جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 6/7223
شماره دادنامه : 283/25
تاریخ رسیدگی : 13/6/1372
فرجامخواه : (الف ) و (ب )
فرجامخوانده : (ج )
فرجامخواسته : دادنامه شماره 110 صادره از شعبه 2 دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 25 دیوان عالی کشور
هیئت رسیدگی : آقایان 000
خلاصه جریان پرونده : به تاریخ 20/1/69 (ج ) دعوایی به خواسته خلع ید از یک قطعه باغ به ارزش 4100000 به طرفیت (د) اقامه نموده ونتیجه چنین توضیح داده طبق پرونده ثبتی و اقرار خوانده باغ مثمر واقع در آبادی 000 را که به نام محلی 000 معروف است دارا می باشم 0 خوانده از سال 1344 خود را مستاجر دانسته در صورتی که او کارگر باغ بوده است نه کرایه داده است نه سندی دارد و عواید باغ رامی برد و به شرح فوق درخواست رسیدگی دارم 0 خوانده به موجب استشهاد موجود نتیجه اظهار نموده است چهل سال متصرف باغ و باغبان 000 بوده و طبق رسید موجود سالیانه اجاره پرداخته ام و در طول این مدت مبادرت به فروش اشجار مثمر و غیرمثمر نموده ام و در خاتمه دعوی مطروحه را وارد ندانسته و درخواست معاینه و تحقیق محلی با جلب کارشناس را نموده ]است [ دادگاه مبادرت به صدور قرار تحقیق از مسجلین استشهاد استنادی خوانده را جهت احراز رابطه استیجاری وی با خواهان نموده و سپس ملاحظه پرونده ثبتی و خدمات روستایی را لازم دانسته و پاسخ اداره ثبت اسناد رسیده سپس خوانده فوت نموده و ورثه او به موجب گواهی گواهان مشخص شده اند دو پسر وشش دختر که بعدا 5دختر معرفی شده اند0 از دو نفر شهود معرفی شده تحقیق به عمل آمده شهود قضیه از اینکه متصرف مورث خوانده استیجاری بوده یا خیر اظهار بی اطلاعی نموده اند0 نماینده خدمات روستایی با ملاحظه پرونده به موجب صورتجلسه 3/12/71 میزان مالیکت خواهان را تایید نموده دادگاه با توجه به محتویات پرونده و کسب نظر مشاور دادگاه مبادرت به صدور نظریه به شرح زیر نموده است : با توجه به پاسخ نامه اداره ثبت اسناد و املاک و مرکز خدمات روستایی 000 مالکیت خواهان محرز است چون دلیل کافی از طرف خوانده و ورثه او بر اثبات مشروعیت تصرفشان ارائه نشده نظر به قبول از ادعای خواهان اعلام می شود بعدا دادگاه به تاریخ 14/3/72 و با توجه به به قانون حذف موادی از قانون ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور حکم نموده نتیجه به شرح زیر (چون مالکیت خواهان یا توجه به جوابیه اداره ثبت اسناد و املاک و مرکز خدمات روستایی 000 محرز نمی باشد نظر به اینکه تصرفات ورثه متوفی مبنای شرعی و قانونی ندارد و مودای شهادت شهود حاکی از تایید ادعای خواهان است لذا حکم به خلع ید خواندگان از باغ مورد ادعا صادر و اعلام می گردد (14110/2/72)
(الف ) و (ب ) فرجامخواهی نموده اند رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده هیئت شعبه به تاریخ فوق تشکیل است 0 با توجه به محتویات پرونده و مشاور مبادرت به صدور رای می شود:
(بسمه تعالی 0 با لحاظ محتویات پرونده دادنامه تقاضای تجدید نظر بنابه جهات آتی مخدوش است 01 محتویات پرونده و پاسخ استعلام ثبتی دلالت بر مالکیت انحصاری تجدیدنظرخوانده بر باغ مورد ادعا ندارد بلکه اوراق ابرازی شده در جلسه 3/12/71 موید مالکیت وی بر مقداری از آن به نحو مشاع می باشد که چگونگی امر احراز نشده است 0 02 خوانده دعوی به شرح صورتجلسه 7/3/69 و لایحه تقدیمی در این جلسه که اولین جلسه رسیدگی بوده اوراقی به دادگاه تسلیم داشته که ناظر بر روابط اجاری او می باشد به علاوه رسیدهای پرداخت مبلغی به خواهان دعوی ویک برگ استشهادیه که اوراق موصوف نه تنها مورد ایراد و تکذیب تجدیدنظرخوانده (خواهان ) قرار نگرفته بلکه طبق صورتجلسه 14/5/69 به طور ضمنی آنها را قبول نموده به علاوه همین شخص به ضمیمه لایحه ثبت شده به شماره 25347/5/69 فتوکپی قرارداد تنظیمی با خوانده را داده است و دادگاه در مقام صدور حکم دقیقا روشن نکرده رابطه خوانده دعوی را با خواهان در باغ موصوف چه نوع رابطه ای تشخیص داده است 0
03 وراثت وراث معرفی شده برای خوانده وانحصار آنها با رسیدگی احراز نشده با علاوه با توجه به اظهارات بانو (الف ) در جلسه 12/7/71 که دو نفر از معرفی شدگان به اسامی 000 و000 را صغیر اعلام کرده و چگونگی امر در این رابطه موردتوجه و رسیدگی واقع شده است علی هذا با نقض دادنامه موصوف رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک 000 محول می شود0)

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی 1
صلاحیت ، داوری ، خسارات ، امورحسبی ، وقف ، معامله فضولی ، تهاتروغصب
تالیف یدالله بازگیر، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
102
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
283
تاریخ تصویب :
1372/06/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :