جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 2523/4382
شماره دادنامه : 373/23
تاریخ رسیدگی : 31/3/69
موضوع رسیدگی : نظریه دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 23 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000
خلاصه جریان پرونده : آقای (الف ) به وکالت از آقایان (ب ) و (ج ) و (د) و (ه ) و بانوان (و) و (ح ) شهرت همگی 000 و بانو (ط) در تاریخ 1/7/66 دادخواستی به ظرفیت آقایان (ر) و (م ) شهرت هر دو (ی ) به خواسته خلع ید از 5707 مترمربع زمین ملکی موکلین مقوم 2010000 ریال و قلع اعیانی موجود مقوم بیست هزار ریال به دادگاه حقوقی یک 000 به استناد وکالت نامه و تصویر مصدق اسناد مالکیت و قرارداد عادی و ارجاع امر به کارشناس تقدیم و توضیح داده خوانده اول (ر) به موجب قرارداد عادی پیوست 5707 مترمربع زمین مزروعی به مورث موکلین فروخته بود که بامراجعه به دادگاه و صدور حکم به الزام وی به تنظیم سند رسمی زمین مزبور همچنان در ید غاصبانه خوانده ردیف یک است 0 تقاضای صدور حکم بر طبق خواسته نموده است 0 آقای (ک ) با تقدیم فتوکپی مصدق وکالت نامه و لایحه ای که به شماره 76039/9/66 ثبت گردیده خود را وکیل خوانده ردیف یک معرفی و به موجب لایحه مزبور دفاعا اعلام کرده که دعوی خلع ید از زمین مشاع مردود است و با فرض محکومیت قابل اجرا نیست و خواهان دلیلی ابراز نداشته که موکل زمینی از مشارالیهم در صترف دارد و موکل قرارداد عادی را امضاء نکرده و با توجه به اینکه مولی علیه وی مفروزا مالک نبوده حق چنین معامله را نداشته رد دعوی را تقاضا کرده است 0 دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و استماع اظهارات خوانده ردیف یک و مطالبه سوابق مربوط به حفر چاه از اداره آبیاری و انعکاس خلاصه پرونده اداره آبیاری و مطالبه سوابق راجع به ابطال پروانه صادره درمورد چاه مزبور و وصول پاسخ ومطالبه پرونده های مطروحه به کلاسه 2958/63 و پرونده کلاسه 1107/64 و انعکاس خلاصه پرونده های مزبور و رای شماره 247/2923/3/67 شعبه 23 دیوان عالی کشور در صورتجلسات دادگاه پس از کسب نظر آقای مشاور چنین اظهار نظر نموده است : دعوی خلع ید مطروحه از طرف وکیل خواهانها قابل پذیرش نیست زیرا مالکیت وکیل مزبور در پلاک اعلام شده مشاعی ، است سند عادی تقدیمی نیز با توجه به سابقه رسیدگی در پرونده 2958/63 مدنی به عنوان معامله ملک مفروز مورد قبول قرارنگرفته در این قسمت عقیده به صدور حکم به بطلان دعوی دارد0 در مورد مستحدثات ، که قلع آنها تقاضا شده (چاه ملحقات ) قرار لازم صادر خواهد شد0 پس از ابلاغ نظریه مزبور و وصول اعتراض پرونده به دیوان عالی کشور واصل و به این شعبه ارجاع شده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید0 پس از قرائت اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(با توجه در اوراق پرونده و صورتجلسات دادگاه و خلاصه پرونده های کلاسه 1107/64 و 2958/62 و رسیدگیهای انجام شده از طرف دادگاه آن قسمت از نظریه دادگاه که نتیجتا اشعار به صدور رای به رد دعوی (قرار رد دعوی ) خواهانها در موضوع خلع ید دارد به لحاظ عدم وصول اعتراض موجه ، صحیحی و خال از اشکال قانونی تشخیص و تایید می شود0)

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی 1
صلاحیت ، داوری ، خسارات ، امورحسبی ، وقف ، معامله فضولی ، تهاتروغصب
تالیف یدالله بازگیر، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
102

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
373
تاریخ تصویب :
1369/03/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :