جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 2223/4373
شماره دادنامه : 380/23
تاریخ رسیدگی : 31/6/69
تجدیدنظرخواه : بانو (الف )
تجدیدنظرخوانده : آقای (م )
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 5354/6/68 صادره از دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 23 دیوان عالی کشور
هیئت رسیدگی : آقایان 000
خلاصه جریان پرونده : آقای (م ) در سال 64 دادخواستی به طرفیت بانوان (الف ) و (ب ) و (ج ) و (د) به خواسته خلع ید خواندگان از یک قطعه زمین شالیزاری به مساحت چهار قفیز واقع در قریه 000 مقوم دویست و ده هزار ریال به دادگاه حقوقی عمومی 000 که بعدا به دادگاه حقوقی یک تبدیل شده است تقدیم نموده و چنین توضیح داده است به موجب فروش نامه عادی مورخ 12/1/43 مرحوم (ه ) مورث خواندگان یک قطعه زمین موضوع خواسته را به مساحت چهار قفیز واقع در قریه 000 در حضور عده ای که ذیل فروشنامه را امضاء کرده اند به بیع قطعه به اینجانب فروخته و با اخذ بهای آن زمین را به من تحویل ]داده [ که ضمن بهره برداری سند اصلاحات ارضی شماره 19116/20/2/50 دفتر 60 000 را اخذ نموده ام که اراضی مزبور به نام من آماربرداری شد و سپس سند رسمی صادر گردید0 به حکایت استعلامیه محلی زمین مدت هفت سال در تصرف من بوده مرحوم (ه ) پس از هفت سال زمین را غصب و از یدم خارج کرده که به دادگاه بخش سابق مراجعه و اقدام به طرح دعوی نمودم 0 شعبه 23 دیوان عالی کشور بالاخره رای داد که دعوی پس از فوت (ه ) بایستی علیه کلیه ورثه اقامه شود و قرار رد دعوی مرا صادر نموده لذا مجدد اقدامی به طرح دعوی می نماید0 با تقاضای صدور قرار تحقیق و معاینه محل تقاضای صدور حکم بر طبق خواسته نموده است 0 دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین ومطالبه پرونده مطروحه قبلی به شماره 60329 مدنی که ضمیمه است و صدور قرار تحقیق ومعاینه محل و اجرای قرارهای صادره و استماع شهادت 000 و 000 و 000 فرزند 000 و 000 فرزند 000 و 000 واستعلام مراتب از اداره مرکز خدمات کشاورزی و وصول پاسخ و ثبت آن به شماره 6258/201/12/67 و قرار استماع شهادت معتمدین اصلاحات ارضی به اسامی 000 و 000 000 را صادر پس از استماع شهادت 000 و 000 معتمدین آماربرداری و اخذ نظر آقای مشاور ختم رسیدگی را اعلام چنین رای داده است با عنایت به محتویات پرونده و رسیدگیهای معموله و اظهارات گواهان و مندرجات نامه شماره 2014614/12/67 مرکز خدمات کشاورزی دایر به افزایش چهار قفیز زمین آبی در مرحله دوم به آمار خواهان و نیز اظهارات معتمدین زمان اصلاحات ارضی موید ادعای نامبرده می باشد محقق که مورث خواندگان پس از آماربرداری مرحله اول قطعه متنازع فیه را به معامله صحیح شرعی به خواهان منتقل و در مرحله دوم نیز به نام خواهان آمار شده و تصرف مجدد مورث خواندگان دارای مبنای شرعی و محمل قانونی نبوده حکم به محکومیت خواندگان به خلع ید و تحویل چهار قفیز زمین آبی باقید جهات اربعه آن صادر می گردد0 پس از ابلاغ رای مزبور و وصول اعتراض و تجدیدنظرخواهی پرونده به دیوان عالی کشور واصل و به این شعبه ارجاع شده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید0 پس از قرائت اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد نیست 0 با توجه در اوراق پرونده و مستندات خواهان و مودای گواهی گواهان و مفاد نامه شماره 2014614/12/67 مرکز خدمات کشاورزی قائمشهر و اقدامات و رسیدگیهای انجام شده از طرف دادگاه حکم تجدیدنظرخواسته صحیح و بلااشکال تشخیص و ابرام می شود0)

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی 1
صلاحیت ، داوری ، خسارات ، امورحسبی ، وقف ، معامله فضولی ، تهاتروغصب
تالیف یدالله بازگیر، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
102
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
380
تاریخ تصویب :
1369/06/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :