جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 24/7552
شماره دادنامه : 73/25
تاریخ رسیدگی : 7/11/1373
فرجامخواه : ((الف ))
فرجامخوانده : اداره کل زمین شهری 000
فرجامخواسته : دادنامه شماره 67/477 دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 25دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : به تاریخ 19/9/66 ((الف )) دعوایی به خواسته اعتراض به درخواست ثبت پلاک 416/1040 بخش 5 000 به طرفیت اداره کل زمین شهری اقامه نموده و نتیجه چنین توضیح داده در پرونده ثبتی مقدار مساحت 12000 مترمربع ملک اینجانب مستثنی شده به استناد پرونده های کلاسه 000 مالکیت اینجانب محرز می باشد و به آراء000 و سد خریداری خود استناد نموده خوانده دفاعا" وخلاصتا" اظهارداشته سازمان مسکن که حفظ اراضی موات را عهده دار بوده درسال 53 درخواست ثبت چهارقطعه زمین موات را تحت پلاکهای 000 نموده و اداره ثبت درخواست را پذیرفته و آگهی صادر شده در سال 53 منتشر گردیده لکن تحدید حدود تا سال 65 به تعویق افتاده و در3/2/66 سندبه نام دولت جمهوری صادر شده ( به نمایندگی سازمان مسکن ) به خصوص که پذیرش درخواست ثبت پلاکها مقوم به کمیسیون ماده 56 قانون جنگلهاو مراتع بوده است و در هر حال مستثنیات هم متعلق به دولت است نه اشخاص 0
دادگاه ملاحظه پرونده های استنادی خواهان را لازم دانسته و سپس در جلسه 27/9/67 با کسب نظر مشاور دادگاه مبادرت به صدور نظریه وبعد نتیجه ختم رسیدگی و انشاء رای بشرح زیر نموده :باتوجه به اظهارات طرفین و ملاحظه پرونده های استنادی چون دعوی قبلی خواهان دعوی تصرف عدوانی بوده نهایتا" حکم به نفع خواهان به لحاظ سبق تصرف صادر شده و جنبه ماهوی ندارد و طبق سوابق و نامه اداره جنگلداری زمین مورد ادعا در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ملی تشخیص و پس از تملک دولت به استناد تصمیم هیئت 7 نفری و موافقت سرجنگلداری مشاعا" برای زراعت به 000و 000 واگذار شده و با وصف مذکور به صرف سند عادی ارائه شده درپرونده های مربوط مالکیت خواهان محرز نبوده و عدم وصول اعتراض به نظر دادگاه در مهلت قانونی ، لذا حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می شود0 (67477) تجدیدنظرخواهی شده رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید0
هیئت شعبه به تاریخ فوق تشکیل است 0 با توجه به محتویات پرونده و مشاوره مبادرت به صدور رای می شود:
((بسمه تعالی 0 بر دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر به علت نقص رسیدگی اشکال وارد است زیرا قطع نظر از اینکه تجدیدنظرخواه خود را متصرف زمین موضوع دعوی که مدعی است زراعتی می باشد می داند اساسا" دعوی به جهت عنوان به ثبت نسبت به پلاک 496/1040 بخش 0005 اقامه گردیده و ثبت محل تحت شماره 000 اعتراض را در مهلت قانونی دانسته و برای رسیدگی فرستاده درحالی که حسب محتویات پرونده و مدافعات خوانده دعوی ادعا شده در سال 53 درخواست ثبت چهارقطعه زمین شده که تحت پلاکهای 413الی 416/1040 پذیرفته شده و درهمان سال آگهی منتشر گردیده و بالاخره نسبت به پلاک 416 در سال 65 آگهی تحدید حدود منتشر و در اردیبهشت سال 66 سند مالکیت به نام دولت صادر گردیده ]است [0 با وصف فوق دادگاه به این امر با لحاظ پرونده ثبت و اینک اعتراض در موعد است یا خیر و مورد تصرف تجدیدنظرخواه داخل درموردتقاضای ثبت تجدیدنظرخوانده قرار دارد یا نه به طرق مقتضی رسیدگی و برخورد نکرده است علی هذا با نقض رای مزبور رسیدگی به استناد بند ب ماده 7 قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها به دادگاه صادرکننده رای منقوض محول می شود0))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
108
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
73
تاریخ تصویب :
1373/11/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :