جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 15/7652
شماره دادنامه : 885/25
تاریخ رسیدگی : 23/12/72
فرجامخواه : اداره کل زمین شهری استان 000
فرجامخوانده : آقای 000
فرجامخواسته : دادنامه شماره 72/409شعبه اول دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 25 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 21/3/71 تجدیدنظرخوانده به طرفیت تجدیدنظرخواه دادخواستی به خواسته اعتراض نسبت به رای کمیسیون تشخیص در رابطه با بایر قلمداد نودن باقیمانده پلاک 000 تقدیم و به استناد سند مالکیت و تامین دلیل و نظریه کارشناس و نامه های ثبت و دادسرای انقلاب تقاضای رسیدگی نموده است 0 نماینده خوانده دعوی را مردود قلمداد کرده است 0
دادگاه قرار معاینه صادر و کارشناس انتخاب نموده است و در تاریخ 000 محل معاینه شده و پس از وصول نظریه کتبی کارشناس و تعیین وقت و اخطار سرانجام در تاریخ 000 به وقت مقرر پس از ختم مذاکرات پایان دادرسی اعلام و چنین انشاء رای شده است :
((000 با توجه به 000 صورتجلسه معانیه محل و نظریه کارشناس 000 و پرونده تامین دلیل 000 و نظریه کارشناس در آن ووجود ساختمان که در حال حاضر نیز حسب صورتجلسه معانیه محل موجود بوده و با توجه به اینکه حسب صورتجلسه مورخ 000 اعضاء کمیسیون ماده 12 که در آن قید گردیده ضمنا" دارای چند اصله درخت نیز می باشد000 حکم بر ابطال نظریه 000کمیسیون 000و باغچه بودن دایر محل مورد دعوی صادر و اعلام می نماید000)) که منتهی به تجدیدنظرخواهی گردیده است 0 اعتراض این است که پرونده تامین دلیل استناد نموده است که سندیت ندارد0 اعیان نیز به لحاظ عدم تناسب موثر نیست و ملاک زمانی برای تشخیص 000 می باشد0اعتراضنامه عینا" هنگام شور قرائت می گردد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای 000عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
((نظر به مجموع محتویات پرونده و جهات و دلائل مذکور در دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر ایرادات و اعتراضات تجدیدنظرخواه مالا" به نحوی نیست که نقض دادنامه را ایجاب نماید0 برتشریفات رسیدگی هم اشکال موثر در نقض به نظر نمی رسد0 علی هذا و من حیث نتیجه دادنامه مزبیور ابرام می شود0))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
108
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
885
تاریخ تصویب :
1372/12/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :