جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 2323/6296
شماره دادنامه : 520/23
تاریخ رسیدگی : 10/8/71
تجدیدنظرخواهان : آقااین ((الف )) و ((ب )) و ((پ ))
تجدیدنظرخواندگان : ((ت ))،((ث ))،((ج ))، ((خ ))، ((س ))، ((ش ))، ((د))،((ک ))،((گ ))،((ه))،((ص ))،((ض ))، ((م ))،((ن )) و ورثه قنبر (رستم و صفدر و برات و علی اکبر و صغری و طاهره و طیبه ) و ورثه رجبعلی سلطان و زهرا وابراهیم و مهدی و فاطمه
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 14/4463/8/70 شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 23 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : تجدیدنظرخواندگان دادخواستی باوکالت آقای ((ی )) به طرفیت تجدیدنظرخواهان به خواسته الزام بهره برداری از 32ساعت آب از یک حلقه چاه عمیق واقع در اراضی مزرعه 000پلاک 136 اصلی بخش ده 000 مقوم دویست وده هزار ریال به دادگاههای عمومی 000 تقدیم نموده و مشروب نمودن اراضی 000 را از چاه مزبور درخواست کرده اند0 رسیدگی بدوا" به شعبه هفتم دادگاه عمومی 000ارجاع می شود که یک حلقه چاه حفر که مورد استفاده تمام زارعین قرار گیرد و قرارداد عادی تنظیم می گردد و قرار بر این می گذارند که هزینه حفر چاه را عده ای که وضع مالی بهتری دارند بپردازند و تامدت 12 سال زارعین از منافع حاصله اراضی مشروب شده از آب حلقه چاه دو سهم متعلق به زارعین و یک سهم از منافع با آقایانی که سرمایه گذاری نموده اند پرداخت و پس از زارعین به نسبت سهم خود وجه و هزینه را پرداخت و هر یک مالک چهار ساعت از آب حلقه چاه مورد بحث گردند 0 پس از تنظیم قرارداد صورتی از75 نفر زارعین تهیه و تقاضای حفر یک حلقه چاه عمیق از اداره آبیاری 000 نموده اند0 اداره مزبور پروانه را صادر ]کرده [ به آقای ((و)) تسلیم می گردد0بعداز انقلاب خواندگان خواهانها را در استفاده از چاه ذنیفع ندانسته و مانع بهره برداری آنهاشده اند0 تقاضای صدورحکم براساس خواسته نموده اند0
دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و مطالبه حفر چاه از اداره آبیاری 000 و صدور قرار استماع شهادت شهود خواهانها و اجرای آن و عزل وکیل توسط خواهانها دعوی خواهانهارامدلل ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهانها صادر پس از ابلاغ رای خواهانها فرجامخواهی کرده اند0 رسیدگی به شعبه 22 دیوان عالی کشور ارجاع می شود0 هیئت شعبه بشرح رای شماره 000 به لحاظ نقص رسیدگی حکم فرجامخواسته را نقض و رسیدگی را به شعبه دیگردادگاه عمومی حقوقی 00 ارجاع نموده است 0 رسیدگی به شعبه ششم دادگاه عمومی 000 ارجاع شده دادگاه با دعوت طرفین و استعلام نحوه واگذاری اراضی به زارعین (خواهانها و خواندگان ) از ارداه تعاون و امور روستاها و وصول پاسخ و استماع اظهارات طرفین و ملاحظه پرونده مطروحه در اداره آبیاری 000 دعوی خواهان را وارد تشخیص ]داده [ وحکم به بهره برداری خوانانها از چاه عمیق مورد بحث به نسبت سهام آنان علیه خواندگان صادر می کند0 از حکم مذکور فرجامخواهی می شود0 رسیدگی به این شعبه ارجاع شده هیئت شعبه به تصدی آقایان قضات پیشین این شعبه بشرح رای شماره 000 به لحاظ عدم تقویم هزینه حفر چاه و موتورآلات و سایر لوازم و منصوبات و تعیین سهم هر یک از خواهانها با جلب نظر کارشناس حکم صادره را صحیح ندانسته با نقض آن تجدید رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک 000 ارجاع می شود0 این بار رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک 000 ارجاع گردیده دادگاه مرجوع الیه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و تجدید جلسات دادگاه به علت فوت بعقضی از خواندگان و تعیین ورثه خواندگان متوفی و ارجاع امر به کارشناس برای تعیین میزان هزینه حفر چاه و موتورآلات منصوبه و غیره اجرای قرار کارشناسی و وصول نظریه کارشناس و ابلاغ آن به طرفین دعوی در تاریخ 4/8/70 پس از کسب نظر آقای مشاور ختم رسیدگی را اعلام و پس از شرح دعوی و اقدامات قضایی انجام شده با توجه به نظر کارشناس که مصون از اعتراض موجه مانده است دعوی خواهانها را وارد تشخیص و حکم به بهره برداری خواهانهای دعوی و قائم مقام قانونی آنها از چاه عمیق موردبحث نسبت به (28ساعت سهم ) هر یک از خواهانها 4 ساعت و یک سهم از75 سهم در مقابل پرداخت (105000ریال ) توسط هر یک از خواهانها یا قائم مقام آنان به خواندگان یا قائم مقام قانونی آنان صادر و اعلام نموده است 0
آقایان ((الف )) و غیره از حکم مذکور تجدیدنظرخاهی کرده اند و رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز مشاوره نموده چنین رای می دهد:
((اعتراضات تجدیدنظرخواهان نسبت به رای تجدیدنظر خواسته موجه و مدلل نیست 0 با توجه دراوراق ومحتویات پرونده امر و قرارداد عادی منعقده بین طرفین دعوی و مفاد آن و اقدامات و رسیدگیهای انجام شده از طرف دادگاه و نظریه کارشناس که مصون از ایراد و اعتراض موجه مانده است 0 حکم تجدیدنظرخواسته صحیح و بلااشکال است و ابرام می شود0))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
108
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
520
تاریخ تصویب :
1371/08/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :