جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 2123/7045
شماره دادنامه : 151/22
تاریخ رسیدگی : 25/3/72
تجدیدنظرخواهان : آقایان ((الف )) و ((ب ))
تجدیدنظرخوانده : شرکت سهامی آب منطقه ای 000
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 7512/9/71 شعبه اول دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 23 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : تجدیدنظرخواهان عرضحالی به طرفیت تجدیدنظر خوانده به خواستهالزام به تمدید پروانه شماره 000تقدیم دادگاههای حقوقی یک 000 نمود که به شعبه اول ارجاع و تحت کلاسه 000مدنی به جریان افتاده است 0 خلاصتا" با این توضیح که جهت آبیاری زمینهایی که از ناحیه اداره جنگلداری و هیئت نواگذاری زمین استان 000 در اختیار آ;ها قرار داده شده بود اقداماتی برای صدور پروانه حفر چاه صورت پذیرفت و پس از طی مراحل قانونی پروانه شماره 000 به نام آنها صادر گردید لیکن به لحاظ مزاحمتهایی که ازناحیه عده ای مهاجم به عمل آمده ادامه حفاری امکان پذیر نگردید و مدت اعتبار پروانه بسرآمد0 متعاقبا" که اقداماتی جهت تمدید آن صورت گرفت به عذر ممنوعه شدن منطقه از اجابت درخواست خودداری کردند و نهایتا" با انضام فتوکپی مستندات از جمله پروانه حفر فوق الذکر صادره از شرکت سازمان آب منطقه ای 000 صدور حکم بشرحی که گذشت را خواستار شده اند0 پس از تعیین وقت ودعوت نماینده خوانده در جلسه مورخ 000 اظهار داشته چون حفر چاه در مدت اعتبار پروانه صورت نگرفته تمدید آن با موانع قانونی روبروگردید و کمیسیون صدور پروانه ها به استناد تبصره یک ماده 8 آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب درخواست متقاضیان را رد نموده و نتیجتا" تقاضای صدور حکم به رد دعوی را کرده است 0 دادگاه بعد از ارجاع امر به کارشناس و وصول نظریه وی دایر به اینکه تمدید مدت پروانه حفاری مشکلی به وجود نیاورده و اجرای طرح کمکی به کشاورزان و دامدران منطقه خوهد بود و مضر به مصالح عمومی نمی باشددرجلسه 000 نظر آقای مشاور را اخذ و مبادرت به صدور نظریه به این شرح نموده است : ((در خصوص اعتراض خواهانها نسبت به نظریه موضوع رای مورخ 000 کمیسیون تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب مبنی بر رد تقاضای خواهانها در مورد تقاضای تجدید پروانه مورد دعوی ، نظر به اینکه چاه مورد تقاضا در مهلت مقرر حفر نگردیده که موجب حقی برای متقاضیان شود و با توجه به تبصره یک ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و نظریه کارشناس مضبوط در پرونده بدوی و سایر محتویات پرونده من حیث المجموع اعتراض موثر و مدللی به عمل نیامده لذا با توجه به مراتب نظر به رد دعوی خواهانها و تایید نظریه کمیسیون فوق الکذر صادر و اعلام می گردد000)) نظریه مورد اعتراض قرار گرفته است و طبق رای شماره 000صادره از این شعبه به لحاظ ضرورت مطالعه پرونده مطروحه در سازمان خوانده تنفیذنگردیده است 0 پس از اعاده پرونده و تعیین وقت ومطالبه و مطالعه محتویات پرونده سازمان آب منطقه ای 000 در خصوص مورد که دادگاه مبادرت به صدور رای شماره 000 بر مبنای نظریه فوق الاشعار نموده است آقایان ((الف )) و ((ب )) با تقدیم عرضحال نسبت به رای صادره تجدیدنظر خواهی نموده و اعتراضات که همان مطالب قبلی آنها باشد در لایحه منضم به آن درج گردیده است 0 پس از انجام تبادل لوایح و وصول پاسخ از ناحیه تجدیدنظرخوانده و بقای دادگاه به عقدیه قبلی خود پرونده به دیوان عالی کشور اراسل که به این شعبه ارجاع گردیده است 0 مندرجات دادخواستو لایحه اعتراضیه منضم به آن و نیز لایحه جوابیه تجدیدنظرخوانده به هنگام مشاوره قرائت خواهد شد0 هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش 000 عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره به عمل آورده و بشرح ذیل رای صادر می نماید:
((ازناحیه تجدیدنظرخواهان اعتراض موجه و متکی به دلیل ومدرکی که نقض رای تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده لفذا رای مذکور ابرام می گردد0))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
108
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
151
تاریخ تصویب :
1372/03/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :