جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 8/65871
شماره دادنامه : 261/6
تاریخ رسیدگی : 3/5/71
فرجامخواه (تجدیدنظرخواه ): شهرداری 000
فرجامخوانده (تجدیدنظرخواندگان ): آقایان ((الف )) و ((ب ))
فرجامخواسته : دادنامه شماره 286270 شعبه 19دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه ششم دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : تجدیدنظرخواه دادخواستی به طرفیت تجدیدنظر خواندگان به خواسته ابطال گواهینامه شماره 928601/2/66 صادره از شهرداری 000 مبنی بر احداث ساختمان قبل از سال 1349 در پلاکهای 9 و92 فرعی از90 اصلی واقع در بخش 000 تقدیم دادگاه نموده وتوضیحا" اشعار داشته که شهرداری 000بدون توجه به سوابق ساختمانی پلاکهای مرقوم از جمله نامه شماره 4587س م 2261/4/66 اداره کل درآمدکه به موجب آن مقدار بنای موجود در تاریخ 25/10/51 درپلاکهای مذکوره 5/2284 مترمربع گزارش گردیده است احداث 3846 مترمربع بنا قبل از سال 49 را گواهی نمود که گواهینامه مزبور صحیحا" صادر شده و به استناد نامه اداره کل شهرداری وعکسهای هوایی سنوات 48و57 تقاضای ابطال آن را دارد0 دادگاه پس از رسیدگی نظر و استنباط قضایی خود را مبنی بر بطلان دعوی خواهان صادر که نسبت به آن اعتراض به عمل آمده و پرونده در این شعبه رسیدگی و به موجب دادنامه شماره 276/76/5/70 نظر دادگاه تایید و پرونده جهت اصدار رای اعاده گردیده و دادگاه رای تجدیدنظرخواسته را به این شرح صادر کرده است : ((قطع نظر از اینکه عکسهای هوایی مستند دعوی دلالتی براینکه مابه التفاوت مساحت بنای منعکس در عکسهای مزبور بعد از تصویب نقشه جامع تهران (1349) احداث گردیده ندارد و عکس هوایی اخیربر فرض اینکه حسب ادعای خواهان در سال 57 تهیه شده باشد احتمال احداث مابه التفاوت بنای مذکور را که در فاصله تهیه عکس سابق 1348 تا زمان تصویب طرح جامع 000منتفی نمی سازد و صرفنظر از اینکه هیچ کدام از عکسهای هوایی مورد استناد خواهان نمایانگر مساحت تمامی بنای احداث شده در پلاکهای مزبور در زمان تهیه عکسها نمی باشد و قطع نظر از اینکه گزارشات مکرر مامورین بازرسی و فنی ومسئول امور کسب شهرداری منطقه کلا" حاکی از این ا ست که مقدار بنای مندرج در گواهینامه موضوع دعوی تمامی قدیمی ساز است اساسا" با عنایت به اینکه گواهینامه مورد درخواست به ابطال که وسیله مامورین رسمی شهرداری و در حدود صلاحیت آنان تنظیم و صادر گردیده و به صراحت ماد1287 قانون مدنی از جمله اسناد رسمی است و مطابق ماده 1290 نسبت به شهرداری و خواندگان معتبر می باشد وحسب ماده 1292در قبال آن انکار و تردید مسموع نیست لذا ادعای بی اعتباری آن خصوصا" از جانب شهرداری که صادرکننده آن است فاقد مبنا و اساس قانونی است لذا دعوی خواهان به نظر دادگاه غیرثابت است و با توجه به نظریه صادره از این دادگاه که در شعبه ششم دیوان عالی کشورتاییدگردیده علی هذا به استناد مواد فوق العشار حکم دائر به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد000)) که از این حکم تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع ]شده است [ که لایحه تجدیدنظرخواه و لایحه جوابیه تجدیدنظرخواندگان هنگام طرح موضوع و مشاوره مورد بررسی قرار خواهد گرفت 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
((اعتراض تجدیدنظرخواه منطبق با شقوق ماده 6 قانون
تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها نیست ودادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به ادله ابرازی و جهات قضیه و مبانی استدللا مغایرتی با موازین قانونی ندارد0 علی هذا دادنامه مذکور که از حیث رعایت اصول دادرسی خالی از اشکلا و ایراد است ابرام می شود0))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
108
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
261
تاریخ تصویب :
1371/05/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :