جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 17/11/6937
شماره دادنامه : 97/17
تاریخ رسیدگی : 21/2/72
مرجع رسیدگی : شعبه هفدهم دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : آقای ((الف )) وکیل دادگستری به وکالت آقایان ((ب )) و((ت )) و ((پ )) و ((ج )) و همچنین آقایان ((د))و ((ه)) و ((س )) و ((ش )) و آقایان ((ک )) و ((گ )) و((ر))دادخواستی به طرفیت اداره کل منابع طبیعی استان 000 و هیئت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها ومراتع 2 آقایان ((ن )) و ((م ))و((خ )) به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال لغو رای شماره 000هیئت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع به دادگاههای حقوقی 000تقدیم داشته که رسیدگی به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک 000 محول گردیده است 0 با وصول پرونده به دادگاه طرفین به دادرسی دعوت می شوند0 قبل از حلول جلسه رسیدگی آقای ((ص )) به وکالت از طرف آقایان ((ط)) و ((ن )) وارد دعوی می شود0 دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین به موجب قرار شماره 000 قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی هیئت همعرض هیئت صادرکننده حکم صادر و اعلام می دارد که پرونده در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال گردد0 با وصول پرونده به دیوان عالی کشور رسیدگی به موضوع به این شعبه محول می شود با وصول پرونده به شعبه با عنایت به محتویات آن گزارش فوق تهیه و تنظیم گردید0
به تاریخ 21/2/72 هیئت شعبه هفدهم دیوان عالی کشور تشکیل وپس از قرائت گزارش و مطالعه پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
((بسمه تعالی 0 با توجه به اینکه رسیدگی هیئت همعرض به عنوان تجدیدنظر خلاف اصل بوده و احتیاج به مجوز قانونی دارد و نظر بر اینه در ماده واحده قانون تکلیف اراضی موضوع اجرای ماده 56قانون جنگلهاو مراتع رای قاضی هیئت را در موارد احصاءشده در مواد184و184 مکرر آیین دادری کیفری قابل تجدیدنظردانسته که این خود قریه به صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به عنوان تجدیدنظرمی باشد و با عنایت به اینکه طبق ماده 5قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دوبه صلاحیت دادگاه حقوقی یک به طور عام بوده و می تواند در موردرای قاضی هیئت فوق الذکر نیز به عنوان تجدیدنظررسیدگی نماید0بنا به مراتب به تجویز ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری قرار صادره را نقض و پرونده راجهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک 000 ارسال می دارد0))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
108
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
97
تاریخ تصویب :
1372/02/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :