جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 18 11/6230
شماره دادنامه : 71/111/18
تاریخ رسیدگی : 25/3/1371
موضوع رسیدگی : تعیین تکلیف نسبت به تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به پرونده
مرجع رسیدگی : شعبه 18 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 24/7/1368 آقای (الف ) دادخواستی به طرفیت خانم (ب ) و اداره تعاون و امور روستاهای 000 به خواسته احراز تصرف و مالکیت و ابطال عملیات ثبتی و آماری خوانده ردیف اول نسبت به 12 سیر و 5 مثقال و هشت نخود قریه 000 پلاک شماره 25 اصلی بخش 6 ثبت و صدور سند مالکیت به نام خود مقوم به پانصد هزار ریال تسلیم دادگاههای حقوقی 000 نموده که رسیدگی به شعبه دوم دادگاه حقوقی 000 ارجاع شده و خلاصه دادخواست به شرح زیر است (که مقدار یک هکتار زمین در قریه 000 که پدر بزرگ و پدرش و خودش آن را آباد کرده اند و در تصرف دارد خوانده ردیف اول بدون داشتن سند و مدرکی و تصرفی مدعی مالکیت آن و درخواست ثبت کرده ولی سند به نام 000 صادر نشده است و علیه خواهان به دادگاه دادخواست مطالبه بهره داده که منتج به نتیجه نشده است و به ادعای اینکه دارای آمار اصلاحات ارضی است به دادگستری شکایت کرده به اداره کل کشاورزی شکایت نموده و پاسخ نیز صادر گردیده و زمین ادعایی خوانده ردیف یک در قریه 000 می باشد و زمین متصرفی اینجانب در 000 قرار دارد به علاوه زمین ادعایی خوانده با پنج قفیز و زمین من یک هکتار می باشد لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال عملیات ثبتی و آماری خوانده ردیف اول به مقدار ملک مورد بحث و صدور حکم به الزام خوانده دوم به آمار نمودن زمین به نام خود را نموده است ) و چند برگ فتوکپی استعلامیه محلی (مورخ 62/4/66 و 3/10/63 و یکی بدون تاریخ ) و فتوکپی نامه شماره 81034/3/67 که درپاسخ مرکز خدمات کشاورزی و روستایی 000 از طرف 000 ثبت 000 صادر شده و فتوکپی نامه شماره 3/458698/6/68 اداره کل کشاورزی استان 000 که به عنوان خواهان صدور یافته ضمیمه دادخواست کرده و به تحقیق از گواهان محلی و معاینه محلی و محتویات پرونده پلاک 25 اصلی بخش 6 قریه 000 استناد نموده است 0
دادگاه مرجوع الیه با تعیین وقت طرفین را برای رسیدگی دعوت کرده و آقای 000 با تسلیم وکالتنامه شماره 101028 سری (پ ) ضمن لایحه ای به شماره 15471/12/68 ثبت شده خود را به سمت وکیل خوانده ردیف اول معرفی و نسبت به ارزیابی خواسته اعتراض نموده است و دادگاه در تاریخ 15/12/68 درغیاب اصحاب دعوی تشکیل جلسه داده و با ملاحظه و لایحه های خواهان وارده به شماره های 000 و000 و لایحه وکیل خوانده برای رسیدگی به اعتراض وکیل خوانده نسبت به ارزیابی خواسته قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده و و آقای کارشناس منتخب دادگاه به شرح لایحه وارد به شماره 111737/4/69 نظریه خود را اعلام وارزش خواسته رامبلغ 000/500/6 ریال تعیین نموده است و دادگاه پس از ابلاغ نظریه کارشناس در تاریخ 28/4/69 تشکیل جلسه داده و قرار شماره 000 را مبنی بر صلاحیت دادگاه حقوقی یک 000 و عدم صلاحیت خود صادر و پرونده را به دادگاه حقوقی یک ارسال داشته که پس از ثبت به کلاسه 69/283 شعبه اول دادگاه حقوقی یک و تکمیل پرونده و پس از یک سلسله اقدامات سرانجام دادگاه در تاریخ 15/11/1370 قرار شماره 452 را به شرح زیر صادر نموده است (در خصوص دعوی آقای (الف ) به طرفیت خانم (ب ) و اداره تعاون امور روستاهای 000 دایر براثبات مالکیت و ابطال عملیات ثبتی و آمارنسبت به 12 سیر و 5 مثقال و 8 نخود و یک قطعه زمین مزروع ، نظر به اینکه چون ابطال عملیات ثبتی و آماری نسبت به زمینهای مشمول قانون اصلاحات ارضی به استناد ماده 138 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب سال 1343 و ماده 2 لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره ای از مواد اصلاحات ارضی می باشد علی هذا به صلاحیت مرجع مزبور قرار عدم صلاحیت صادر می گردد0 مقرر می دارد دفتر پرونده در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1365 به دیوان عالی کشور ارسال گردد0) پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور به کلاسه بالا ثبت و رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است 0
هیئت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده نسبت به تعیین مرجع صالح برای رسیدگی پرونده مشاور نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی 0 نظر به اینکه بین طرفین در محل ملک و هریک مدعی ملکی را که در تصرف دارند پلاک جداگانه ایست واین موضوع نیازبه رسیدگی قضایی دارد لذا با تشخیص صلاحیت دادگاه حقوقی یک 000 پرونده به دادگاه مربوطه اعاده می گردد0)

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی 1 صلاحیت ، داوری ، خسارات ، امورحسبی ، وقف ، معامله فضولی ، تهاتروغصب تالیف یدالله بازگیر، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
98
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
111
تاریخ تصویب :
1371/03/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :