جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 209/5589
شماره دادنامه : 1514/9
تاریخ رسیدگی : 15/11/1370
تجدیدنظرخواه : بانو((الف )) با وکالت آقای ((ب ))
تجدیدنظرخوانده : سازمان آب منطقه ای 000
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 13525/10/69 شعبه 6 دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه نهم دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 16/7/67 خانم ((الف )) دادخواستی به خواسته (اعتراض به نظر سازمان آب منطقه ای 000 گروه حفاظت و بهره برداری از آبهای زیرزمینی ) و الزام نمودن آن اداره به صدورپروانه بهره برداری جهت چاه متعلق به خود که بیست سال قبل حفر شده به طفیت سازمان آب منطقه ای اصهفان تقدیم نموده که درابتدادردادگاه حقوقی دو مستقل 000 مطرح گردیده و دادگاه مزبور قرار عدم صلاحیت به اعبتار صلاحیت دادگاه حقوقی یک 000 صادر کرده و پرونده طی کلاسه 66/255 در شعبه دوم دادگاه حقوقی یک 000 در جریان رسیدگی قرار گرفته ، خلاصه شرح دادخواست آن است که طبق دستور دادگاه از طریق پاسگاه ژاندارمری 000 برای مسدود نموده چاه حفر شده در باغ وی واقع در روستای 000 که سابقه حفر آن بالغ بر بیست سال قبل می باشد مراجعه نموده اند که پس از تحقیق و رویت فتوکپی نامه شماره 000 گروه حفاظت و بهره برداری از آبهای زیرزمینی 000 متوجه شده که در اثر اشتباه و شتابزدگی چاه وی جزء شکواییه عده ای ازاهالی روستای می باشد لذا ضمن عنایت به تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب که محل مراجعه معترض را دادگاه صلح تعیین نموده است درخواست رسیدگی با توجه به لایحه دفاعیه پیوست در نتیجه تقاضای لغورای صادره فوق و الزام خوانده به صدور پروانه بهره برداری جهت چاه مذکوردر فوق را نموده است 0 شعبه دوم دادگاه حقوقی یک 000 در جلسه دادرسی مورخ 26/1/66 نظریه کارنشاسان سازمان آب و تصمیم آن اداره مبنی بر مسدود نمودن چاه خواهان را از خوانده مطالبه نموده و پس از وصول نظریه کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها و گزارش با تردید و ا ظهار گروه حفاظت و بهره برداری آبهای زیرزمینی موضوع را به هیئتی سه نفری از کارشناسان ارجاع نموده و پس از وصول نظریه هیئت کارشناسان که به شماره 000 ثبت دفتر گردیده و با کسب نظر مشاور مبادرت به صدور رای نموده و به استدلال آنکه ((000هیئت کارشناسان اظهارنظر نموده اند که چاه احداثی قدیمی و قبل از تصویب قانون توزیع عادلانه آب و قبل از ممنوعیت حفر چاه احداث گردیده است و بهره برداری از آن بامنصوبات فعلی وبه میزان حدود نیم لیتر در ثانیه بلامانع بوده و ضرری برای قنوات 000 ندارد و اینکه اعتراض سازمان خوانده هم موجه نمی باشد)) حکم به ردنظریه سازمان آب والزام سازامان به صدور پروانه بهره برداری برای چاه مذکور به میزان مندرج در نظریه هیئت کارشناسی صادر نموده است 0 سازمان آب منطقه ای 000 نسبت به رای فوق الذکر تجدیدنظرخواهی نموده که پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه به موجب رای شماره 000 به جهت اینکه محاکم حقوقی یک قبل از صدور رای باید نظر قضایی اعلام نمایندو نیز آگهی منتشره وزارت نیرو در این مورد اخذ پروانه بهره برداری در رابطه با چاه مبحوث عنه در پرونده مشاهده نگردیده و همچنین ضرورت اخذ توضیح از هیئت کارشناسان راجع به بهره برداری از چاه موضوع دعوی با لحاظه بهره برداری از دوازده حلقه چاه دیگر جمعا" سیرده حلقه درشعاع قنات 000 با در نظر گرفتن میزان آبدهی قنات 000 بلاضرر به قنات تشخیص گردیده یا خیر و سپس حسب نتایج حاصله از موارد مذکور باید تصمیم مقتضی اتخاذ گردد رای تجدیدنظرخواسته نقض و تجدیدرسیدگی به شعبه دیگر همعرض محول گردیده است 0 شعبه ششم دادگاه حقوقی یک 000 در انجام مفاد رای دیوان عالی کشور هیئت کارشناسان منتخب دادگاه را برای اخذ توضیح و نیز نماینده ساطمان آب منطقه ای 000 را به همراه پرونده وهمچنین گزارش دهندگان گزارشات مورخ 000 سازمان مذکور را جهت ادای توضیحات تحضار نموده و در جلسه دادگاه و سه نفر دیگر ازکارمندان اعزامی خوانده به اسامی آقایان ((ج )) و ((د)) و ((ه)) تشکیل گردیده توضیحات کارشناسان و ماموران سازمان آب منطقه ای واظهارات طرفین دعوی در صورتجلسه دادرسی منعکس گردیده است 0 هیئت کارشناسان در تایید گزارش کارشناسی اظهار نموده اند ((تعدد و تراکم و تداخل چاهها شامل چاه مورد اختلاف خانم 000 با در نظر گرفتن و با کسربه میزان نیم لیتر در ثانیه آن هم به طور غیردائم که بین در حدود حداکثر دو ساعت در شبانه روز خواهد بود ضرری به قنات 000 وارد نخواهد ساخت توضیح اینکه چاه خانم 000 در گروه چهار حلقه چاه است که برای چاه آقای ((س )) که جزء چهارحلقه چاه است خودم نظر داده ام و مجاز به استفاده حداکثر 6/0 لیتر در ثانیه بهره برداری شده است که حکم قطعی در این قسمت صادر گشته است و یا به فرض استفاده همزمان و محدود و قابل کنترل و با نصب کنتور حجمی جهت برداشت آب جهت استفاده و برای باغ قدیمی ضرری به قنات جزن واردنمی سازد و در فرضی که محدودیت نباشد ضرر به آب قنوات می زند چون میزان برداشت آب از چاه محدود است و نیم لیتر در ثانیه در نظر گرفته شده است و آن هم جهت محدوده باغ است که مشجر و محصور است مضربه مصالح عمومی نیست )) و آقای ((ه)) احد از نمایندگان و ماموران اعزامی خوانده در ادامه توضیحات خود اظهار نموده ((000درنتیجه برداشت از چاه مورد نظر به میزان محدود تاثیری بر روی قنوات مورد ادعا ندارد زیرا با توجه به سخت بودن رسوبات و کمپاکته (فشردگی رسوبات زمین ) شعاد تاثیر کم و افت حاصله در اثربرداشت آب از چاه قنوات موصوف را در بر نخواهد گرفت و منبع تغذیه قنوات و چاههای او یک سفره آب است )) سرانجام دادگاه درهمین جلسه پس از کسب نظر مشاور مبادرت به صدور رای شماره 000 نموده است و در این رای دادگاه پس از ذکر خلاصه ای از جریان پرونده و مندرجات نظریه هییت کارشناسان و رای شعبه دوم دادگاه حقوقی یک 000 و دادنامه شعبه نهم دیوان عالی کشور چنین بیان داشته است ((000 با عنایت به تحقیقات انجام شده از کارشناسان سازمان آب منطقه ای 000 و کار شناسان منتخب دادگاه و اینکه همگی اذعان دارند که منبع تعذیه قنوات و چاهها و از جمله چاه خواهان یکی است و نظر به اینکه حق استفاده از منبع موصوف منحصرا" با صاحبان حقابه از قنوات و از قتوات است و موجبی برای استحصال به غیر آن طریق نیست و نیز به موجب اعلام سازمان خوانده باغ خواهان نیز از قنات حقابه دارد مستندا" به ماده 139 قانون مدنی و تبصره ماده سه قانون توزیع عادلانه آب اعتراض خواهان موجه تشخیص نمی گردد و نظریه سازمان آب منطقه ای اصفهان استار و دعوی خواهان به خواسته اعتراض به آن و صدور پروانه بهره برداری رد می گردد))وکیل خواهان درتاریخ 2/11/69 دادخواست تجدیدنظر نسبت به رای فوق الذکر به شعبه ششم دادگاه حقوقی یک 000تسلیم نموده و خوانده در پاسخ به لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه لایحه ای داده که به شماره 000 ثبت دفتر گردیده و دادگاه مربوطه در تاریخ 000 اظهار نظر نموده که به دادنامه صادره باقی بوده موجبی برای نقض آن نیست و سپس پرونده به دیوان عالی کشور ارسال که پس از وصول به این شعبه ارجاع شده است 0 لایحه اعتراض تجدیدنظرخواه و لایحه تجدیدنظرخوانده پس از طرح پرونده مشاوره قرائت خواهد شد0 هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:
((بسمه تعالی 0 اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه به دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد می باشد زیرا هیئت کارشناسان منتخب دادگاه در گزارش ثبت شده به شماره 3837/6/67 منجزا" و صریحا" اظهار نظر کرده اند که بهره برداری از چاه با منصوبات فعلی و به میزان حداکثر لوله آبده ودو اینج و فقط برای آبیاری باغ محصور خواهان وبه میزان حدود نیم لیتر در ثانیه بلامانع بوده وضرری برای قنوات 000 ندارد و همچنین در جلسه اخیر دادرسی در مقام توضیح نسبت به نظریه کارشناسی اظهارداشته اند((تعددو تراکم و تداخل چاهها شامل چاه مورد اختلاف خانم 000 بادرنظر گرفتن و با کسر به میزان نیم لیتر در ثانیه آن هم به طور غیردائم که بین در حدود حداکثر دو ساعت درشبانه روز خواهد بود ضرری به قنات 000 وارد نخواهد ساخت وبا فرض استفاده همزمان و محدود و قابل کنترل و با نصب کنتور حجمی به منظور برداشت آب جهت استفاده برای باغ قدیمی ضرری به قنات 000 وارد نمی سازد و در فرضی که محدودیت نباشد ضرر به آب قنوات می زند)) و با توجه به اینکه احد از نمایندگان خوانده در جلسه مزبور اظهار نظر هیئت کارشناسان را تایید نموده بدین نحو که در ادامه توضیحات خود اظهار داشته ((000 درنتیجه برداشت از چاه موردنظر به میزان محدود تاثیری برروی قنوات مور ادعا ندارد زیرا با توجه به سخت بودن رسوبات و کمپاکته (فشردگی رسوبات زمین ) شعاع تاثیر کم و افت حاصله در اثر برداشت آب از چاه قنوات موصوف را دربر نخواهدگرفت 0)) بنا به مراتب رای تجدیدنظرخواسته صادر از شعبه ششم دادگاه حقوقی یک 000چون بدون درنظر گرفتن موارد فوق صادر گردیده صحیح و قانونی نبوده ونتیجتا" نقض می شود و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه حقوی یک 0000 (به استثنای شعبه دوم ) محول می گردد0))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
108

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1514
تاریخ تصویب :
1370/11/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :