جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 1/7530
شماره دادنامه : 726/25
تاریخ رسیدگی : 6/11/1372
فرجامخواه : آقای (الف )
فرجامخوانده : بانو (ب )
فرجامخواسته : دادنامه شماره 73/136 صادره از دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 25 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 7/5/63 تجدیدنظرخوانده به طرفیت تجدیدنظرخواه دادخواستی به خواسته خلع ید نسبت به 2 قطعه زمین مزروعی پلاک 1731 و 1747 واقع در000 و 8 قطعه اراضی واقع در000 و قلع و قمع قلعه های جدیدالغرس در قطعه 1747 مقوم به مبلغ 000/600 ریال تقدیم و به استناد گواهی حصر وراثت و تقسیم نامه و صورت مجلس معاینه محل پرونده 57/8/59 حقوقی 2 و پرونده موضوع دادنامه شماره 25274/3/62 دادگاه کیفری 2 و معاینه محلی تقاضای رسیدگی نموده است 0
خوانده لایحه ارسال و اعلام داشته است که خواهان شناسنامه دیگری به نام 000 دارد و با هر دو شناسنامه کلیه ارثیه پدری خود را باسند عادی به من واگذار کرده است که تصویر سندها و رضایتنامه خطاب به بازپرس و نامه با امضای 000 به مرکز بهداشت پیوست است 0 دادگاه قرار اخذ توضیح از خواهان و رجوع به پرونده های ثبتی را صادر کرده است 0
در جلسه 12/12/63 نماینده ثبت مالکیت خواهان را نسبت به 6دانگ پلاکهای 1741 و 1731 تایید نموده و خواهان توضیح داده است که پلاکهای 8 قطعه عبارتند از 000 و سندهای عادی را که به زور گرفته است قبول ندارم و گذشته نامه را هم قبول ندارد0 دادگاه وضعیت ثبتی پلاکهای 8 گانه را استعلام واز گواهان تحقیق و قرار اخذ توضیح در رابطه با چگونگی تقسیم ارثیه صادر و محل را معاینه و از اداره کشاورزی استعلام و تصویر بعضی اوراق پرونده های استنادی خواهان را از وی دریافت و سرانجام در تاریخ 2/5/72 به وقت مقرر پایان دادرسی را اعلام و چنین انشاء رای کرده است :
(000 مسجلین ذیل سند عادی ابرازی خوانده 000 همگی حضور خود را در موقع انجام معامله 000 انکار و از چگونگی آن و اینکه وجهی بابت آن به خواهان پرداخت شده باشد اظهار بی اطلاعی نموده اند 000 در زمان تنظیم سند ادعایی 000 هنوز سهم الارث خوهان به جهت عدم تقسیم ترکه مورث 000 معین نبوده 000 پرداخت ثمن 000 هیچ گونه دلیلی بر پرداخت آن ارائه ننموده 000 پرونده کیفری 000 من حیث المجموع حاکی از عدم مشروعیت معامله ادعایی 000 و اخذ سند به نحو غیرمتعارف از خواهان می باشد000 مدافعات وی به نحوی نیست که صحت وقوع 000 را ثابت نماید بنابراین 000 حکم به خلع ید خوانده از قطعات و پلاکهای مورد دعوی 000 و قلع و قمع قلمه و اشجار مغروسه توسط خوانده در پلاک 1747 فرعی مورد دعوی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد000)
که منتهی به تجدید نظر خواهی گردیده است 0 اعتراض این است که خواهان به علت اعتیاد قصد فروش داشته است و اینجان خریده ام و در این 21 سال ادعایی نشده است و در همین مورد کتبا رضایت نامه داده است و دلیلی بر بی اعتباری معامله وجود ندارد0 اعترضنامه عینا هنگام شور قرائت می گردد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش

آقای 000 عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی 0 با لحاظ محتویات پرونده بر دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر اشکالات ذیل وارد است 01 با توجه به سند شماره 1069117/10/60 تجدیدنظرخوانده سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاکهای 17471731 را با خریداری از (ج ) مالک می باشد و به شرح مذکور در گواهی شماره 72376/5/62 ثبت 000 نیز سه دانگ پلاک 1747 و 1731 و 1833 به موجب تقسیم نامه 1049110/10/63 دفتر000 در سهمی نامبرده قرار گرفته که در نتیجه وی مالک شش دانک هر یک از دو پلاک 1731 و 1747 و سه دانگ 1833 می باشد در عین حال برابر نامه شماره 167295/12/63 ثبت 000 بانوی مرقوم مالک سه دانگ پلاک 1803 نیز هست و آقای (ج ) که مورث نامبرده نیزبوده در پلاکهای 1803423 و 1833 و 1906 به میزان سه دانگ در هر یک مالکیت داشته است که با توجه به مراتب اولا درپرونده مشخص نشده طبق تقسیم نامه رسمی مورد مالکیت مورث تجدیدنظرخوانده به چه نحوه بین وراث تقسیم گردیده و مشارالیها از پلاکها 423 و 1906 نیز سهمی داشته یا خیر ثانیا مالکیت شخص مذکور درخصوص پلاکهای دیگر مورد ادعا که شامل پلاک 277172167 و 280 است چگونه احراز گردیده ثالثا در جریان رسیدگی روشن نشده تجدیدنظرخواه در آنچه که تجدیدنظرخواه غیروارث از پدر خود مالکیت داشته (سه دانگ از پلاکهای 1731 و 1747 و 1703) با توجه به اینکه مدعی است سهم بانوی مرقوم ازماترک مورد معامله سند عادی بوده در بقیه نیز تصرفی دارد یا خیر 02 به شرح مذکور در صورتجلسه معاینه محل مورخ 7/2/72 (صفه سوم ) بانونی خواهان خواسته را منحصر به خلع ید نموده و از قلع و قمع قلمه های جدیدالغرس به ادعای اینکه خوانده آنها را جمع آوری نموده منصرف بوده که مورد توجه قرار نگرفته و قلع و قمع نیز مورد حکم واقع شده است 03 خواسته دعوی خلع ید بوده نه رسیدگی به اعتبار یا عدم اعتبار سند عادی ابرازی خوانده دعوی 0 در این رابطه خواهان به استناد حکم صادره در پرونده کیفری آن را فاقد ارزش دانسته است ( هر چند رای مزبور در باب تعیین تکلیف معاملات و قراردادها صادر نشده است ) از ناحیه خوانده دعوی نیز دعوایی در ارتباط با آن مطرح نبوده است بنابراین با توجه به مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اتخاذ تصمیم مقدور بوده است و اقدامات دیگر ضرورت نداشته است 0
04 در فتوکپی صورتجلسه 23/3/62 که ظاهرا مربوط به پرونده کیفری است تجدیدنظرخواه اظهار داشته تجدیدنظرخوانده بعد از تنظیم سند عادی ملک را به نام خودش به ثبت رسانیده است 0 دراین رابطه پرونده ثبتی ملاحظه نشده و با فرض صحت این ادعا تاثیر آن در دعوی مورد توجه قرار نگرفته است 0 ضمن تاثیر گذشت شاکی (خواهان دعوی ) در پرونده کیفری مورد اظهار نظر واقع نشده است علی هذا با نقض رای موصوف رسیدگی به دادگاه حقوقی یک شهرستان 000 محول می شود0)

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی 1
صلاحیت ، داوری ، خسارات ، امورحسبی ، وقف ، معامله فضولی ، تهاتروغصب
تالیف یدالله بازگیر، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
102
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
726
تاریخ تصویب :
1372/11/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :