جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 18/35922
شماره دادنامه : 88/3
تاریخ رسیدگی : 20/2/71
موضوع رسیدگی : تجدیدنظرخواهی آقای (الف ) وکیل دادگستری نسبت به دادنامه شماره 270/2 شعبه اول دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 1/9/67 آقای (الف ) وکیل دادگستری به وکالت از آستان قدس رضوی دادخواستی به طرفیت آقای (ب ) به شعیه 30 دادگاه حقوقی 2 000 تسلیم و توضیح داده خوانده مستاجر آستان قدس بوده که طبق مصوبه شورای انقلاب و تفسیر قانونی مورخه 3/4/61 مجلس شورای اسلامی مبنی بر نفساخ اسناد موقوفه سند اجاره نامبرده منفسخ بوده و اکنون بین طرفین رابطه استیجاری وجود ندارد0 لذا تصرفات نامبرده غاصبانه بوده و به استناد نظریه شورای نگهبان آستان قدس ملزم به تجدید اجاره نمی باشد و تقاضای خلع ید خوانده را از زمین متصرفی به مساحت 5000 مترمربع از قطعه 2429 اراضی 000 و قلع و قمع بنای احداثی در آن را دارد0 خوانده به بهای خواسته اعتراض نموده و با جلب نظر کارشناس مشخص شده بهای ملک زاید بر نصاب رسیدگی دادگاه حقوقی 2 می باشد و به همین لحاظ قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده به دادگاه حقوقی یک 000 ارسال شده که به شعبه اول دادگاه مرقوم ارجاع گردیده ]است [0 خوانده در پاسخ به دعوی اظهارداشته ]است [ اینجانب در رقبه مورد دعوی غصبی و عدوانی نیست زیرا لایحه قانونی مورخ 4/2/58 شورای انقلاب تعیین تکلیف نموده و من به موجب احاره خط رسمی مجاز به احداث اعیانی می باشم و ید اینجانب ماذون است و با توجه به ماده 504 قانون مدنی آستان قدس فقط حق دریافت اجرت المثل دارد نه خلع ید و تخریب بنای احداثی و تقاضای صدور حکم بر ابطال دعوی را دارد0 دادگاه پس از رسیدگی لازم به صدور حکم به رد دعوی اظهار عقیده می نماید و این شعبه به موجب دادنامه شماره 905/123/12/69 در مقام رسیدگی به اعتراض وکیل خواهان نظر ابرازی را مورد تنفیذ قرار داده پس از وصول پرونده دادگاه در تاریخ 6/1/70 خاتمه رسیدگی را اعلام و به لحاظ اینکه مصوبه شورای انقلاب به منظور تجدید اجاره با متصرفین با نرخ عادله می باشد و ناظر به سلب حقوق استیجاری متصرفین نمی باشد و در اجاره نامه تنظیمی نیزاجازه احداث بنابه مستاجر و حتی حق واگذاری مورد اجاره به غیر به نامبرده داده شده و خلع ید و قلع بنا با این وصف مغایر بامدلول ماده 504 قانون مدنی است لذا به جهات فوق حکم بر رد دعوی مطروحه صادر می نماید0 رای صادره مورد تجدیدنظرخواهی وکیل خواهان قرارگرفته و پرونده مجددا به این شعبه ارسال شده لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت می شود0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز و اوراق پرونده مشاور نموده چنین رای می دهند:
(تجدیدنظرخواهی واصله با توجه به محتویات پرونده و استدلال مندرجه در رای صادره وارد نیست و چون موارد تجدیدنظرخواهی از مصادیق شقوق ذیل ماده 6 لایحه تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها نمی باشد رد می شود0)

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی 1
صلاحیت ، داوری ، خسارات ، امورحسبی ، وقف ، معامله فضولی ، تهاتروغصب
تالیف یدالله بازگیر، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
102
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
88
تاریخ تصویب :
1371/02/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :