جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 9/4987
شماره رای : 997/21
تاریخ رسیدگی : 27/11/1369
تجدیدنظرخواه : شرکت سهامی خاص نوسازی و عمران ... با و وکالت آقای ...
تجدیدنظرخواندگان : خانم (الف ) و (ب ) با وکالت آقای ... تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 127 و11128/2/1369 شعبه 16 دادگاه حقوقی یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...
خلاصه جریان پرونده :
1 - در تاریخ 20/7/1361 وکیل خانمهای (الف ) و (ب ) دادخواستی به طرفیت شرکت. ... به خواسته الزام به تنظیم سند انتقال و تحویل یک دستگاه آپارتمان و صدور دستور موقت بر منع خوانده از نقل وانتقال آپارتمام مذکور به اشخاص ثالث مقوم به سیصدهزار ریال تسلیم دادگاه عمومی حقوقی ... می نماید به عنوان اینکه آقای (ج ) به وکالت فرزندش (الف ) و ولایت فرزند دیگرش (ب ) قرارداد ساختمان یک دستگاه آپارتمان در شهرک ... با بلوک و شماره آپارتمان و مساحت معین و مشخص با شرکت امضاء نموده و به حکایت پرونده شماره 3901 بلوک ... طبقه 4 شماره ... موجود نزد شرکت کلیه بهای آپارتمان را پرداخت کرده ولی شرکت به معاذیر غیرموجه و غیرقانونی از انتقال آن امتناع دارد0 رسیدگی و صدور حکم به شرح فوق را تقاضا می نماید0
با ثبت به کلاسه 61/497 شعبه 19 وقت رسیدگی تعیین می شود بعدا از درخواست دستور موقت انصراف حاصل می شود0 آقای ... به وکالت شرکت. ... مداخله می نماید و به خلاصه پاسخ می دهد: شرکت موکلش به استناد ماده 5 قرارداد از خواهانها جهت تهیه مقدمات لازم دعوت می نماید0 چون در خارج از ایران و فاقد مجوز خرید بوده اند پس از انقضاء مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ اظهارنامه آپارتمان را از رزرو خارج می نماید و به دیگری می فروشد رد دعوی مورد تقاضاست.
شعبه مزبور پس از ملاحظه پرونده مربوط به قرارداد آپارتمان موجود نزد شرکت خوانده به موجب دادنامه شماره 945 مورخ 1/11/1362 شرکت خوانده را محکوم می نماید شش دانگ آپارتمان شماره ... بلوک ... به مساحت 45/176 مترمربع تیپ (ث ) بلوک ... را با پارکینگ و انبار که جزو پلاک ثبتی ... فرعی از 2395 اصلی بخش ... است پس از تصفیه حساب نیست به مطالبات خود به خواهانها انتقال و تحویل دهد0 بر اثر فرجامخواهی وکیل شرکت. ... به شرح رای شماره ... شعبه 21 دیوان عالی کشور به عنوان اینکه در زمینه ادعای انتقال آپاراتمان موضوع دعوی طی سند رسمی به ثالث که موثر در قابل استماع بودن دعوی است رسیدگی نشده 0 دادنامه فوق به لحاظ نقص در رسیدگی نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی ... ارجاع می شود0 با ثبت به کلاسه 63/384 شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی ... وقت رسیدگی تعیین می شود0
2 - در تاریخ 30/4/1364 آقای ... به وکالت خانمها (الف ) و (ب ) دادخواست دیگری به طرفیت شرکت. ... و آقای ... به خواسته جلب ثالث در پرونده 62/384 شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی ... وابطال سند انتقال آپارتمان مورد دعوی مقوم به سیصدهزار ریال تسلیم دادگاه مرقوم می نماید0 به عنوان اینکه شرکت. ... ملک موکلینش را در جریان دعوی اصلی به موجب سند رسمی شماره ... دفترخانه 337 ... به آقای ... منتقل نموده و رسیدگی و صدور حکم به شرح فوق خواستاری می گردد که به کلاسه 64/263 شعبه 21 ثبت دو پرونده توام می شود0 وکیل شرکت مزبور ضمن تسلیم فتوکپی ورقه مالکیت مشعر بر انتقال رسمی آپارتمان به آقای ... و اشاره به عدم موقعیت جلب ثالث و باطل و فاسد بودن بیع و استفاده موکلش از شرط مندرج در قرارداد رد دعوی را تقاضا می نماید0 آقای ... به خلاصه اظهار می دارد ملک را خریداری نموده ، موردی برای ابطال سند او وجود ندارد0 رسیدگی در شعبه 21 دادگاه حقوقی یک ... ادامه می یابد0
وضعیت ثبتی از ثبت استعلام می شود و دادنامه شماره 2162/2/1367 ضمن رد ایراد وکیل شرکت در مورد جلب ]ثالث [ به لحاظ اینکه خواسته آن با دعوی اصلی مربوط است و رسیدگی توامان را اقتضاء دارد به عنوان اینکه قرارداد مستند دعوی مبایعه نامه نیست و ارکان بیه محقق نشده و رضای طرفین نمی توانسته جزو وعده برای معامله در آینده مفهوم دیگر داشته باشد و به موجب اختیار حاصله از ماده 6 قرارداد به خواهان اخطار گردیده ظرف یک ماه برای انجام معامله یعنی تا آخر وقت اداری 1/3/57 مراجعه کند وگرنه آپارتمان در رزرو نخواهد بود که آقای (ج ) اعلام نموده خانمها (الف ) و (ب ) در خارج از ایران هستند و خواسته است انتقال به مراجعت آنان موکول گردد و عدم حضورخواهانها ونداشتن مجوز خرید عدم قدرت خوانده را به خرید محرز و عمل شرکت را به انتقال آن به آقای ... طی سند رسمی موجه می نماید و دلیلی بر ابطلال سند رسمی انتقال به نظر نمی رسد0 حکم بر بطلان هر دو دعوی خواهانها صادر می گردد0 بر اثر تجدیدنظرخواهی وکیل خواهانهای به شرح رای شماره ... شعبه 21 دیوان عالش کشور به لحاظ ابلاغ نشدن صحیح وقت دادرسی جلسه 21/2/1367 به وکیل خواهانها و به لحاظ اینکه شرکت. ... طی اظهارنامه شماره 2313901/5/1361 خواهانها را جهت انجام تشریفات لازم و روشن کردن وضع معامله دعوت نموده و وکیل آنها به هنگام رویت اظهارنامه آمادگی کاملش را برای تنظیم سند و تحویل اعلام و درخواست کرده تعیین شود چه وقت و به کدام دفترخانه باید مراجعه نماید که اقتضاء دارد جهت احرازاینکه متعاقب آماده شدن آپارتمان موضوع قرارداد26/2/1356 معامله مورد تایید طرفین بوده یا خیر پرونده مربوط به قرارداد مزبور از خوانده مطالبه و ملاحظه و اقدامات انجام شده متعاقب ابلاغ اظهارنامه فوق منعکس سپس تصمیم شایسته اتخاذ گردد0 حکم مزبور نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک ... ارجاع می شود (جریان مشروح امر در دو رای این شعبه درج و پیوست پرونده است ) با ارجاع پرونده به شعبه شانزده به کلاسه 68/9 و 68/82 ثبت وقت رسیدگی تعیین و پرونده شرکت خوانده مطالبه و وضعیت ثبتی پلاک ... از ناحیه غرب ثبت. ... استعلام شده پرونده 3901 قدیم و 3106 جدید ارائه شده وسیله وکیل شرکت متعاقب اظهارنامه منعکس گردید0 رونوشت اقرارنامه رسمی شماره 24102845/8/1365 مندرج در پاسخ ثبت از دفترخانه ... مطالبه و پیوست گردید0
مشارو دادگاه اظهار نظر بر استحقاق خواهانها در دعاوی مطروحه نموده رئیس دادگاه به شرح دادنامه تجدید نظرخواسته و به عنوان اینکه قرارداد مورخ 26/2/1365 معتبر و لازم الاجرا و از استحکام کافی برخوردار می باشد و مورد معامله معلوم است و شرکت. ... به شرح اظهارنامه شماره 2313901/5/1361 خواهانها را جهت انجام تشریفات لازم و روشن کردن وضع معامله دعوت نموده و وکیل خواهانها به هنگام رویت اظهارنامه آمادگی کامل خود را برای تنظیم و و تحویل اعلام و متقاضی معین نمودن وقت و محل دفتر خانه شده و دعوی الزام به تنظیم سند و تحویل در تاریخ 20/7/1361 و مقدم بر واگذاری ملک به شخص ثالثی اقامه شده وانتقال ملکی که مستحق للغیر بوده به آقای ... وجهه صحیحی نداشته حکم بر ابطال سند شماره ... دفترخانه ... و الزام شرکت. ... به تنظیم سند رسمی شش دانگ آپارتمان شماره ... بلوک ... پلاک ... فرعی از 2395 اصلی بخش ... پس از تصفیه حساب با رعایت سایر مقررات به نام خواهانها صادر شده و اضافه گردید چون در هر دو دعوی خواسته تحویل نیز عنوان گرددیه پس از تنظیم سند رسمی تحویل موردمعامله نیز مقتضی می باشد0 وکیل شرکت سهامی ... دادخواست تجدیدنظر تسلیم دادگاه صادر کننده حکم نموده ضمن بیان مطلبی و تاکید بر عدم احراز توافق از تاریخ اظهارنامه به بعد رای هیئت عمومی و شعبه 21 دیوان عالی کشور نقض احکام و صدورحکم شایسته را تقاضا نموده است. قاضی صادر کننده حکم اعتراضات را وارد ندانسته با وصول پرونده به دیوان کشور به کلاسه بالا ثبت و به این شعبه ارجاع گردید0 وکیل تجدیدنظرخواندگان پاسخگویی نموده و رد دعوی تجدیدنظرخواه را خواستار شده است. اعتراض و پاسخ آن موقع شور قرائت خواهد شد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید0 پس از قرائت گزارش آقای ... و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(با توجه به محتویات پرونده و دلایل دعوی و عنایت به اینکه با اعلام آمادگی وکیل خواهانها در پاسخ اظهارنامه شماره 2313901/5/1361 برای تنظیم سند و تحویل گرفتن مورد معامله اختیار شرکت. ... در انتقال آپارتمان به دیگری موضوع ماده پنج قرارداد مورخ 26/2/1356 منتفی بوده ومکاتبات معموله ومحتویات پرونده شرکت منعکس در صورتجلسات دادرسی مورخ 11/2/1369 و 1/11/1362 حاکی از تایید معامله پس از آماده شدن آپارتمان است. اعتراض شرکت یاد شده نسبت به حکم شماره 127 و 128 مورخ 11/2/1369 شعبه 12 دادگاه حقوقی یک ... وارد نیست. به استناد بند (ب ) ماده 10 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها حکم مزبور بالنتیجه تایید می شود0)

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی 1
صلاحیت ، داوری ، خسارات ، امورحسبی ، وقف ، معامله فضولی ، تهاتروغصب - تالیف یدالله بازگیر، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
997
تاریخ تصویب :
1369/11/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :