جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 5/6476/22
شماره دادنامه : 593/22
تاریخ رسیدگی : 5/10/70
تجدیدنظرخواه : اداره کل زمین شهری استان 000
تجدیدنظرخوانده : آقای ((الف ))
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 6582/12/70 شعبه اول دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 22 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده :تجدیدنظرخوانده دادخواستی در تاریخ 16/4/70 به پیوست فتوکپیهای نظریه هیئت قضاییه و قولنامه به طرفیت تجدید نظرخواه و(هیئت مندرج در ماده 147قانون ثبت ) و آقای ((ب ))و آقای ((ج )) به خواسته اعتراض بر نظریه 68450 هیئت مندرج در ماده 147 قانون ثبت بشرح مندرج پرونده 7026 شعبه اول دادگاه حقوقی یک 000 و اخطار رفع مربوط به آن به دادگاه تسلیم نموده اظهارکرده است : به رای شماره 000 صادره از هیئت علیه اینجانب و له خواندگان معترضم زیرا ملک مزبور گرچه ظاهرا" مشاع است ولی در حقیقت فی ما بین شرکاء ملک مجزی شده زمین مجزی شده اینجانب دارای ابعاد معین و مدت ده سال است که حصارکشی ، سپس غرس اشجار شده در حال حاضر باغ مشجر و سرسبز است 0 تمام شرکاء به این امر راضی بودند که این قسمت ملک اینجانب به شماره 2 فرعی از1262بخش 0005است اطرافش زمین موات وجود ندارد0 نظر کارشناس مودر قبول اینجانب نیست 0 اداره زمین شهری 000 بیمورد آن را موات اعلام کرده و زمین اینجانب شامل قسمت ادعایی ملی شده نیست 0 تقاضای فسخ رای مورد اعتراض و رای مقتضی به شرح قونامه دارم 0 دادگاه پس از رفع نقص خواهان از دادخواست و تعیین وقت و دعوت طرفین به دعوی مزبور رسیدگی نموده راجع به جلسه دادرسی 11/8/70 تلگرافی از آقای ((ج )) واصل که با اعلام سابقه زمین مزبور علاوه نموده در سال 1356 پس از مجزی شدن سی هزار مترمربع از اراضی مزبور و تقسیم به قطعات در نتیجه 2هزار مترمربع از 4 هزار مترمربع (قطعه 3) مشاعا" به آقای ((ب ))فروخته شده و صدور سند مالکیت آن منوط به تایید وی و اظهارنظر کارشناس ثبت اسناد و صدور حکم دادگاه می باشد0
در جلسه مزبور دادگاه نماینده اداره زمین شهری اعلام داشته با توجه به هیئت محترم رسیدگی به موضوع ماده 000 و ابلاغ شماره 0000 نظر به اینکه اراضی فوق در محدوده پلاک 2 فرعی از1262 بخش 5 000 طبق آگهی 127861/10/56 در اجرای ماده 56 (قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور) ملی اعلام شده و یک برگ فتوکپی رای کمیسیون مزبور را تقدیم می دارم و تقاضای صدور حکم می نمایم 0 در پایان جلسه دادرسی مزبور 11/8/70 دادگاه به دفتر مقررداشته سوابق از اداره ثبت خواسته شود و پاسخ واصله وارده به شماره 000 به خلاصه حاکی است به علت تصویب قانون جدیداصلاحی مواد 147و148 قانون ثبت هیئتهای مندرج در ماده 147 اصلاحی سال 65منحل شده و هیئت مزبور ذینفع در قضیه نبوده که علیه او در دادگاه دادخواست داده شود0 پرونده حاکی است در جلسه بعدی 6/12/70 دادگاه با ملاحظه لایحه مورخه 1/12/70 آقای ((ج )) احد از خوانده و استماع مدافعات آقای ((د)) نماینده اداره زمین شهری که به خلاصه حاکی است همان طوری که در نظریه هیئت حل اختلاف کمیسیون ماده 147 نیز عنوان شده اراضی مورد ادعا جزئی از اراضی ملی شده بود و فروشنده که خواهان مدعی خریداری از وی می باشد مالکیتی نسبت به پلاک موردادعانداشته وملک دولت را فروخته ، در همین جلسه تقاضای خلع یدوی رامی نمایم 0
دادگاه پس از کسب نظر آقای مشاور که به رد دعوی خواهان بوده طبق نظریه مورخه 6582/12/70 طرح دعوی خواهان را به طرفیت هیئت مزبور و اداره زمین شهری فاقد وجاهت قانونی اعلام و با احراز وقوع بیع اظهارنظر به فسخ رای کمیسیون و صدور سندمالکیت به نام خواهان نموده که پس از ابلاغ آن بشرح محتویات پرونده سپس طبق دادنامه 6582/12/70 به لحاظ اینکه پرونده حکایتی از ورود اعتراض به نظر نمی رسد حکم به فسخ رای کمیسیون موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت و صدور سند مالکیت به نام خواهان دعوی نسبت به مورد خریداری شده قطعه زمین پلاک 2 فرعی از1262 بخش 0005 صادر کرده که پس از ابلاغ و تجدیدنظرخواهی مزبور پرونده به دیوان عالی کشور و اصل وبه شعبه 22 ارجاع شده است (علاوه می شود از محتویات پرونده واصله از اداره ثبت 000 که نامه آن به شماره 000 وارد و ثبت شده و سپس بارفع نیاز از آن به اداره ثبت اعاده گردیده خلاصه به صورتجلسه دادگاه منعکس نگردیده است )0
خلاصه تجدیدنظرخواهی اداره زمین شهری استان 000 این است که هیئت مذکور به دلیل اختلاف در مالکیت فروشنده اولیه ومحدوده پلاک مورد ادعا(2فرعی 1262) که در شرقی اراضی موات دولتی راموردتجاوز قرار داده و پرونده در محاکم مطرح و ]مورد[رسیدگی می باشدتاصدور حکم قطعی درخواست تجدیدنظرخوانده را رد نموده تجدیدنظرخواه در دنباله اعتراض مزبور با ادامه شرح و توضیحات خود درخواست فسخ دادنامه مزبور را کرده است 0 ضمنا" علاوه کرده نظریه دادگاه بدان اداره ابلاغ نشده است 0 از تجدیدنظرخوانده نیز لایحه رسیده طی شرحی تقاضای رد دعوی تجدیدنظرخواه را نموده لوایح طرفین هنگام طرح پرونده قرائت خواهد شد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است 0 پس ازقرائت گزارش عضوممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهند:
((بسمه تعالی 0 اعتراضات تجدیدنظرخاه بردادنامه تجدیدنظرخواسته وارد است زیرا با ادعای موجود بودن رای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور بشرحی که در لایحه معترض عنوان شده دیگر نمی توان تصرفات را منشاءمالکیت وی قرارداد و چون دادگاه به این مراتب توجه ننموده و هیچ گونه اقدامی جهت کشف واقعیت امر به عمل نیاورده و چنانچه وجود رای مبنی بر ملی بودن پلاک محل بحث محق بوده باشد مالکیت انتقال دهندگان به خواهان موقعیت قانونی نداشته فلذا دادنامه صادره نقض و رسیدگی مجددبه شعبه دیگر ارجاع می گردد0))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
108
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
593
تاریخ تصویب :
1370/10/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :