جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 1514/5791
شماره دادنامه : 758/14
تاریخ رسیدگی : 29/11/70
فرجامخواه : ((الف ))و ((ب ))
فرجامخوانده : ((ج )) و شرکت سهامی منطقه ای 000
فرجامخواسته : دادنامه شماره 715و69714 دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 14 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : 1 در تاریخ 23/5/68((د)) و ((س )) و ((ش )) اصالتا" و به نمایندگی ازسوی مالکین قنات مزرعه 000و000دادخواستی به خاسته لغو ابطال پروانه یا هر گونه مجوز حفر چاه در حریم قنات 000و000 به طرفیت شرکت سهامی آب منطقه ای استان 000 تقدیم داشته و توضیح می دهند خوانده بدون رعایت قانون و مقررات مربوطه مبادرت به صدور پروانه آب آشامیدنی به شماره 000 برای اهالی 000 نموده که حسب نظریه کارشناس موجب ضرر قنات مزرعه 000 و000بوده و آن را خشک می کند تقاضای رسیدگی و صدور حکم می کنند0
2 در تاریخ 4/11/67((الف )) و ((ب )) دادخواستدیگری به خواسته تایید و تثبیت پروانه آب آشامیدنی شماره 2701 به طرفیت شرکت آب منطقه ای استان 000 تسلیم دادگاه حقوقی نموده وتوضیح می دهند برای آب آشامیدنی اهالی 000 پروانه حفر چاه صادر شده است چون حفرقنات برای شرب اهالی بوده و آب هم وجود دارد لذا تقاضای رسیدگی وصدور حکم به تایید و تثبیت پروانه صادر می شود0 شعبه دوم دادگاه حقوقی یک 000 بدوا" برای رسیدگی به درخواست دستور توفیف و بهره برداری و حفاری ]داده [ وقت دادرسی تعیین و پس از کسب مجوز قانونی و نظر مشاور در تاریخ 000 دستور موقت مبنی بر توقیف بهره برداری وحفاری از چاه مورد بحث را صادر و سپس به اصل دعوی رسیدگی و برای احراز اینکه استفاده از چاه محفور ضرری به قنات مزرعه 000و000 دارد یا خیر قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر کارشناس منتخب به شرح نظریه مورخ 14/9/69با تنظیم کروکی اعلام نموده چاه مورد نظر با توجه به نوع استفاده از آن برای قنات 000 ضرر خواهد رساند ولی ضرری برای قنات 000 ندارد و به نظریه کارشناس دو نفر ازخواهانها اعتراض کرده و اظهار داشته اند هر دو قنات دارای یک شاخه آبدهی می باشد لذا حفر چاه به هر دو چاه ضرر دارد0 دادگاه پس ازرسیدگی بشرح نظریه شماره 715و69714 به ابطال (لغو) پروانه صادره به لحاظ مضر بودن آن به قناتهای 000و000 اعلام نظر می کند و در خصوص دعوی ((الف )) و ((ب )) نتیجتا" به رد آن نظر می دهد0 چون ((الف ))و((ب )) به نظریه دادگاه در فرجه قانننی اعتراض می کنند ورسیدگی به این شعبه محول می گردد و این شعبه بشرح دادنامه شماره 000 نظریه را بلااشکال تشخیص و با تایید آن اعاده می دهد و دادگاه بر مبنای نظریه مزبور حکم به ابطال (لغو) پروانه صادره ، صادر و نسبت به دعوی ((الف )) و ((ب )) به لحاظ غیرقابل استماع بودن قرار ردآن را صادرمی کند و دو نفر اخیرالذکر از دادنامه تجدیدنظرخواهی می نمایند و رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است و تبادل لوایح انجام و لوایح تجدیدنظری به هنگام طرح گزارش قرائت خواهد شد و دادگاه باملاحظه تجدیدنظری دادنامه را بلااشکال اعلام کرده است 0
هیئت شعبه تشکیل است 0 پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و انجام مشاوره چنین رای می دهد:
((بسمه تعالی 0 اعتراض موثری که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته گردد به عمل نیامده و چون با توجه به محتویات پروده دادنامه مزبور از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال است فلذابا رداعتراضات دادنامه تجدیدنظرخواسته ابرام می گردد0))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
108
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
758
تاریخ تصویب :
1370/11/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :