جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 1423/4899
شماره دادنامه : 436/23
تاریخ رسیدگی :22/7/69
موضوع رسیدگی : نظریه مورخ 1/3/69 دادگاه حقوقی یک 000درپرونده شماره 68/926
مرجع رسیدگی : شعبه 23 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : آقای ((الف )) در تاریخ 5/4/68 دادخواستی به طرفیت آقای ((ب )) به خواسته مطالبه مبلغ دو میلیون و سیصد هزار ریال وجه یک فقره چک به انضمام گواهی پرداخت صادره ازبانک محال علهی به دادگاه حقوقی یک 000 تقدیم و درخواست رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده نموده است 0 دادگاه مرجوع الیه پس ازتعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و تشکیل جلسه دادرسی و حضورخواهان دردادگاه و اعلام فوقت خواندهبه علت تصادف و صدورقرارتوقیف دادرسی و تعیین ورثه خوانده از طرف خواهان شامل عیال متوفی که قیم صغاراومی باشد به انضمام پنج فرزند صغیر و حضور قیم صغار در دادگاه و اظهار وی مشعر بر اینکه وراث مرحوم 000 شخصی وی و پنج فرزندش که قیم آنها می باشد هستند و متوفی حین فوت پدر و مادروارث دیگری نداشته و عدم تکذیب وی از دعوی و اظهار بی اطلاعی از معاملات شوهر متوفای خود و تجدید یک جلسه به درخواست طرفین به منظور مذاکرات اصلاحی و ارائه قیم نامه از طرف مادر صغار به نام بانو000 و تشکیل جلسه مجدد دادرسی و حضور خواهان و قیمه صغار در دادگاه و اظهارقیمه مبنی بر اینکه متوفی ماترکی برای پرداخت دین خود ندارد و تکذیب خواهان نسبت به اظهراقیمه مزبور مبنی بر فقد ماترک واتیان سوگند از طرف خواهان بر میزان خواسته با توجه به بقاء دین به استناد ماده 1334 قانون مدنی بالاخره دادگاه پس از کسب نظر مشاورکه مبنی بر صحت ادعا می باشد اظهارنظر بر محکومیت وراث خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیون و سیصد و بیست هزار ریال بابت وجه چک مستند دعوی در قبال خواهان نمود0 بر اثر اعتراض قیمه خواندگان پروده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید0 پس از بررسی اوراق پرونده و مشاوره بشرح زیر انشاء رای می شود:
((با توجه به محتویات پرونده و مدارک و مستندات ابرازی خواهان و اظهارات قیمه صغار نظریه دادگاه بلا اشکال است و تایید می شود0 پرونده جهت انشاء رای به دادگاه اعاده می گردد0))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
108
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
436
تاریخ تصویب :
1369/07/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :