جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 9/541
شماره دادنامه : 186 و 185/7
تاریخ رسیدگی : 29/2/71
تجدیدنظر خواه : خانم 000
تجدیدنظر خوانده : آقای 000
تجدیدنظر خواسته : دادنامه شماره 181 21/2/70 صادره از شعبه اول دادگاه مدنی خاص 000
مرجع رسیدگی : شعبه هفتم دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : تجدیدنظر خوانده به طرفیت تجدیدنظر خواه دادخواست به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم دادگاه مدنی خاص فسا نموده دادگاه قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار شایستگی دادگاههای مدنی خاص شیراز صادر نموده شعبه اول دادگاه مدنی خاص شیراز به موضوع رسیدگی و چنین رای داده است :
( زوج با در دست داشتن دادنامه می تواند مراجعه به محضر و تقاضای طلاق و مهر خود کند0 محضرنیز در اجراء صیغه طلاق و ثبت آن مجاز است 0 مهریه طبق اعتراف زوجه یک میلیون تومان است و چون زوج اظهار می دارد غیر از حقوق معلمی چیزی ندارم زوجه نیز مدرکی که دال بر دارایی زوج باشد غیر از حقوق معلمی به دادگاه ارائه نداده حقوق آقای معلم طبق ارسال نامه از دادگاه به آموزش و پرورش کتبا ماهانه هفت هزار و دویست و هفتاد و نه تومان و هفت ریال که طبق قانون یک سوم از حقوق نامبرده کسر(یک سوم دو هزار و صد تومان ) و در وجه زوجه باید پرداخت تا استهلاک مهریه نفقه ایام عده سه ماه هفته هزار و پانصد تومان نقد طلبکارم سئوال شد شما که شکایت کرده اید از طریق دادگاه فسا چرا این چهار برج تقاضا نکرده اید ]گفت [ چهار برج مراعاتش کردم 0 چون زوجه در دادگاه فسا تقاضای نفقه کرده و دادگاه فسا تصمیم گرفته جهت نفقه گذشته و دادگاه ، در جریان است باز هم به همان دادگاه مراجعه کنید0 زوجین اولاد ندارند ]زوجه [ حامله نیز نمی باشد در موضوع جهیزیه و هر نوع ادعای مالی اگر با هم دارند از طریق دادگاه اقدام نمایند0 برای اخذ مهریه نیز چنانچه به کیفیتی که دادگاه تعیین کرده قبول ندارند از هر طریق قانونی اقدام کند از نظر دادگاه بلامانع است 0 با تجدیدنظر خواهی زوجه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است هیئت شعبه تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و مطالعه پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند0
(با توجه به محتویات پرونده ایرادات زیر بردادنامه تجدیدنظر خواسته وارد است :
1 - دادگاه بدون مذاکره و حصول توافق طرفین مهریه را به قرار ماهیانه دو هزار و یکصد تومان تقسیط نموده که مورد اعتراض تجدیدنظرخواه ( زوجه ) قرار گرفته که تقسیط مهریه یک میلیون تومانی به ماهیانه دو هزار و یکصد تومان قریب چهل و یکسال به طول می انجامد که غیر عادلانه است 0
2 - حواله نموده رسیدگی در خصوص نفقه و جهیزیه به دادگاه فسا صحیح نبوده دادگه که صالح به رسیدگی بوده می باید نسبت به کلیه دعاوی مطروحه نفیا یا اثباتا اظهارنظر نماید0 بنا به جهات یاد شده با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاههای مدنی خاص شیراز ارجاع می شود )

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی 1 صلاحیت ، داوری ، خسارات ، امورحسبی ، وقف ، معامله فضولی ، تهاتروغصب تالیف یدالله بازگیر، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377

98
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
186
تاریخ تصویب :
1371/02/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :