جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 22/7803
شماره دادنامه : 237/12
تاریخ رسیدگی : 12/4/1374
تجدیدنظرخواهان : آقایان (الف ) و (ب )
تجدیدنظرخواندگان : آقایان 01 (ج ) 02 (د) 04 (س ) 05 (ک ) 06(گ ) 07 (ت ) 08 (ن ) 09 (م )
تجدیدنظرخواسته : دادنامه های شماره 175/10174/9/72 دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 13 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 15/9/69 آقای (ش ) وکیل دادگستری که اقامتگاه خود را در این پرونده 000 اعلام داشته به وکالت از تجدیدنظرخواندگان دادخواستی به خواسته صدور حکم به خلع ید غاصبانه از حدود 8 هکتار از اراضی ملکی موکلین مقوم به 201000 ریال و قلع و قمع و طمس مستحدثاث مقوم به مبلغ 000/400 ریال علیه تجدیدنظرخواهان به دادگاه حقوقی یک 000 تقدیم و با احصاء دلایلی به استعلام از اداره ثبت و تحقیقات و معاینه محلی با جلب نظر کارشناس توضیح داده به موجب سوابق ثبتی و اسناد مالکیت مالک پلاک دهکده و مزرعه و قنات 000 به شرح مالکیت می باشند و خواندگان که هیچ گونه مالکیتی ندارند0 در قسمتی از آن تصرف و مستحدثانی ایجاد کرده اند و حاضر به رفع ید نیستند تقاضای صدور حکم با احتساب کلیه خسارات دارد0 پلاک ملک 39 اصلی واقع در بخش 2 ثبتی 000 اعلام شده ]است [ با وصول دادخواست و ثبت به کلاسه 69379 حقوقی وقت دادرسی تعیین و طرفین دعوت شده اند0 در جلسه 20/1/70 وکیل خواهانها حضور یافته و دعوی را به نهج مسطور در دادخواست تایید نموده و به علت عدم ابلاغ وقت دادرسی به ابلاغ وقت دادرسی به خواندگان در آدرس معینه پرونده در اجرای ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنی پروژه به دفتر ارسال شده پاسخ استعلام از ثبت اسناد طی شماره 17394/1/70 واصل و مشعر بر مالکیت خواهانهاست 0 آقای (ش ) به شرح لایحه ارسالی ثبت شده به شماره 81022/2/70 نشانی خواندگان را روستای 000 اعلام و اضافه نموده آقای (ق ) برای راهنمایی جهت ابلاغ به خواندگان معرفی می شود و ابلاغ از طریق ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی را نیز متذکر شده ]است [0
در تاریخ 7/7/70 آقای (پ ) وکیل دادگستری به وکالت از شرکت کشاورزی و دامپروری 000 به عنوان وارد ثالث دادخواستی به خواسته ورود ثالث به دعوی قلع ید و قلع قمع مستحدثات پرونده کلاسه 69379 دادگاه حقوقی یک 000 علیه متداعیین پرونده قبلی تقدیم و با انضمام وکالتنامه فتوکپی وکیل مدیریت 3 فتوکپی مصدق اسناد رسمی قطعی غیرمعقول فتوکپی با استعلامیه اداره ثبت اسناد 000 به مرکز کشاورزی 000 فتوکپی مصدق نامه های آقایان (ع ) و (غ ) و (ص ) در مورد دو حلقه چاه عمیق فروخته شده به شرکت موکل فتوکپی مصدق پروانه های دو حلقه چاه عمیق ملکی به موکل به شماره 000 و موافقتنامه تغییر نام این دو حلقه چاه از نام مالکین قبلی به نام شرکت موکل فتوکپی مصدق مجوز تغییر محل چاه عمیق موضوع پروانه شماره 1301/193885/4/64 که ملاحظه پرونده به پلاکهای 67 اصلی بخش 2 000 و 39 اصلی آن و جلب کارشناس و معاینه و تحقیق محلی ملاحظه پرونده های چاههای عمیق به پروانه های شماره مذکور در فوق از اداره امور و بررسی و حفاظت منافع آب استان 000 و پرونده کلاسه 69379 دادگاه حقوقی یک 000 توضیح داده 9 نفر خواهانهای دعوی پرونده کلاسه 69379 دادگاه حقوقی یک 000 دعوی مذکور را علیه خواندگان آن پرونده مطرح کرده اند0 از آنجا که به موجب سند رسمی 000 یک دانگ مشاع مزرعه 000 پلاک 67 اصلی 000 آن را آقایان (ث ) و (ت ) و (ن ) ( دو نفر از خواهانهای دعوی اصلی ) و همگی فرزندان 000 و با وکالت از ایشان بدوا به آقای (ر) فروخته اند که آقای (ر) هم بعدا به موجب سند رسمی قطعی غیرمنقول شماره 1855629/12/67 ملک خریداری مزبور را عینا متعاقب انتقال 5 دانگ مشاع دیگرآن به شرکت موکل حسب سند رسمی قطعی غیرمنقول 1246753/2/67 000 که در آن سند نیز آقای (ر) جزء فروشندگان است به موکل انتقال داده اند از جمله متعلقات ملک یاد شده دو حلقه چاه عمیق شماره پروانه های مندرج در ستون دلائل دادخواست بوده (که وفق محتویات پرونده های مربوط و مضبوط در اداره امور بررسی و حفاظت منافع آب استان 000 هم مالکان مزرعه 000 شرکای آن چاهها بوده اند) مطالبه و ملاحظه آن پرونده ها مورد استدعا می باشد که پس از فروش مزرعه به شرکت موکل ، سازمان آب منطقه ای ، 000 طبق موافقتنامه شماره 432/1301/207497/8/68(موافقتنامه جزء لاینفک پروانه های چاههای عمیق است ) با تغییر نام چاههای مارالذکر از نام مالکان قبلی به نام شرکت موکل موافقت کرده در 2/7/65(زمان مالکیت فروشندگان مزرعه و چاهها به شرکت موکل ) به موجب موافقتنامه شماره 1301/6124 با تغییر محل چاه عمیق موضوع پروانه شماره 1301/193885/4/64 نیز موافقت کرده است و فروشندگان مزرعه 000 علاوه بر متعلقات و منضمات در متن اسناد رسمی به موجب اوراق عادی جداگانه نیز فروش چاههای عمیق متعلق آنها به شرکت موکل را اعلام و اقرار کرده اند که فتوکپی مصدق این اوراق نیز ضمیمه پرونده است و همه حکایت از احداث این چاهها و مستحدثات آن توسط مالکین فعلی (اسبق ) از جمله دو از خواهانهای دعوی اصلی دارد0
با تبیین و توصیف مستندات تصدیق می دهم که مزرعه 000 با وضع موجود و با همین حدود و ثغور با همین چاههای عمیق و با همین مستحدثات و مصوبات به شرکت موکل از جمله توسط آقایان (ب ) و(ن ) با یک دست فاصله و مع الواسطه به شرکت موکل انتقال یافته است و شخص اخیرالذکر اراضی مورد ادعای خود را در دعوی اصلی که یک حلقه چاه نیز در آن قرار دارد با همین چاه به ید قبلی موکل واگذار و با کمال تعجب نسبت به این قسمت از مبیع دعوی خلع ید و قلع مستحدثات مطرح کرده اند0 به اضافه تصرفات خواندگان اصلی که مدیران شرکت هستند از قبل شرکت بوده 000 و تقاضای صدور حکم به بیحقی خواهانها نموده در تاریخ 9/7/70 (جلسه دادگاه ) دو پرونده ضمیمه و دستور ابلاغ فسخ ثانی دادخواست وارد ثالث به خواندگان آن و تعیین وقت دادرسی و دعوت اصحاب دعوی صادر شده وقت برای 15/11/70 تعیین گردیده در اینجلسه وکیل خواهانهای اصلی و آقای (ب ) همچنین وکیل شرکت خواهان وارد ثالث حضور یافته اند0 سایرین حضور نیافته و لایحه ارسال نداشته اند0اظهارات وکیل خواهانهای اصلی بر تایید دادخواست استماع و منعکس شده خوانده حاضر گفته است ما در شرکت کاره ای نیستیم شرکت وارد که حاضر است و دفاع می کند و ما به عنوان مدیر عامل شرکت هستیم وکیل وارد ثالث اظهار داشته شرکت موکل ملک و متعلقات آن را خریداری کرده و تغییری در حدود ایجاد نکرده بلکه در تغییر محل یکجا یکی از چاهها تقربیا به فاصله 250 متر به داخل و عمیق پلاک نیز عقب نشینی کرده که از مرز دورتر شده حتی نسبت به قبل دورت شده تصرف غاصبانه و تجاوزی صورت نگرفته 000 و در حقیقت دعوی متوجه شرکت موکل است به خواندگان اصلی تقاضای تحقیق و معاینه محلی با جلب نظر کارشناس دارد0 ملاحظه پرونده های ثبتی پلاک 6739 و پروانه آب شماره 1301/193885/4/864 موثر در تصمیم دادگاه تشخیص و یا تجدید وقت مطالبه تا همراه نماینده خبیر به دادگاه ارائه شود0 جلسات عدیده دادگاه به علل منعکس در پرونده تجدید شده در جلسه 11/8/71 وکیل خواهانها و آقای (الف ) حضور یافته اند0 نمایندگان اداره ثبت و امور آب 000 حضور یافته اند0 وکیل خواهانهای اصلی اظهارات خود را موکول به بعد نموده خوانده اصلی حاضر اظهارداشته ادعای وکیل خواهانها را رد می کنیم 000 تمام فعل و انفعالات قبلا توسط مالکین قبلی بوده و شرکت خریداری وقت موجود بوده است 0
نماینده ثبت اسناد اظهار داشته آقایان (ط) و (ظ) برابر یک فقره اظهارنامه ثبتی در سال 43 شش دانگ مزرعه جدیدالاحداث و قنات جاریه 000 پلاک 67 اصلی که مبدا قنات آن در اراضی (هروروگرآباد و شجاع آباد و قطهران در شمال مزرعه جدیدالاحداث ) می باشد آقای (ط) نسبت به چهار دانگ و آقای (ظ) نسبت به دو دانگ تقاضای ثبت نمودند آگهی نوبتی منتشر شده و در موعد اعتراضی نشده و تاکنون تحدید حدود به عمل نیامده ]است [ پس از یک سلسله نقل طبق دوفقره خلاصه اسنادرسمی به شماره 104675/2/67 و 1855622/12/67 شش دانگ قربه مذکور 15187/1/70 000 با توجه به مطالب معنونه از ناحیه احد از خواندگان محترم و نماینده ثبت اسناد و نماینده امور آب ، لازم می دانم به استحضار برسانم اولا تمام فعل و انفعالات توسط مالکین قبلی صورت پذیرفته است النهایه به طور تلویحی اقرار دارند که فعل و انفعالاتی صورت گرفته است و اما نماینده ثبت وضعیت پلاک 67 اصلی رابیان نمودند در صورتی که ملک مورد ادعا جزء پلاک 39 می باشد که برای آن سند مالکیت صادر شده است و 8 هکتار آن وسیله خواندگان تصرف شده در آن چاه حفر شده تقاضای جلب نظر کارشناسان را دارم 000
خوانده اظهار می دارد000 با بیاناتی در خصوص پلاک فوق و نقل و انتقالات مربوط را بیان داشته که مختوم به آن است که سند هم صادر نشده است 0
نماینده اداره آب اظهار داشته آقایان (ع ) و (ص ) به عنوان مالکین مشاعی پلاک 67 اصلی تقاضای صدور مجوز شماره 2 (ظاهرا چاه هم منظور بوده قید نشده ) را از اداره آب نموده بودند که زمانی پس از طی تشریفات کار آن صادر و پس از انجام عملیات حفاری پروانه بهره برداری آن به شماره 1301/385/1964/4/64صادر که در تعاقب آن به دلیل عدم آبدهی چاه و یا نقص فنی در خدمت مجوز تغییر محل چاه مرقوم را نموده اند که مجوز تغییر مکان و النهایه مجوز ادامه ادامه بهره برداری شماره 1301/24/261/7/65 (ع ) و (ص ) و سایر شرکاء مشاعی صادر شده و سپس انتقال اراضی تحت شرب چاه به پلاک 67 اصلی به شرکت 000 پروانه بهره برداری به نام شرکت مورد نظر تغییر نام یافته است 000 در پایان جلسه پرونده ثبتی پلاک 39 اصلی لازم به ملاحظه تشکیل و با تجدید جلسه مطالبه گردیده ]است [0
در جلسه مورخ 20/1/71 دادگاه وضع ثبت پلاک 39 اصلی واقع در بخش 2 000 با ملاحظه پرونده و توضیحات نماینده اداره ثبت خلاصه ملاحظه پرونده و توضیحات نماینده اداره ثبت خلاصه منعکس شده ، قرار تحقیق و معاینه محلی با جلب نظر کارشناس صادر و کارشناس به قید قرعه تعیین شده ، اوراق پرونده رای شماره 312/12/71 دادسرای عمومی 0000 در باب رفع تصرف عدوانی بعدی مورد شکایت آقای ،(ق ) علیه آقای (ب ) نسبت به اراضی پلاک 39 و مربوط، پس از تقدیم دادخواست این پرونده ملحق و ضمیمه گردیده در10/3/72 قرارها اجرا شده معاینه محل معمول و در صورتجلسه منعکس گردیده کروکی محل تنظیم و از 6 نفر شهود تعرفه شده به طور مفصل و و مشروح تحقیق گردید0 آقای (و) کارشناس منتخب با رعایت مقرارت مربوط و تفهیم موضوع کارشناسی اعلام داشته نظریه خود را ظرف ده روز تقدیم نماید0 نظریه مشارالیه با کروکی ضمیمه آن تقدیم شده که به شماره 192722/4/72 به ثبت دفتر رسیده این نظریه در جهت خواسته خواهانها و تایید خواسته است با ابلاغ نظریه کارشناس آقای (ب ) اعتراض نموده اعتراض او به شماره 12546/5/72 ثبت گردیده آقای (ژ) وکیل خواهانها با تسلیم لایحه ای که به شماره 25609/5/72 به ثبت دفتر رسیده خواستار تعیین متراژ و مساحت تصرفات خواندگان شده در 30/6/72 مراتب به کارشناس تفهیم شده و کارشناس ده روز فرصت خواسته تامساحت مورد تجاوز را اعلام نماید نظریه تکمیلی کارشناس که به شماره 44063/7/72 به ثبت دفتر رسیده مشعر بر تجاوز در سطحی به مساحت 5/9 هکتار اعلام گردیده و پس از اقدامات لازمه با وصول نظریه کارشناس دادگاه به شرح رای تجدیدنظر خواسته و با توجه به دعوی و خواسته و اقدامات معموله و رسیدگیهایی که به عمل آمده اصدار رای نموده و قسمت پایانی این رای به شرح زیر است (000 دادگاه ادعای خواهانهای دعوی اصلی را وارد و محمول بر صحت دانسته و مستندا به ماده 308 قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان دعوی اصلی به خلع ید نه و نیم هکتار از اراضی هکتار از اراضی پلاک 39 اصلی واقع در بخش ثبتی مطابق با کروکی ترسیمی از ناحیه کارشناس منتخب دادگاه و مطابق ماده 313 قانون مارالذکر حکم بر قلع و قمع و طمس مستحدثات احداثی در حق خواهانهای دعوی صادر و اعلام می گردد در خصوص ادعادی خواهان دعوی وارد ثالث بنابر وصف فوق حکم به بیحقی صادر و اعلام می شود) با ابلاغ رای خواندگان اصلی در موعد قانونی با تقدیم درخواست تجدیدنظر و تکرار و عنوان مطالب قبلی مستدعی نقص رای شده اند0 برای تبادل لایحه اقدام شده آقای (ش ) خواستار رد تجدید نظرخواهی و ابرام رای گردیده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است 0 اینکه هیئت شعبه در تاریخ فوق با توجه به اوراق پرونده و گزارش تنظیمی مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(تجدیدنظرخواهی آقایان (الف ) و (ب ) بر دادنامه های شماره 175 و 10174/9/72 دادگاه حقوقی یک 000 پرونده های کلاسه 6246 و 7067 با توجه به استدلال مندرج در رای مذکور و رسیدگیهای که در طول دادرسی به منظور احراز واقع امر به عمل آمده وارد نبوده و مثبت عدم رعایت موازین شرعی و قانونی ازناحیه دادگاه نیست و با ماده 6 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها منطبق نیست و از نظر رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال مشهود نمی باشد0 لذا ضمن رد شکایت تجدیدنظری با توجه به اینکه موضوع خلع ید در اصل دادنامه 5/9 هکتار از پلاک 39 می باشد ابرام می شود0)

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی 1
صلاحیت ، داوری ، خسارات ، امورحسبی ، وقف ، معامله فضولی ، تهاتروغصب
تالیف یدالله بازگیر، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
102
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
237
تاریخ تصویب :
1374/04/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :