جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


رای شماره : 3161-15/8/44

رای اصرای هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون باتوجه به محتویات پرونده واستدلال دادگاه حکم برائت خالی از اشکال صادرشده ابرام می شود.

* سابقه *
کافی نبودن دلائل

شخصی به اتهام جعل سندعادی واستفاده ازسندمجعول ودیگری به اتهام معاونت دربزه جعل تحت تعقیب دادسرای مشهدقرارگرفته اندوحکم برائت آنان ازدادگاه جنائی استان نهم صادرگردیده ودرنتیجه فرجامخواهی آقای دادستان ومدعی خصوصی که محکوم به ردعرضحال شده حکم فرجامخواسته درشعبه هشتم دیوان عالی کشورنقض ورسیدگی مجددبه دادگاه جنائی تهران احاله شده است .
شعبه سوم دادگاه جنائی تهران باانجام تشریفات مقدماتی وتشکیل جلسه علنی سه نفری رسیدگی نموده پس ازاعلام ختم دادرسی ،درموردمتهم اصلی بعلت فوت وی موقوف ماندن عرضحال ودرموردمتهم به معاونت به استنادنظریه کارشناسان حکم برائت ودرموردعرضحال شاکی خصوصی بعلت عدم حضوروکیلش قرارابطال دادخواست ضرروزیان راصادرکرده است .
دادستان استان مرکزدرمقام شکایت فرجامی برآمده وطبق دلائل وقرائن موجوددرپرونده تقاضای نقض حکم دادگاه جنائی رانموده است .
چون فرجامخواهی ازهمان علل اولیه بوده مطابق ماده 463قانون آئین دادرسی کیفری قابل طرح درهیئت عمومی دیوان عالی کشورتشخیص شده است .
پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده پس ازقرائت گزارش ومطالعه اوراق لازم باکسب عقیده جناب آقای معاون اول دادستان کل مبنی برنقض رای فرجامخواسته مشاوره نموده وبه اکثریت بشرح زیررای داده اند:

مرجع :مجموعه رویه قضائی کیهان سال 1344 چاپ 1345
صفحه 39. تا صفحه 40.

24
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3161
تاریخ تصویب :
1344/08/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :