جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 5/5814
شماره دادنامه : 763/14
تاریخ رسیدگی : 29/11/70
فرجامخواه : ((الف ))
فرجامخوانده : ((ب ))
فرجامخواسته : دادنامه شماره 69/66 دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 14 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : در خصوص دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه سهم الارث پدری خود از اموال منقول و غیرمنقول مقوم به مبلغ پانصد هزار ریال به طرفیت تجدیدنظرخوانده به خلاصه اینکه پدرش مالک دو دانگ از یک باب خانه در000 بوده و پدر بزرگش ((ج )) نیز مالک نیم حبه زمین زراعتی بوده که پس از فوتش به سه دختر و یک پسر رسیده است تقاضای رسیدگی و صدور حکم را دارد0 دادگاه به موضوع رسیدگی و بشرح دادنامه تجدیدنرخواسته در مورد دو دانگ خانه به لحاظ اقرار خواهان به فروش آن و در مورد ملک دیگر به لحاظ فقد دلیل اثباتی رای بر رد دعوی خواهان صادر کرده وخواهان ازدادنامه تجدیدنظرخوای نموده و رسیدگی به این شعبه محول شده و تبادل لوایح انجام و لوایح تجدیدنظری به هنگام طرح گزارش قرائت خواهد شد و دادگاه 000 تجدیدنظر خواه را به دادنامه وارد ندانسته است 0
هیئت شعبه تشکیل است 0 پس از قرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
((بسمه تعالی 0 با توجه به مندرجات پرونده رای دادگاه در مورد دو دانگ خانه از موضوع خواسته چون خواهان به فروش آن اعتراف نموده ایرادی واردنیست وتایید می شود لکن در قسمت دیگر که به علت فقدان دلیل حکم به رددعوی داده شده چون خواهان در جلسه مورخ 8/10/65 از محضر دادگاه تقاضا نموده بود چنانچه پس از تحقیقات دلیل کافی برای دادگاه بدست نیاید خوانده اتیان سوگند ناید مبنی بر اینکه از سهم ارث پدری مشارالیها نزد وی (خوانده ) چیزی نیست و از طرفی تقاضای مزبور حق مشروع قانونی می باشد و رعایت نگردیده لذا توجها" به مفاد ماده 1325 قانون مدنی این قسمت از رای تجدیدنظر خواسته مخدوش تشخیص و با نقض آن پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک محل و در صورت نبودن شعبه دیگر به نزدیکترین دادگاه حقوقی یک ارجاع می شود0))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
108
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
763
تاریخ تصویب :
1370/11/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :