جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 20243/4940
شماره دادنامه : 704/23
تاریخ رسیدگی : 20/12/69
تجدیدنظرخواه : شرکت کشاورزی و دامپروری
تجدیدنظرخوانده : سازمان آب منطقه ای 000
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 26123/3/69 شعبه 19 دادگاه یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 23 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : تجدیدنظرخواه دادخواستی به طرفیت سازمان تجدیدنظرخوانده به خواسته صدور دستور موقت مبنی برتوقیف عملیات انسداد یک حلقه چاه و لغو تصمیم صادره بر انسداد چاه مزبور و الزام به صدور پروانه بهره برداری ازیک حلقه چاه وسیله آقای ((الف )) به دادگاه حقوقی یک شعبه 19 تقدیم و چنین توضیح داده است که شرکت مالک مزرعه ای به مساحت 709645 مترمربع و تاسیسات دامداری است که سالها قبل از تصویب قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 61 وسیله مالک قبلی یک حلقه چاه با آبدهی شش اینج در مزرعه حفر و از آن بهره برداری گردیده که با توجه به قدمت چاه مزبور موضوع مشمول تبصره ذیل ماده 3 قانون مصوب سال 61 می باشد و چون کارشناسان سازمان آب صرفا" بدین علت که چاه در منطبقه ممنوعه حفر شده است رای به اسنداد چاه داده و کمیسیون مربوطه هم از آن تبعیت نموده درحالی که طبق صورتمجلس شماره 10146782 که به امضای نمایندگان سازمان خونده رسیده است مزرعه موصوف دارای بیست هکتارکشت یونجه و دو هکتار باغ انگور و دو هکتار کشت سیفی جات ویک هکتارقلم چنار و پانصد رای گوسفند و پنجاه راس گاو می باشد و قبول دارند که امکان تهیه آب شرب دائم از طریق دیگری وجود ندارد و لذا موقتا" از توقیف آن خودداری گردیده و در نتیجه درخواست رسیدگی و صدور حکم بشرح دادخاست نموده است 0 دادگاه مرجوع الیه پس ازاخذ تامین دستور موقت صادر و سپس با ارجاع امر به هیئت کارشناسان رسمی به منظور رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواست ادعای شرکت تجدیدنظر خواه و اجرای قرار کارشناس و وصول نظریه کارشناسان بالاخره با توجه به نظریه کارشناسان مزبور مشعر بر ضعیف بودن منبع آب زیر زمینی در منطقه مسدود که بهره برداری از چاه خواهان موجب تاثیر سوء در منبع آب زیرزمینی می گردد اظهارنظر به بطلان دعوی نموده است 0 دادگاه مرجوع الیه پس از اخذ تامین دستور موقت صادر و سپس با ارجاع امر به هیئت کارشناسان رسمی به منظور رسیدگی واظهارنظریه کارشناسان بالاخره با توجه به نظریه کارشناسان مزبور مشعر بر ضعیف بودن منبع آب زیرزمینی در منطقه مسدود که بهره برداری از چاه خواهان موجب تاثیر سوء در منبع آب زیرزمینی می گردد اظهار نظر به بطلان دعوی نموده است 0 نظریه مزبور پس از اعتراض در این شعبه مورد بررسی واقع و تایید گردیده سپس دادگاه با توجه به مراتب مذکور و با استناد به ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب رای بر بطلبان دعوی صادر کرده است 0 بر اثر اعتراض آقای ((الف )) بر دادنامه بدوی و تجدیدنظرخواهی مشارالیه به وکالت از طرف محکوم علیه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید وپس ازبررسی اوراق پرونده و لوایح طرفین و قرائت گزارش مشاوره نموده بشرح زیر رای می دهد
((از طرف وکیل تجدیدنظطرخواه اعتراض موثری که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد به عمل نیامده است 0 دادنامه مزبور خالی ازاشکال تشخیص ]داده شده [و ابرام می شود0))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
108
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
704
تاریخ تصویب :
1369/12/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :