جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 1825/7332
شماره دادنامه : 403/25
تاریخ رسیدگی : 26/7/1372
فرجامخواه : اداره کل زمین شهری استان 000
فرجامخوانده : آقای ((الف )) با وکالت آقای ((ب ))
فرجامخواسته : دادنامه شماره 71/43شعبه 16دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 25دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 1/11/67 تجدیدنظرخوانده به طرفیت تجدیدنظرخواه دادخواستی به خواسته اعتراض نسبت به رای کمیسیون تشخیص در رابطه با موات قلمداد کردن پلاکهای 000 فرعی از2اصلی 000 تقدیم و به استناد معانیه و تحقیق محلی وکارشناسی و جواز وزارت صنایع سنگین و مکاتبات با شهرداری و سازمان مسکن و ثبت و صورت مجلس تفکیکی و نقشه یک دو هزار سال 42 تقاضای رسیدگی نموده است 0 خوانده دعوی را مردود قلمداد کرده است 0
دادگاه پس از تحصیل نظریه کارشناس و ملاحظه اعتراضنامه و اخذ نظریه هیئت دیگر کارشناسان به فسخ رای کمیسیون و بایربودن پلاکها انشاء نظریه نموده و پرونده را با اعتراضنامه واصله به دیوان عالی کشور ارسال داشته که دادنامه شماره 000 به این شرح از این شعبه صادر گردیده است : ((000 گروه اول کارشناسی اعلام داشته است که در بازدید خاک آثار و شواهدی مبنی بر بهره برداری کشاورزی در گذشته به بدست نیامده است 0 گروه کارشناسی دوم قید کرده است که آثار خاک سطح الارضی از بین رفته است 0 استدلال دادگاه به اینکه درختان کهن سال در شرق و غرب زمین به فاصله 150 متری وجود دارد و در شرق زمین در سال 45 درختکاری شده بود و حلقه چاههای قنات از غرب به شرق زمین ادامه داشته و به نظر می رسد آب قنات اراضی سمت مسیر خودر را در محدوده قطعات مورد نظر مشروب می کرده است با مضمون اوراق مربوط به نظریه کارشناس هماهنگی ندارد و دستور آزمایش خاک که در جهت تشخیص مفید بوده است از نظر ساقط شده است قانونا" در رابطه با نظریه کارشناسی هرگاه ابهام وجودداردمی باید اخذ توضیح شود و پس از آن در صورت لزوم قرار تکمیل کارشناسی صادر گردد و اگر نظر دادگاه بر آن قرار می گیرد که تکمیل کارشناسی به کارشناسان دیگر محول شود برای پرهیز ازموضوع ترجیح بلامرجع می باید کار به تعداد بیشتری از کارشناسان ارجاع شود0 با این توصیف وبا توجه به انیکه دادگاه بر اساس ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی نظریه کارشناسان را رد ننموده است نظریه متخذه درخورتنفیذ نیست و پرونده جهت اقدام قانونی اعاده می شود0))
متعاقبا" دادگاه در تاریخ 000 قرار ارجاع امر به هیئت 5نفره کارشناسی را صادر و اقدام به انتخاب کارشناسان نموده است وپس از وصول نظریه کتبی آنان و اخطار یک هفته ای و رسیدن اعتراضنامه از اداره کل زمین شهری در تاریخ 000 به وقت مقرر پایان دادرسی را اعلام و چنین انشاء رای کرده است :((000دیوان عالی کشور000 آزمایش خاک و ارجاع امر به تعاداد بیشتر از کارشناسان را مفید ودر جهت تشخیص دانسته و000هیئت 5 نفری کارشناسان 000 در امر کشاورزی و آزمایش خاک و تشخیص نوع زمین و بررسی سوابق ثبتی 000اظهارنظر نموده اند که بانک مورد ترافع 000 طبق سوابق ثبتی قریه ای معمور و آباد و دارای قنوات دایر و بایر و حقابه از رودخانه کرج بوده تفکیک شده 000 از طرف شهرداری خاکبرداری شده و در محل خاکبرداری پاجوش درختان زبان گنجشک وجود دارد که از زیر خاک جوانه زده و تک درختی در حاشیه غربی زمین دیده می شود000 و در تشریح پروفیل خاک نتیجه گیری نموده اند که زمین 000 به علت داشتن وضعیت خوب زه کشی و تهویه مناسب با انجام اصلاحاتی برای احداث باغات مثمر و غیرمثمر مناسب می باشد000 صرف عدم مشاهده آثار کشاورزی درعکسهای هوایی که از سال 35 به بعد تهیه شده با امکان برگشت زمین ازحالت احیاء به موات قبل از سال 35 000 به نحو قدر متیقن نظر دادگاه مشعر بر بایر بودن پلاکهای مودر ترافع است لذا حکم بر ابطال نظریه کمیسیون 000 و بابر بودن پلاکهای مرقوم صادرواعلام می گردد)) که منتهی به تجدیدنظرخواهی گردیده است 0اعتراض این است که معلوم نیست نظریه کارشناسان قبلی دارای چه نقص و ایرادی بوده که به هیئت 5 نفره ارجاع نموده اندو آزمایش خاک از نظر آزمایشگاهی انجام ندشه است ودرخت زبان گنجشک درختی بیابانی است و جنس آن چنان است که اگر دانه آن در شکاف سنگ هم بیفتد قابل رویش است 0 اعتراضنامه عینا" هنگام شور قرائت می گردد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
((نظر به مجموع محتویات پرونده ونظریه کارشناسان اخیر و جهات و دلایل مورد نظر منعکس در دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر ایرادات و اعتراضات تجدیدنظرخواه مالا" موثر در نقض دادنامه مرقوم نیست 0 اشکال دیگری هم ندارد0 علی هذا و من حیث نتیجه دادنامه موصوف ابرام می شود0))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
108
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
403
تاریخ تصویب :
1372/07/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :