جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 1023/4693
شماره دادنامه : 566/23
تاریخ رسیدگی : 3/10/69
تجدیدنظرخواه : شرکت سهامی آب منطقه ای 000
تجدیدنظرخواندگان : آقایان ((الف )) و ((ب )) و ((ج )) و ((د))
تجدیدنظر خواسته : دادنامه شماره 2050/3/68دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 23 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : آقای ((ه)) وکیل دادگستری دادخواستی به وکالت از آقایان ((ب )) و ((ج )) به طرفیت اداره آبیاری 000 به خواسته تقاضای صدور حکم بر لغو دستور کمیسیون ماده 3 قانون آب مورخ 15/4/64 راجع به تلمبه 000 و صدور حکم بر اصدرا پروانه مفید و سخرات وارده برای ابطال تمبر مقوم چهارصد هزار ریال به استناد معاینه محل و تامین دلیل و شهادت نامه حاکم شرع و رای کمیسیون و اقدامات اداریه آبیاری به دادگاه صلح مستقل 000 در سال 64 تقدیم نموده و توضیح داده که قبل از حکومت قانون مبنی بر ممنوعیت چاه این چاه موجود بوده که اداره آبیاری مکلف بود برای آن پروانه صادر نماید0 متاسفانه اداره آبیاری از صدور پروانه خودداری و اقدام به توقیف چاه نموده است تقاضای صدور حکم برطبق خواسته شده است 0 دادگاه دعوی مطروحه را دعیو علیه دولت تشخیص و قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی عمومی 000 صادرنموده است 0 رسیدگی به موضوع پس از وصول پرونده به دادگستری 000 به شعبه سوم دادگاه حقوقی یک 000 ارجاع شده است 0 دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و استماع اظهارات آنان و صدور قرار ارجاع امر به کارشناس و وصول نظریه کارشناس ختم رسیدگی رااعلام وباتوجه به مفاد جلسه تامین دلیل ونظریه آقای ((س ))کارشناس منتخب دادگاه و سایر محتویات پرونده به الغاء تصمیم کمیسیون و صدور پروانه بهره برداری ازچاه مورد بحث اظهارنظر نموده است 0با وصول اعتراض ، نسبت به نظریه دادگاه پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید0 هیئت شعبه به شرح رای شماره 000 اعتراض را موجه تشخیص و با لحاظ قسمتی از نظریه آقای ((س ))کار شناس منتخب دادگاه ارجاع امر به هیئتی ار کارشناسان را براعلام نظر درباب اینکه بهره برداری از چاه موضوع دعوی مضر به مصالح عمومی است یا خیر را ضروری تشخیص وبا ایراد نقص مذکور پرونده را ضمن عدم تایید نظریه دادگاه به دادگاه حقوقی یک 000 اعاده داده است 0 دادگاه پس از وصول پرونده قرار ارجاع امر به هیئتی از کار شناسان امور آبیاری صادر و پس از وصول نظریه کارشناسان به این شرح که بهره برداری محدود از چاه مذکور با توجه به سابقه طولانی برداشت آب در حد14 لیتر در ثانیه بلااشکال می باشد0 نظریه مزبور به طرفین ابلاغ و بااعلام ختم دادرسی با توجه به نظریه هیئت کار شناسان و پرونده تامین دلیل و سایر اوراق ومندرجات پرونده دعوی مطروحه را مورد تشخیص ]داده و[ حکم بر الغاء تصمیم کمسیون یاد شده و صدور حکم بر اصدار پروانه بهره برداری از چاه تلمبه 000 به شرح مندرج در فوق از طرف اداره آبیاری 000 صادر کرده است 0 از این حکم از طرف اداره آبیاری 000 تجدیدنظرخواهی شده پس از انجام مبادله لوایح پرونده به این شعبه واصل گردیده است 0
هیئت شعبه در تاریخ در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز مشاوره نموده چنین رای می دهد:
((از طرف شکرت سهامی آب منطقه ای 000اعتراض خاصی که مورد توجه قرار گیرد معمول نشده است 0 با توجه به اوراق و محتویات پرونده امر ونظریه کارشناسان و اقدامات و رسیدگیهای انجام شده برحکم تجدیدنظرخواسته که صحیحا" صادر گردیده اشکالی ملحوظ نیست 0 حکم مذکور ابرام می شود0))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
108
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
566
تاریخ تصویب :
1369/10/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :