جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 17/2/7075
شماره دادنامه : 148/17
تاریخ رسیدگی : 23/3/72
مرجع رسیدگی : شعبه 17 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : آقای (الف ) به وکالت (ب ) دادخواستی به طرفیت آقای (ج ) ولایتا از طرف (س ) و(ش ) به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک و تلفن مورد معامله و صدور قرار دستور موقت مقوم به 2100000ریال به دادگاه حقوقی یک 000 تقدیم می دارد0 دادگاه پس از یک سلسله رسیدگی سرانجام به موجب نظریه مورخ 5/8/70 نظر به الزام خوانده به حضور دریکی ازدفاتر اسناد رسمی و انتقال پلاک 110 فرعی واقع درحوزه ثبتی 000 قریه 000 و تلفن شماره 000 منصوبه در پلاک مورد معامله درقبال دریافت مبلغ پنجاه میلیون ریال به نام خواهان اعلام می دارد0 بر نظریه صادره اعتراض می شود که پرونده جهت رسیدگی به شعبه پنجم دیوان عالی کشورمحول میگردد0 شعبه مذکوربموجب دادنامه شماره 46/295/1/1371 چنین رای می دهد (اعتراض بر نظریه دادگاه وارد است زیرا اولا در ارتباط با انتقال تلفن شماره 000 وضعیت از شرکت مخابرات نیاز به استعلام دارد ثانیا راجع به لایحه ارسالی وکیل خوانده درهنگام انشاء حکم توجه دادگاه را جلب می نماید چون اظهارنظر دادگاه به علت نقص محتویات تحقیقات تنفیذ نشده پرونده به مرجع مربوطه اعاده می گردد0) پس از اعاده پرونده به دادگاه صادرکننده نظریه دادگاه موصوف به موجب قرار شماره 000 به لحاظ اینکه قریه 000 از شهرستان 000 منتزع گردیده و به بخش مرکزی شهرستان 000 ملحق شده دادگاه ایراد خوانده را دایر به عدم صلاحیت دادگاه 000 موجه تشخیص ]داده [ و مستندا به ماده 23 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی یک شهرستان 000 صادر و اعلام داشته ]است [0 پس از ابلاغ قرارصادره به اصحاب دعوی خواهان نسبت به قرار شماره 000 معترض و درخواست رسیدگی نموده است که پس از انجام تشریفات تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می شود که با وصول پرونده به دیوان عالی کشور رسیدگی به موضوع به این شعبه محول می گردد0 بارسیدن پرونده به شعبه با عنایت به محتویات پرونده هم این گزارش تنظیم گردید0
به تاریخ 23/3/72 هیئت شعبه هفدهم دیوان عالی کشور تشکیل ]شده [ و پس از قرائت گزارش و مطالعه پرونده مشاوره نموده و چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی 0 صرفنظر از اینکه تصویب نامه مورخ 8/3/70 هیئت دولت از مرجع مربوطه اخذ و ضمیمه پرونده نگردیده است اصولا با توجه به محتویات پرونده ایراد عدم صلاحیت نسبی از ناحیه وکیل خوانده در خارج ازمهلت مقرر در مواد 197 و201 قانون آئین دادرسی به عمل آمده و اثر قانونی بر آن مترتب نمی گردد و بنابه مراتب اعتراض خواهان را وارد تشخیص ]داده [ و دادنامه مورد درخواست تجدید نظر را به علت عدم رعایت موازین قانونی نقض ]کرده [ و دادنامه مورد درخواست تجدیدنظر را به علت عدم رعایت موازین قانونی نقض ]کرده [ و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه حقوقی یک 000 ارسال می دارد0)

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی 1 صلاحیت ، داوری ، خسارات ، امورحسبی ، وقف ، معامله فضولی ، تهاتروغصب تالیف یدالله بازگیر، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
98
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
148
تاریخ تصویب :
1372/03/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :