر ماده 171و 170مورد تعقیب دادسرای زنجان در دادگاه جنائی تهران بوده درشعبه سوم دیوان جنائی تهران باستناد دوماده مرقومه بارعایت تخفیف متهم به پنجسال حبس بااعمال شاقه وتادیه یکهزارریال هزینه دادرسی محکوم فرجامخواسته وشعبه سوم ذیوانعالی کشور باستدلال آنکه غیراز متهم کسان دیگری هم دارای داس بوده اند ونمیتوان جرم ارتکابی متهم را به کیفیتی که در حکم ذکر گردیده منطبق بامواد استنادیه دانست حکم رانقض ورسیدگی رابه شعبه دیگر دادگاه جنائی مرکز محول وشعبه اولی دادگاه جنائی تهران بقضیه رسیدگی وجرم متتسبرا" ثابت تلقی وباماده 170 اصلی تطبیق ومشارالیه رابدو سال حبس تادیبی وپرداخت یکهزار ریال هزینه دادرسی محکوم ومحکوم علیه ودادیار ازاین حکم فرجام خواسته وباز شعبه سوم دیوانعالی کشور بلحاظ آنکه بشرح پرونده قتل درحین منازعه واقع نشده واستناد بماده 175 اصلی قانون مجازات مورد نداشته هکذا حکم را نقض ورسیدگی رابه شعبه دیگر دادگاه جنائی تهران ارجاع نموده شعبه سوم دادگاه جنائی مرکز درهیات پنج نفری بقضیه رسیدگی وموضوع را باماده 175 اصلی قانون مجازات عمومی تطبیق وبارعایت ماده 45 قانون مجازات عمومی مشارالیه را به ده ماه حبس تادیبی وپرداخت یکهزارریال هزینه دادرسی محکوم وهنگام اعلام رای محکوم علیه ودادیارفرجام خواسته اند رسیدگی به شعبه سوم دیوانعالی کشور ارجاع ومحکوم علیه اعتراضی نکرده وخلاصه اعتراض دادستان باذکر سوابق امربشرح مذکورتطبیق جرم راباماده استنادی بی مورد ومنطبق باماده 175 مکررقانون مجازات دانسته ونقض حکم راخواستارشده است .
جلسه هیات عمومی دیوانعالی کشوربریاست رئیس کل دیوانعالی کشور باحضور دادستان کل ومعاون اول دادستان کل وآقایان روسا و مستشاران شعب تشکیل است . پس ازقرائت گزارش جریان پرونده و آراصادره ومداقه درمواد مربوطه وکسب عقیده جلب آقای دادستان کل که مبنی برفرجامخواهی ماهوی بشرح زیر : ( مطابق محتویات پرونده مخصوصا" قراربازپرس مسلم است که اسداله بقصد قتل غلامعلی راباداس کشته است پس ازارتکاب بزه شهود شهادت داده اند که قتل براتعلی بتوسط اسداله بعمل آمده خود اوهم ابتدا اعتراف کرده که براتعلی رامجروح کرده است مادراو هم اعتراف نموده که بین پسر من وبراتعلی خصومت بوده وبعدا" براتعلی اصولا" منکر ایراد ضرب شده وضمنا" بازپرس تشخیص داده دلیل براینکه غیراز اسداله شخص دیگری براتعلی را مقتول کرده باشد دردست نیست وباتوجه به گواهی پزشک معلوم میشود فوت بعلت سوراخ شدن ریه او بوده است ) ودرخواست نقض حکم بوده مشاوره نموده وباکثریت آرابشرح زیر رای میدهند.

مرجع : مجله علمی حقوقی انتقادی کانون وکلا،شماره مسلسل 64
صفحه : 102 تا 103
سال یازدهم شماره اول فروردین واردیبهشت 1338

24
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
7608
تاریخ تصویب :
1327/10/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :