جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 2/7376
شماره دادنامه : 474/25
تاریخ رسیدگی : 18/8/1372
فرجامخواه : ((الف )) وکیل اداره زمین شهری
فرجامخوانده : ((ب )) و ((ت )) با وکالت ((ج ))
فرجامخواسته : دادنامه شماره 2081/2/72 شعبه 11 دادگاه حقوقی یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 25 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : به تاریخ 19/1/71 ((ت )) به وکالت رسمی از طرف ((ب )) با امضاء وکیل و موکل دعوایی به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 مربوط به پلاک ... فرعی از ... اصلی بخش ... مقوم به ... /100/2 ریال به طرفیت سازمان زمین شهری ... اقامه نموده و نتیجه چنین توضیح داده اند نظریه کمیسیون به شماره ... مبنی برموات بودن پلاک مذکور به نام ترک مزرعه صحیح نبوده وبا استناد استشهاد محلی و معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناسی واینکه در زمین و قطعات مربوطه درختان عدیده و چاه آب و زراعت وجود داشته ودارد بشرح فوق درخواست ابطال رای کمیسوین خوانده را نموده و درخاتمه درخواست دستورموقت بر جلوگیری از صدور سند مالکیت به نام دولت شده که پذیرفته نشده است و قرار رد درخواست مزبور صادر شده است 0 در جلسه دادگاه وکیل خواهان و نماینده سازمان شهری حضوردارند0
نماینده خوانده نتیجه اظهار داشت در سند مالکیت بنجاق زمین ذکر گردیده و ذکری از زمین مزروعی نشده و داشتن ساختمان در پلاکهای منتزع از این پلاک دلالت بر عمران نیست و وضع موجود و نوعیت زمین در حال حاضر باید در نظر گرفته شود0 ضمنا" وجود چاه در زمین دلیل عمران نیست ونظریه کمیسیون با توجه به موقعیت محل وعکسهای هوایی و نقشه 2 ... 1 و معاینه محل تهیه و تنظیم گردیده است 0
وکیل خواهان اظهار داشته قبلا" به اکثریت آراء نظر به دایر بودن پلاک صادر شده و این نظریه به موکل ابلاغ نشده و بعدا" نظریه دیگر کمیسیون مبنی بر موات بودن پلاک مورد بحث به موکل ابلاغ نشده است و حق موکل در معرض تضییع قرار گرفته و درخواست سابق خودراتکرار می نمایم 0 دادگاه با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدورقرار معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر هیئت کارشناسان نموده که محل مورد دعوی معاینه و از گواهان تعرفه شده و از آنها که استشهاد موجود در پرونده را امضاء نموده اند تحقیق انجام شود0 قرارهای مزبور طبق صورتجلسات موجود در پرونده اجرا شده وکارشناسان نظریه خود را به شماره ... و نظریه ... تقدیم داشته و نتیجه با توصیفی که مشروحا" بیان نموده اند زمین مورد دعوی را از قبل از لغو مالکیت اراضی موات تا حال مزروعی اعلام نموده اند0 خوانده به نظر کارشناسان اعتراض نموده و دادگاه با استماع اظهارات طرفین وکسب نظر مشاور دادگاه مبادرت به صدور نظریه مورخ ... مبنی بر مزروعی بودن پلاک مورد دعوی صادر نموده و سپس با حذف موادی از قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1و2 ختم رسیدگی اعلام و مبادرت به صدور حکم نموده نتیجه بشرح زیر: با توجه به اظهارنظرهای هیئت کار شناسان به شماره ... و اینکه اعتراض موجهی به نظر آنان نشده و نظریه هیئت کارشناسان با صورتمجلس معاینه محلی و اظهارات اهل محل مطابقع دارد لذا دادگاه به استناد ماده 12 قانون زمین شهری و نظریه کارشناسان خبره در مسائل کشاورزی و تفسیر عکسهای هوایی و خاک شناسی و تشخیص اراضی بایرو دایروموات مویدا" به صورتمجلس تحقیق محلی ضمن فسخ نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری حکم بر دایرمزروعی بودن پلاک ... بخش 11 ... صادرواعلام می شود(2081/2/72) تجدیدنظرخواهی شده رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده وهیئت شعبه به تاریخ فوق تشکیل است 0 با توجه به محتویات پرونده و مشاوره مبادرت به صدور رای می شود:
((بسمه تعالی 0 با لحاظ مجموع محتویات پرونده ایراد و اعتراض موجه و مستدی که مالا" نقض دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر را ایجاب کند به عمل نیامده است و لذا دادنامه مزبور که من حیث نتیجه خالی ازاشکال است با وصف فوق ابرام می شود0))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
108


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
474
تاریخ تصویب :
1372/08/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :