جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 4/7212
شماره دادنامه : 222/25
تاریخ رسیدگی : 23/5/72
فرجامخواه : شرکت سهامی آب منطقه ای 000
فرجامخوانده : شرکت تعاونی کشاورزی بعثت 000
فرجامخواسته : دادنامه شماره 71210 دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 25 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 8/2/71 تجدیدنظرخوانده به طرفیت تجدیدنظرخواه دادخواستی به خواسته الزام اداره خوانده به رعایت مفاد پروانه صادره و دستور موقت بررفع توقیف ازچاه عمیق شماره 0002 مقوم به مبلغ 2100000 ریال تقدیم و به استناد اساسنامه شرکت و پروانه حفر و اصلاحیه آن و اوراقی در رابطه با ممانعت روستائیان از حفر و توافق با نمایندگان اهالی و نظریه دفترحقوقی و ترتیبات تصمیمات متخذه از ناحیه مقامات شرکت خوانده تقاضای رسیدگی نموده است 0
دادگاه با اخذ10% از بهای خواسته به عنوان خسارت احتمالی اقدام به صدور قرا رفع توقیف از چاه مورد نظر نموده است 0نماینده شرکت خوانده در جلسه دادرسی اظهار داشته است رسیدگی داخل در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و به موجب بند 6 متن پروانه وبند1 ظهر آن مدت اعتبار پروانه یکسال بوده است و چون خواهان معترف است که چاه ظرف مهلت یکساله مزبور حفر نشده است حفاری غیرمجاز تلقی می شود و اصلاحیه اثری د رتمدید مهلت ندارد و برابر ماده 8 آیین نامه اجرایی فصل 2 قانون مربوطه مهلت پروانه حفر یک سال است و تجدید آن منوط به انجام تشریفات می باشد و اراضی 000 در زمان انقضاء مهلت پروانه ممنوعه اعلام گردیده است و در مقررات مجالی برای رسیدیگ به عذر موجه ملاحظه نمی شود0 نظریه دفتر حقوقی جنبه مشورتی دارد0
دادگاه ایراد به صلاحیت را رد و قرار اخذ توضیح از خواهان در رابطه با خواستهواقعی صادر نمودهو متعاقبا" رونوشت نامه 000 از شرکت خوانده مطلابه شده که (ارسال گردیده است وخواهان نیز توضیح داده است که مقصد اجازه و صدورپروانه بهره برداری از چاه می باشد0))
دادگاه در جلسه 21/2/71 پس از ختم مذاکرات چنین انشاء نظریه نموده است : ((000 تعطیل حفاری چاه و عدم حفر چاه در مهلت مقرر ناشی از فعل یا ترک فعل عمدی خواهانها نبوده است 000نظر دادگاه بر صدور حکم الزام اداره خوانده به صدور پروانه بهره برداری چاه موضوع دعوی می باشد0)) که منتهی به تجدیدنظرخواهی گردیده است 0 اعتراض این است که به دفاع توجه نشده است 0 اعتراضنامه عینا" هنگام شور قرائت می گردد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از قرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه مشاوره چنین رای می دهند:
((بسمه تعالی 0 برفرض تتمام عملیات مربوط به حفر چاه پس از پایان مهلت یکساله مودر نظر شرکت خوانده بوده باشد چون اصلاحیه یازده ماه بعد از صدور پروانه و راجع به تغییر محل حفر جاه بوده است و معقول و منطقی نیست که برای عملیات حفاری مدتی کمتر ازدوماه از مهلت یکساله مورد پذیرش در این امر منظور شود و نظر به اینکه دلیلی در دست نیست که خاتمه عملیات در خارج از مدت یکسال از تاریخ اصلاحیه بوده باشد رای معترض علیه از حیث نتیجه بلااشکال است و تجدیدنظرخواهی رد می شود0))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
108
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
222
تاریخ تصویب :
1372/05/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :