جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 23 19/5225
شماره دادنامه : 650/23
تاریخ رسیدگی : 21/11/69
موضوع رسیدگی : قرار عدم صلاحیت
مرجع رسیدگی : شعبه 23 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : آقای (الف ) دادخواستی به طرفیت آقای (ب )به خواسته مطالبه مبلغ سیصد هزار ریال دستمزد کارگری و خسارات ناشی از سوختگی در حین کار به دادگاه حقوقی 000 به شعبه 68 تقدیم و درخواست صدور حکم محکومیت خوانده را به عنوان کارفرما نموده دادگاه مرجوع الیه در وقت فوق العاده تشکیل و پس از بررسی محتویات پرونده و ختم رسیدگی قرار عدم صلاحیت خود را در رسیدگی به موضوع به استناد مواد 37 و 38 قانون کار و رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر ]کرده [ و پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشته ]است [0
یئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از بررسی اوراق پرونده و مشاوره به شرح زیر رای می دهد:
(با توجه به محتویات پرونده و به شرح دادخواست و استدلال مندرج در قرار دادگاه دادنامه صادره خالی از اشکال بوده و صلاحیت شورای حل اختلاف کارگر و کارفرما تایید می شود0)

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی 1
صلاحیت ، داوری ، خسارات ، امورحسبی ، وقف ، معامله فضولی ، تهاتروغصب تالیف یدالله بازگیر، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
98
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
650
تاریخ تصویب :
1369/11/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :