جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 2512/7164
شماره دادنامه : 253/12
تاریخ رسیدگی : 3/6/72
موضوع رسیدگی : قرارعدم صلاحیت طبق ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری 000 صادره از دادگاه حقوقی دو مستقل 000
مرجع رسیدگی : شعبه 12 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 8/5/71 (الف ) و (ب ) فرزندان موسی به طرفیت (پ )(ت )(ج )(ح )(خ ) فرزندان موسی و (د) فرزند صفر دادخواستی به خواسته افراز و تقسیم به شرح متن دادخواست مقوم به استناد فتوکپی انحصار وارثت شماره /117/2/5/71 و گواهی اداره کشاورزی به شماره 11195/3/71 به دادگاه حقوقی دو مستقل 000 تقدیم و توضیح می دهند که (پدرمان بنام موسی باداشتن مقداری املاک وخانه ومحوطه فوت کرده وطبق انحصار وارثت شماره 2117/5/71 دارای سه پسر و پنج دختر و یک عیال بوده است و وراث مذکور حاضر به تقسیم نیستند لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای افراز و تقسیم مزرعه برنج و خانه و محوطه واقع 000 را داریم 0 مدارک نسق پیوست است و در صورتی که قابل افراز و تقسیم نباشد تقاضای فروش آن را به طور عادی بازایده از محضر محترم دادگاه داریم 0 با وصول دادخواست به دادگاه حقوقی دو مستقل 000 دادگاه ضمن تعیین وقت و دعوت طرفین و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم جهت استحضار خواندگان دادگاه درتاریخ 9/8/71 باحضور خواهانها و سه نفر از جواندگان به اسامی (ج ) و (ح ) و (خ ) تشکیل و به گواهی دفتر دادگاه از اصحاب دعوی لایحه ای واصل نگردیده است 0
دادرسی با توجه به پرونده های 2215 و 864 و 208 و چند پرونده کیفری دیگر که در دادگاه مطرح بوده وقت دادرسی را به 13/11/71 تجدید و طرفین را مجددا دعوت و در تاریخ فوق الذکر دادگاه با حضور خواهانها و دو نفر از خواندگان به نامهای (ج ) و (ح ) و بدون حضور سایر خواندگان تشکیل و به گواهی دفتر از اصحاب دعوی لایحه ای نرسیده است 0 خواهانها اظهار نموده اند که ما ارث پدر می خواهیم یعنی تقاضای تقسیم و افراز ماترک مورث خود را داریم و تمامی زمین نسق است و نسق به نام مرحوم مورث ما می باشد و تقاضای تقسیم مال و زمینهای نسقی را داریم 0 ارث عبارت از زمین کشاورزی و غیره می باشد0 خواندگان جوابا اظهار نموده اند که تمامی زمینهای ما نسقی است و کشاورزی می باشد و عرایض دیگری نداریم و از استماع تصمیم دادگاه اسقاط حق حضور می نماییم 0
سپس دادگاه به بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می نماید: (قراردادگاه ) دعوی خواهان به طرفیت خواندگان عبارت از افراز و تقسیم املاک و خانه و محوطه نسقی می باشد، اینک نظر به اینکه وفق اظهارات خواهانهامایملک مورث نامبردگان دارای نسق زراعی است واز آنجایی زمینهای نسقی زراعی قابل تقسیم و افراز و اصولا تصمیم در خصوص چنین زمینهایی با اداره کشاورزی (اصلاحات ارضی سابق )است لذا به صلاحیت اداره کشاورزی قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می گردد مقرر است پرونده در اجرای ماده 16 قانوان اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال شود و نهایتا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارسال می شود0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: (بسمه تعالی 0 به قرار عدم صلاحیت شماره 298 12/11/71 دادگاه حقوقی دو مستقل 000 اشکال وارد است زیرا دعوی خواهانها افراز و تقسیم مزرعه برنج و خانه و محوطه موروثی پدری آنها که نسق زراعتی است می باشد که علی الاصول رسیدگی به آن درصورتی که جریان ثبتی آنها خاتمخ یافته باشد (اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد) در صلاحیت واحد ثبتی محل است مگر آنکه بین ورثه محجور یا غایب مفقودالاثر باشد که در این صورت طبق ماده 313 قانون امور حسبی و رای وحدت رویه ردیف 59/529/1/60 هیئت عمومی دیوان عالی کشور درصلاحیت دادگاه خواهد بود و همچنین در صورتی که جریان ثبتی ملاک مورد تقاضای افراز یا تقسیم خاتمه نیافته باشد رسیدگی با دادگاه می باشد و در مانحن فیه هر چند اعلام گردیده که مورد تقاضای افراز و تقسیم نسق زراعتی است لکن این امر موجب نمی گردد که رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت اداره کشاورزی باشد التهابه مرجع صالح که حسب مورد اداره ثبت یا دادگاه است از حیث رعایت قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مراتب را از اداره کشاورزی محل استعلام خواهد نمود فلذا بنابه جهات مذکور چون قرارعدم صلاحیت فوق الاشعار صحیحاصادر نشده نقض می شود و پرونده جهت اقدام مقتضی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض ارسال می گردد0)

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی 1 صلاحیت ، داوری ، خسارات ، امورحسبی ، وقف ، معامله فضولی ، تهاتروغصب تالیف یدالله بازگیر، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
98
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
253
تاریخ تصویب :
1372/06/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :