جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 149/6114
شماره دادنامه : 732/9
تاریخ رسیدگی : 27/10/71
تجدیدنظر خواه : آقای (الف )
تجدید نظر خوانده : آقای (ب )
فرجامخواسته : دادنامه شماره 14384/10/70 صادره از شعبه
دوم دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : آقای (الف ) طی دادخواستی که به طرفیت آقای (ب ) به دادگاه تقدیم داشته اظهار داشته است که خوانده در غیاب اینجانب مقدار 16/107 متر مربع از زمین و عمارت متعلق به اینجانب را به ابعاد 40/9 متر در 40/11 متر به طور غاصبانه تصرف کرده و خواستار خلع ید خوانده از مقدار 16/107 مترمربع و عمارت پلاک 000 بخش دو 000 شده است 0 دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کرده است تا کارشناس بامعاینه محل مشخص نماید که آیا خوانده به ملک خواهان تجاوزی کرده است یا خیر0 کارشناس محل را معاینه و اعلام داشته که طبق پرونده ثبتی 000 (متعلق به خوانده ) بدون قید طول و ابعاد صادر شده لیکن پلاک 000(متعلق به خواهان ) از سه طرف دارای طول و ابعاد می باشد و اضافه کرده است که به نظر اینجانب به مقدار 40/9x4/11 از پلاک 000ضمیمه پلاک 000 گردیده است 0 دادگاه پس از اخذ نظریه کارشناس واستعلام از اداره ثبت در مورد مالیکت پلاک 000 واقع در بخش دو 000 با توجه به فتوکپی سند مالکیت و نامه شماره 000اداره ثبت اسناد نظریه ثبت شده به شماره 000 آقای کارشناس که اعلام نموده به نظر اینجانب مقدار 40/9 در 40/11 از پلاک 000 ضمیمه پلاک 000 گردیده که درآن سه باب دکان احداث و بقیه فضای عمارت می باشد وارد بنظر می رسد و چون دفاع موثری از ناحیه خوانده به عمل نیامده است حکم بر خلع ید خوانده از مقدار40/9 در40/11 مترمربع از پلاک 4362 صادر و اعلام می گردد محکوم علیه از این رای فرجام خواسته و شعبه نهم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 000 چنین رای داده است ( با توجه به نظریه کارشناس منتخب پیوست پرونده بدوی که به موجب آن اعلام داشته مقدار 40/9 در 40/11 متر از پلاک 4362 ضمیمه پلاک 4373 گردیده و با عنایت به اینکه فتوکپی سند مالکیت پلاک 4373 نیز پیوست لایحه شده به شماره 4916/2/58 از ناحیه خوانده دعوی به دادگاه داده شده به موجب آن مالک پلاک موصوف (ج ) بوده است و با این ترتیب پرونده ایجاب می نمود که دادگاه بدوا (در این باب و کیفیت مالکیت خوانده دعوی در پلاک مذکور رسیدگی سپس به صدور رای مبادرت نماید) و دادنامه مزبور را به علت نقص در رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک 000 محول کرده است 0
در این وقت آقای (د) به وکالت از طرف آقای (ب ) (خوانده ) وارد دعوی شده است 0 پس از ارجاع پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقی یک 000 دادگاه مزبور نسبت به مالکیت آقای (ب ) از اداره ثبت استعلام که طی مرقومه شماره 000 پاسخ داده شده است که سند پلاک 3473 واقع در بخش 2 000 به نام (ج ) صادر و تسلیم گردیده است نامبرده فوت کرده و برابر گواهی انحصار وراثت وراث عبارتند (س ) فرزند 000 پسر متوفی و بانو (ش ) دختر متوفی (ب ) فرزند 000 دختر او سپس بانو (ش ) احد از وراث انتقال قطعی داده که سند مالکیت ششدانگ جهت وی صادر و تسلیم شده است 0 شعبه اول دادگاه حقوقی یک 000 پس از انجام اقدامات فوق طی رای شماره 000 حکم به خلع ید خوانده از 16/107 متر از ملک خواهان صادر کرده است و در واقع حکم شعبه دوم 000 را تایید کرده است که از این حکم فرجامخواهی شده و حسب استنباط از محتویات پرونده های 000 ایراد عدم توجه دعوی به خود کرده است که شعبه نهم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 000 7/2/1365 چنین رای داده است (ایراد فرجامخواه به عدم توجه دعوی به خود وارد نیست زیرا گر چه پلاک 4373 (که ادعا شده اراضی منصوبه به آن الحاق گردیده ) متعلق به (ج ) معرفی شده لیکن اولا به موجب خلاصه پرونده انحصار وراثت مندرج در صورتجلسه 3/8/63 فرجامخواه به عنوان همسر بانوی مشارالیها یکی از ورثه حین الفوت (13/7/54) وی می باشد ثانیا نامه جوابیه شماره 000 ثبت 000 مویدا به قسمت اخیر مندرجات صفحه سوم سند مالکیت پلاک 000 (صادره در تاریخ 12/7/61) فرجامخواه سهم الارث خود را از پلاک مزبور در تاریخ 5/6/61 (پس از طرح دعوی خواهان ) به آقای (س ) فرزند متوفیه منتقل نموده است معهذا دادنامه دایر به محکومیت فرجامخواه به تمام خواسته در حالی که مشارالیه فقط 4/1 پلاک 4373 را مالک بوده و میزان تصرفاتش هم در ملک مزبور یا اراضی مغصوبه مشخص نیست قابل توجیه تشخیص نمی شود لذا این امر ایجاب می نمود با عنایت به مالکیت زوجه متوفای فرجامخواه (خوانده بدوی ) و ظهور اداره اموال زوجه توسط زوج به هر حال میزان تصرفات آنان با استعانت از اختیار ماده 28 قانون تشکیل دادگاههای عمومی به طریق مقتضی و چگونگی اقدامات و تصرفات خوانده و مورث وی در پلاک 4373 و همچنین کیفیت احداث دکانها مورد معاینه کارشناس در زمین خواهان (توجها به اظهارات خوانده در جلسه 3/5/60 اینک در ملک خود سه مغازه ساخته است ) روشن می گردید و سپس با توجه به نتیجه حاصله نسبت تصرفات خوانده مبادرت به اظهارنظر می شد) پرونده را جهت انجام مراتب فوق و اینکه سه باب مغازه احداث شده به میزان 16/107 متر مربع ادعایی خواهان است یا خیر و اخذ توضیح کارشناس یا انتخاب کارشناس مجدد مطلب فوق روشن گردد دادنامه مورد تجدیدنظرفرجامی را نقض و رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه 000 ارجاع کرده است 0
شعبه دوم دادگاه حقوقی یک 000 رونوشت سند انتقال ملک از ناحیه بانو(ش ) و (ب ) را اخذ و پیوست پرونده نموده و آقای مهندس (ت ) را به عنوان کارشناس انتخاب کرده است و به اظهار کارشناس مزبور مقدار زمین خواهان شمالا و جنوبا به طول 40/11 و شرقا و غربابه طول 55/3 متر که بالغ بر 50/40 متر مربع می شود که طرف شارع آن به صورت مغازه نانوایی تافتونی و عقب آن فضای حیاط منزل مسکونی خوانده است در تصرف خوانده می باشد0 دادگاه اخذ توضیح را از کارشناس ضروری دانسته به علت کسالت طی لایحه شماره 152 26/1/69 به توضیحات دادگاه پاسخ داده است و در لایحه مزبور اعلام داشته که کل کوچه 6 متری داخل در پلاک خواهان است و ماده 45 قانون ثبت نسبت به ملک خواهان اعمال نشده و حد شمالی سند ارائه شده خواهان نیز با پرونده ثبتی مطابقت ندارد و نظریه قبلی خود راتایید کرده است 0 پس از ملاحظه نظریه تکمیلی کارشناس آقای مشاور عقیده به صدور حکم حسب نظریه مزبور داشته لیکن قرار تحقیق و معاینه محل جهت تشخیص اینکه آیا خوانده در مابه النزاع متصرف است یا خیر و محدوده متصرفی وی در کدام قسمت بوده و مستحدثات وسیله چه کسی ایجاد شده صادر و پس از اجرای آن چنین رای داده است (در خصوص دعوی آقای (الف ) فرزند000 به طرفیت آقای (ب ) فرزند 000 به خواسته خلع ید از 16/107 متر مربع زمین و عمارت پلاک 4362 بخش دو به ابعاد 40/9x40/11 متر مقوم به مبلغ 321480 ریال به شرح عرض حال تقدیمی با توجه به حدود مندرج در اسناد مالکیت طرفین دعوی و صورتجلسات معاینه و تحقیق محلی و نیز نظریه کارشناس منتخب دادگاه در این پرونده و نیز دادنامه شماره 000 شعبه اول دیوان عالی کشور محرز و مسلم است که پلاک عمارت متصرفی خوانده (4262) با پلاک محدوده متصرفی آقای (ک ) (4364) جابجا شده و نظریه کارشناس منتخب که در آن اشاره به عدم مطابقت یکی از اضلاع پلاک خواهان با مجاور شده است با توجه به متصرفات خواهان و با در نظر گرفتن محدوده پلاک 4362 در نظر گرفته شده حال آنکه تصرفات خواهان با محدوده مندرج در پلاک 4362 انطابق دارد و با در نظر گرفتن محدوده مندرج در پلاک اخیرالذکر و تصرفات مدعی تجاوزی به حق او صورت نگرفته و بنابراین نظریه کارشناسان با مندرجات پرونده مرقوم (000)انطباق ندارد و قابل استناد نیست و بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را به علت عدم احراز مالکیت خواهان بر محدوده مورد اختلاف وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی صادر می نماید0) آقای (الف ) از این رای تجدیدنظر خواسته و در لایحه ای که پیوست دادخواست تقدیم داشته اظهار داشته حق مرا ضایع کرده اند خواستار نقض دادنامه شده است و تجدیدنظر خوانده طی لایحه جوابیه جابجایی را صحیح دانسته و خواستار ابرام دادنامه شده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز و اوراق پرونده دادنامه شماره 000 مورد تجدیدنظر شاوره نموده چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی 0 باتوجه به محتویات پرونده و رای مورد تجدیدنظر و دادنامه هایی که دادگاه در رای خود به آن اشاره کرده است و عدم مطابقت یکی از اضلاع پلاک خواهان با پلاک مجاور به نظر می رسد که در تصرف خواهان و همسایگانش تزاحم و تعارض وجود دارد و رفع آن نیز با توجه به بند 11 از ماده 25 قانون ثبت در صلاحیت هیئت نظارت موضوع ماده 6 قانون مزبور است لذا صدور حکم به بطلان دعوی خواهان از ناحیه دادگاه فاقد وجهه قانونی بوده وبا نقض آن پرونده جهت اقدام مقتضی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک 000 ارجاع می گردد0)

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی 1 صلاحیت ، داوری ، خسارات ، امورحسبی ، وقف ، معامله فضولی ، تهاتروغصب تالیف یدالله بازگیر، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
98
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
732
تاریخ تصویب :
1371/10/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :