جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


رای شماره : 3160-15/8/44

رای اصرای هیات عمومی دیوان عالی کشور
طبق رای شماره 6250-27/12/42هیئت عمومی که بعنوان وحدت رویه قضائی صادرگردیده ملاک ومناط دراحرازسوءنیت متهم دراصدارچک بلامحل باابلاغ واقعی اظهارنامه به متهم ویاتحقیق اطلاع واستحضاروی دردادگاه از مفاداظهارنامه ارسالی تشخیص گردیده وچون درموردمانحن فیه اظهارنامه مربوط به شکایت ابراهیم (احدازشکات )به متهم ابلاغ واقعی نشده لذاتطبیق اتهام منتسب به متهم ازطرف دادگاه استان بابندب ماده 238مکررقانون مجازات عمومی صحیح نمی باشدونظربه اینکه حکم فرجامخواسته مبنی بر محکومیت متهم بارعایت تعددبزه صادرگردیده ونقض قسمتی ازحکم موثردر جزءدیگرمی باشدعلیهذاحکم فرجامخواسته ازهرجهت به دستورماده 430قانون آئین دادرسی کیفری نقض ورسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه استان مرکز ارجاع می گردد.

* سابقه *
چک بی محل
ابلاغ واقعی اظهارنامه

جوادشکاست کرده که اسمعیل نام درمقابل اجناس چندفقره چک به پدر خانم وی (غلامحسین )داده وشخص اخیرالذکرچکهارابه وی واگذاروچون چکها برگشت شده درخواست تعقیب کیفری وی می شودونیزاسمعیل به اتهام صدوردو فقره چک بلامحل طبق شکایت اللهقلی وابراهیم موردتعقیب واقع شده ودادیار دادسرای شهرستان تهران بموجب کیفرخواست مورخ 11/2/1337به استنادماده 238مکررقانون مجازات عمومی بارعایت ماده 2الحاقی به قانون اصول دادرسی کیفری درخواست تعیین کیفراوراازدادگاه جنحه تهران می نماید.
شخص غلامحسین وهمچنین اللهقلی دادخواست ضرروزیان بطرفیت متهم به دادگاه جنحه تسلیم ودادرسی دادگاه درتاریخ 20/8/38دادرسی راانجام وبه استناد(بندالف وب ماده 238مکررقانون مجازات عمومی وماده الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری وماده 45مکررقانون مجازات عمومی نسبت به 16 فقره ازچکهای بلامحل اورابه غرامت های نقدی وراجع به چک شماره ر267750 (شکایت ابراهیم )وی رابه ششماه حبس تادیبی وتادیه 1250ریال جزای نقدی که کیفراشد(شش ماه حبس تادیبی وپرداخت 1250ریال جزای نقدی )درباره اش اجراشودمحکوم وراجع به دادخواست ضرروزیان غلامحسین (احدازشکات )متهم رابه تادیه ر124420ریال خواسته موردمطالبه و13687ریال وسی دینارخسارت تاخیرتادیه و5/6221حق الوکاله وکیل درمرحله بدوی و657ریال هزینه دادرسی درحق شاکی یادشده محکوم ومقررداشته که دایره اجراءخسارت تاخیرتادیه را ازتاریخ اجرای دادنامه ازقرارصدی دوازده حساب نموده وازمتهم اخذوبه غلامحسین پرداخت کندونسبت به دعوی اللهقلی متهم رابه پرداخت مبلغ 5000 ریال بابت وجه چک وپرداخت 17ریال هزینه دادرسی محکوم کرده است .
دراثردرخواست پژوهشی محکوم علیه شعبه 2دادگاه استان مرکزدادنامه پژوهشخواسته رااستواروسپس متهم رسیدگی فرجامی راخواستاروشعبه 11 دیوان عالی کشورچنین رای داده است :
هرچندازطرف متهم فرجامخواه بیان اعتراض موجهی نشده ولی برحکم فرجامخواسته اشکال وارداست زیرادرموردچندفقره ازچکهابه جوادشاکی بدوی پرونده تکلیف صلح وسازش شده وحال اینکه نسبت به همان چکها دادخواست ضرروزیان ازطرف غلامحسین تقدیم وبه نفع اوحکم صادرشده است با اینکه درظهرچکهاانتقال ویاظهرنویسی مشاهده نمی شودحق این بودکه بخود مدعی خصوصی پرونده هم تکلیف صلح شده باشدبعلاوه اخطاریه مورخ 25/3/36 ابراهیم که مستندمحکومیت متهم وکیفراشدواقع شده به شخص محکوم علیه ابلاغ نگردیده درصورتی که مناط دراحرازسوءنیت وتطبیق اتهام باقسمت ب ماده 238مکررابلاغ واقعی اظهارنامه است نه ابلاغ قانونی علی ای حال حکم فرجامخواسته به جهاتی که فوقامذکورافتادمخدوش بنظرمی رسدمستندابه ماده 430آئین دادرسی کیلری نقض ورسیدگی به شعبه دیگردادگاه استان مرکز ارجاع می شود.
شعبه 12دادگاه استان مرکزدرتاریخ 24/6/41پس ازشنیدن بیانات غلامحسین (احدازشکات )مبنی براینکه وجوه چکهارابه دامادخود(جواد) منتقل نکرده ومتعلق به اینجانب است وازمتهم نیزگذشت نمی کنم واستماع مدافعات دیگرمتهم واظهارات دادیاردادسرای استان وبیانات جوادداماد غلامحسین بشرح استدلال مذکوردردادنامه شماره 372-15/7/41دادنامه پژوهش خواسته راازهرجهت استوارکرده است .
متهم درخواست رسیدگی فرجامی کرده وبااصراری تشخیص شدن رای پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده است که پس ازقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم باکسب عقیده جناب آقای دادستان کل مبنی برنقض رای فرجامخواسته مشاوره نموده به اتفاق آراءبشرح زیررای داده اند:

مرجع :مجموعه رویه قضائی کیهان سال 1344 چاپ 1345
صفحه 40. تا صفحه 43.

24
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3160
تاریخ تصویب :
1344/08/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :