جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


رای شماره : 3163-15/8/44

رای اصرای هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون قرائن وشواهدموجوددرپرونده کارازجمله مشاهدات جانشین بازپرس درمحل وقوع حادثه ووضع اتومبیل پس ازتصادف واظهارنظرکارشناس وگواهی همراهان مقتول مجموعادلالت داردکه متهم قبل ازتصادف بامقتول اتومبیل راباسرعتی متعارف ومعمول می رانده وتصادف دراثرانحراف به سمت چپ جاده رخ داده واین انحراف ناشی ازسرعت زیادبوده وعمل متهم با ماده 2قانون تشدیدمجازات رانندگان منطبق است استناددادگاه به ماده یک قانون مزبورموجه نمی باشدوحکم فرجامخواسته که ازاین حیث مخدوش ومخالف قانون صادرگردیده طبق دوماده 430و430مکررقانون دادرسی وکیفرنقض و رسیدگی به شعبه دیگردادگاه دیوان جنائی مرکزارجاع می گردد.

* سابقه *
رانندگی
قتل غیرعمد

حمداله به اتهام اینکه هنگام رانندگی بین راه زنجان به تهران براثر سرعت درراندن اتومبیل مرتکب قتل غیرعمدی عابری بنام غلام شده بوده مورد تعقیب دادسرای شهرستان زنجان واقع وپس ازبازجوئی مقدماتی واصدارقرار مجرمیت اوازناحیه بازپرس کیفرخواست به استنادماده 2قانون تشدید مجازات رانندگان ازدادسرای مزبورعلیه اوبه دیوان جنائی مرکزتقدیم گردیده است .
شعبه چهاردادگاه جنائی باانجام تشریفات وتشکیل جلسه مقدماتی وعدم مشاهده نقص دربازجوئی درجلسه علنی رسیدگی نموده وبرحسب دلائل مشروحه در حکم ،
قتل غیرعمدغلام رادرنتیجه بی احتیاطی (عدم توجه کامل به جلووکاستن سرعت مقرر)متهم هنگام رانندگی وسیله نقلیه موتوری دانسته وبه استناد ماده 1قانون تشدیدمجازات رانندگان ودرنظرگرفتن موجبات تخفیف کیفر طبق ماده 45قانون مجازات عمومی نامبرده رابه دوماه حبس تادیبی وپرداخت مبلغ پنج هزارریال جریمه نقدی محکوم نموده است .
براثرفرجامخواهی دادسرای استان مرکزواعتراض دادسرای مزبورمبنی براینکه حادثه ناشی ازسرعت اتومبیل وموردمنطبق باماده 2قانون تشدید مجازات رانندگان بوده است ودرخواست رسیدگی ماهوی ازناحیه نماینده دادستان کل کشورشعبه اول دیوان عالی کشوررسیدگی وچنین رای داده است :
باتوجه به رای شماره 4730-30/11/47هیئت عمومی دیوان عالی کشوردر موردفرجامخواهی دادستان کل ازحکم شماره 282-22/9/41دیوان جنائی مرکز درحقیقت تحت این عنوان است که دیوان مزبورامرجنائی مسلم راجنحه تشخیص داده است ومتهم (فرجامخوانده )رابه دوماه حبس تادیبی وپرداخت پنج هزار ریال جزای نقدی محکوم نموده است .
صرفنظرازاینکه ازگواهی فرجامخوانده معلوم گردیده که بایستی هنگام رانندگی عینک نمره دارداشته باشدوچنین عینکی همراه نداشته طبق محتویات پرونده معلوم است که متهم درعمل رانندگی خودسرعت زیادداشته واشخاصی هم که کارشناسی کرده اندتصادف رابه علت سرعت زیادتشخیص داده اندوبه این جهت عمل او(قتل غیرعمد)منطبق باماده 2قانون تشدیدمجازات رانندگان و جنائی بوده است لذاحکم فرجامخواسته باتوجه به ماده 430مکررقانون آئین دادرسی کیفری منقوض ورسیدگی به شعبه دیگردادگاه جنائی مرکزارجاع می گردد
شعبه اول دیوان جنائی مرکزباتعیین وکیل مدافع وانجام تشریفات و تشکیل جلسه مقدماتی وملاحظه گزارش عضومحقق وبررسی پرونده کاروعدم مشاهده نقص دربازجوئی درجلسه علنی روز8بهمن ماه 1343باحضورنماینده دادستان استان ومتهم ووکیل مدافع اورسیدگی نموده وباشنیدن مدافعات متهم ووکیل اووتوضیحات نماینده دادستان وآخرین دفاع متهم بشرح حکم فرجامخواسته :
ارتکاب بزه قتل غیرعمدی ناشی ازتخلف ازمقررات ونظامات و بی احتیاطی درهدایت اتومبیل راثابت ولی تخلف متهم راازسرعت معمولی مدلل ندانسته وبامنطبق ساختن بزه انتسابی باماده 1قانون تشدیدمجازات رانندگان ودرنظرگرفتن موجبات تخفیف طبق ماده 45قانون مجازات عمومی متهم رابه دوماه حبس تادیبی وپرداخت پنج هزارریال جزای نقدی محکوم نموده است .
دادسرای مرکزازحکم دیوان جنائی فرجامخواسته وبااشاره به اعتراضاتی که سابقانسبت به حکم منقوض 282-22/9/41نموده رسیدگی ونقض حکم اخیررادرخواست کرده است .
چون فرجامخواهی دادسرای استان مرکزبه همان علتی بوده که قبلامورد فرجامخواهی بوده است طبق ماده 463قانون آئین دادرسی کیفری موضوع قابل رسیدگی درهیئت عمومی دیوان عالی کشورتشخیص شده است .
پس ازطرح موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشوروقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم باکسب عقیده آقای معاون دادستان کل مبنی برنقض رای فرجامخواسته به اکثریت آراءبشرح زیررای داده اند:

مرجع :مجموعه رویه قضائی کیهان سال 1344 چاپ 1345
صفحه 43. تا صفحه 46.

24
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3163
تاریخ تصویب :
1344/08/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :