جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 25/25/137289/7416
شماره دادنامه : 402 و 401/25
تاریخ رسیدگی : 25/7/1372
فرجامخواه : (الف )
فرجامخونده : (ب )
فرجامخواسته : دادنامه شماره 18 و 17 صادره از شعبه 24 دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 25 دیوان عالی کشور
هیئت رسیدگی : آقایان 000
خلاصه جریان پرونده : به تاریخ 19/9/68 (ب ) دعوایی به خواسته خلع ید به طرفیت (الف ) (پدر خود) اقامه نموده و نتیجه چنین توضیح داده خوانده بدون اجازه اینجانب تعداد دو باب فوقانی پلاک ملکی اینجانب شماره 4411/4731 را تصرف نموده و به شرح فوق درخواست رسیدگی می نمایم 0 خوانده به تاریخ 18/1/69 متقابلا دعوایی به خواسته الزام (ب ) به انتقال پلاک مذکور به نام خود اقامه نموده و نتیجه چنین توضیح داده برای خرید پلاک 4411/4731 بخش 6 پول کم داشتم از وام بانکی فرزندم استفاده کردم و سند را به نام ایشان نمودم و همشهریان و منسوبین از جریان مطلعند و خوانده از انتقال امتناع دارد به شرح فوق درخواست رسیدگی می نمایم 0 شعبه 42 حقوقی 2 به اعتبار و صلاحیت حقوقی یک مبادرت به صدور قرار نموده رسیدگی به شعبه 24 حقوقی یک ارجاع شده خواهان دعوی اصلی دعوی تقابل را واهی تلقی نموده ضمن اظهاراتی درخواست رد دعوی را نموده است 0 دادگاه قرار استماع شهادت شهود خواهان دعوی تقابل را صادر نموده از شهود قضیه که طبق ادعای خواهان دعوی اصلی از منسوبین 000 می باشند تحقیق به عمل آمده و به دادگاه 000 نیابت داده ازشهود دیگر تحقیق انجام شود0 نیابت انجام شده صورتجلسات ابلاغ گواهی گواهان پیوست پرونده می باشد بعدا دادگاه با توجه به محتویات پرونده و کسب نظرمشاور دادگاه مبادرت به صدور نظریه در مورد دعوی اعلام داشته و سپس با حذف موادی از قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدرو حکم نموده نتیجه به شرح زیر: چون اظهارات شهود طوری نیست که رای دادگاه قطع و یقین حاصل نماید که دعوی تقابل صحت دارد لذا حکم بر بطلان دعوی تقابل صادر و اعلام می شود0 در مورد دعوی اصلی چون مالکیت 000 بر شش دانگ پلاک موصوف مسلم است و خوانده دلیلی بر مشروع بودن تصرفاتش ارائه نکرده مستندا به ماده 308 و 311 قانون مدنی حکم به خلع ید خوانده از دو باب اتاق واقع در طبقه دوم پلاک ثبتی مذکور و پرداخت 3050 ریال هزینه دادرسی در حق 000 صادر و اعلام می شود (98 و1997/2/72) تجدیدنظرخواهی شده رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید0
هیئت شعبه به تاریخ فوق تشکیل است با توجه به محتویات پرونده و مشاوره مبادرت به صدور رای می شود:
(با التفات به مجموع محتویات پرونده ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که مالا نقض دادنامه مورد تقاضای تجدید نظر را ایجاب کند به عمل نیامده است 0 بر تشریفات رسیدگی هم اشکال موثری به نظر نمی رسد علی هذا دادنامه موصوف من حیث نتیجه ابرام می گردد0)

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی 1
صلاحیت ، داوری ، خسارات ، امورحسبی ، وقف ، معامله فضولی ، تهاتروغصب
تالیف یدالله بازگیر، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
102
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
401
تاریخ تصویب :
1372/07/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :