جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 7670213
شماره دادنامه : 85/13
تاریخ رسیدگی : 29/10/72
موضوع رسیدگی : حل اختلاف در صلاحیت
مرجع رسیدگی : شعبه 13 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 20/2/66 وزارت 000 دادخواستی به طرفیت آقایان (الف ) و (ب ) به خواسته مبلغ 3428065 ریال وجه التزام موضوع اسناد رسمی شماره های 000 17/10/64 و 12000/6/64 به دادگاههای حقوقی یک 000 تقدیم که به شعبه دوم ارجاع شد و ضمن آن توضیح داده خواندگان از این وزارتخانه تقاضای خرید دستگاه 000 و 000 را کرده اند که پس از سیر مراحل قانونی موافقت شد از طریق گروه 000 مندرج در فوق تحویل متقاضیان (خواندگان ) به بهای دولتی قرارگیرد0 خریدار بشرح سند رسمی شماره 12000/6/64 تعهد کرده منحصرا در کارگاه خود استفاده نماید و از انتقال به نقطه دیگر خودداری کند و همچنین حق واگذاری به غیر را ندارد و در صورت تخلف وجه التزام مندرج در سند را باید پرداخت کنند و به شرح گزارش شماره 000 9/6/65 برخلاف تعهد دستگاه را به شخص دیگری منتقل کرده اند0 بنابه مراتب با توجه به مدارک ابرازی تقاضای محکومیت خوانده را نموده است 0
دادگاه پس از تعیین وقت و دعوت طرفین از سال 1366 تا سال 72 چند بار جلسه دادگاه به لحاظ عدم ابلاغ به خواندگان تجدید شده و برای جلسه مورخ 15/8/72 خواندگان حاضر نشدند و لایحه نفرستاده اند0 نماینده اداره خوانده حاضر شد و ضمن تقدیم لایحه اضافه کرده چون طرفین در شهرستان 000 سکونت دارند پرونده به دادگاه مذکور ارسال شود0 دادگاه پس از استماع توضیحات نماینده خواهان ختم رسیدگی را اعلام و به موجب قرار شماره 000 15/8/72 به این استدلال که نظر به اینکه طرفین در شهرستان 000 می باشند لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه حقوقی یک 000 را صادر کرده و پس از وصول پرونده به دادگاه حقوقی یک 000 در تاریخ 25/8/72 در وقت فوق العاده به استدلال اینکه محل تنظیم قرارداد و یاتعهد در 000 است به استناد قسمت اخیر ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت ، به صلاحیت دادگاه حقوقی یک 000 صادر کرده و پرونده را به دادگاه حقوقی یک 000 ارسال داشته و این دادگاه به نظر خود باقی مانده و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است 0 اینک هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است با توجه به محتویات پرونده و انجام مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:
(نظر به اینکه سند رسمی شماره 121425/6/64 دفتر اسناد رسمی شماره یک حوزه 000که تحت عنوان تعهدنامه بین خواندگان و وزارت صنایع درخرم آباد تنظیم شده است ، و به امضاء آنها رسیده است در حقیقت این تعهدنامه قرارداد تلقی می شود0 به استناد ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان مخیر بوده دادخواست خود را در دادگاه محل تنظیم سند مذکور و یا محل اقامت خواندگان تنظیم نماید و وزارت 000 اراده خود را به تقدیم دادخواست در دادگاه که محل تنظیم سند اولیه یعنی دادگاه حقوقی یک خرم آباد عملی نموده بنابه مراتب با تایید قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه دادگاه حقوقی یک درود و فسخ قرار شعبه دوم دادگاه حقوقی یک 000 به صلاحیت دادگاه اخیرالذکر در رسیدگی به موضوع حل اختلاف می شود0)

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی 1 صلاحیت ، داوری ، خسارات ، امورحسبی ، وقف ، معامله فضولی ، تهاتروغصب تالیف یدالله بازگیر، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
98
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
85
تاریخ تصویب :
1372/10/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :