×

رسیدگی در ماهیت دعوی بر این محور که تشخیص اینکه آیا خوانده حسب الادعا وجوه مربوط به حق بیمه را به خواهان پرداخت کرده بودتااینکه حق وصول آن راضمن اجراییه صادره داشته باشدیاخیر؟

رسیدگی در ماهیت دعوی بر این محور که تشخیص اینکه آیا خوانده حسب الادعا وجوه مربوط به حق بیمه را به خواهان پرداخت کرده بودتااینکه حق وصول آن راضمن اجراییه صادره داشته باشدیاخیر؟

رسیدگی-در-ماهیت-دعوی-بر-این-محور-که-تشخیص-اینکه-آیا-خوانده-حسب-الادعا-وجوه-مربوط-به-حق-بیمه-را-به-خواهان-پرداخت-کرده-بودتااینکه-حق-وصول-آن-راضمن-اجراییه-صادره-داشته-باشدیاخیر؟
کلاسه پرونده : 6/6776/22
شماره دادنامه : 731/22
تاریخ رسیدگی : 26/11/71
تجدیدنظرخواه : آقای ((الف ))
تجدیدنظرخوانده : آقای ((ب ))
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 25164/3/71 شعبه 000 دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 22 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : تجدیدنظرخواه دادخواستی درتاریخ 000به پیوست فتوکپی رای 000 اداره کل و امور اجتماعی و نامه شماره 000مورخه 00 سازمان تامین اجتماعی به طرفیت تجدیدنظرخوانده به خواسته توقیف وجوه مورد اجرا و صدور دادنامه به استرداد وجوه بیمه که اداره بیمه طبق پرونده 000 دادگاه از اینجانب مطالبه می کند مقوم به 2590800 ریال به دادگاه تسلیم نموده و اظهار داشته خوانده مزبور (تجدیدنظرخوانده ) که کیسه کش حمام بوده به اداره کار مراجعه و شکایت ]کرده [ و مدعی گردیده گویا21 سال و دوماه درگرمابه عمومی اینجانب به کیسه کشی اشتغال دارد و اداره کار هم اظهارنامبرده را حجت تلقی و رای به پرداخت وجه خواسته علیه اینجانب صادر نموده که پس از کسر حق بیمه به نامبرده پرداخت شود سپس هم اداره مزبور با صدور اجراییه اموال اینجانب را توقیف نموده است لذا به شرح دادخواست تقاضای رسیدگی واتخاذ تصمیم در ماهیت امر را می نمایم 0 دادگاه با تعیین وقت و دعوت از طرفین به دعوی مزبوررسیدگی نموده و خواهان طی لایحه مورخه 16/7/70 ارسالی به دادگاه ضمن توضیحاتی بیان داشته هرگونه اظهاری که خوانده برخلاف دادخواهی اینجانب بنماید مورد تکذیب است 0
خوانده در جلسه مورخه 16/7/70 اعلام داشتهادعای خواهان صحت ندار و من حق بیمه را به کارفرما پرداخته ام و تقاضای رد دعوی خواهان را می نمایم 0 دادگاه به منظور استماع توضیحات نماینده اداره بیمه و همچنین ملاحظه پرونده و سوابق مربطوه که درصورتجلسه مورخه 000 دادگاه منعکس است مقرر داشته وقت دیگری تعیین ونماینده دیگری تعیین و نماینده اداره بیمه و طرفین دعوی به دادگاه دعوت و پرونده و سوابق مزبور ار خواسته و به نظر دادگاه برسانند0 از طرف دفتر دادگاه اقدام لازم به عمل آمده و پرونده به جهات مرقوم در صورتجلسات دادگاه منتهی به تجدید اوقات گردیده و مالا"درجلسه مورخه 17/3/71 دادگاه بااستماع اظهارات رئیس اداره کار حاکی از اینکه حق بیمه ارتباطی به کارگر ندارد و کارفرما بایستی هرماه حق بیمه کارگران را کسر و به انضمام حق بیمه خود به سازمان پرداخت نماید0 در هر حال کارفرما مکلف به اجرای قانون است و اعتراضات خواهان با توجه به اینکه محکوم به توسط هیئت عالی حل اختلاف صادر شده است و قطعی است لذا تقاضای رد اعتراض را دارم 0 خوانده هم تقاضای رد دعوی را نموده است 0 دادگاه در پایان جلسه مورخه 17/3/71 کسب نظر آقای مشاور را که معتقد به رد دعوی خواهان بوده کرده و حسب قرار شماره 25164/3/71 به خلاصه چنین رای داده است : اعتراض خواهان به رای هیئت حل اختلاف با توجه به اینکه قطعی است وقابلیت اعتراض را ندارد وصرف اجرای آن به عهده دادگاه می باشد0 لذا دادگاه قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادرو اعلام می دارد0
پس از ابلاغ قرار مزبور و تجدیدنظرخواهی خواهان دعوی نسبت به آن پرونده به دیوان عالی کشور واصل و به شعبه 22 ارجاع شده خلاصه اعتراض تجدیدنظرخواه این است که اینجانب به رای هیئت حل اختلاف اعتراض ندارم بلکه دادخواست اینجانب این است که سازمان تامین اجتماعی حق بیمه خوانده را از اینجانب دریافت کرده و خوانده دعوی می باید طبق ماده 36 قانون سازمان تامین اجتماعی به اینجانب بپردازد و برابر گواهی نامه 000 سازمان مزبور خوانده به اینجانب و سازمان نپرداخته است و دادگاه در ماهیت هیچگونه اقدامی نکرده وتقاضای نقض قرار تجدیدنظرخواسته را می نمایم 0 ازتجدیدنظرخوانده هم لایحه جوابیه واصل شده و تقاضای رد دادخواست تجدیدنظرخواه را کرده است 0 لوایح واصله هنگام طرح پرونده قرائت خواهد شد0
هیئت شعبه در ترایخ بالا تشکیل است 0 پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد:
((بسمه تعالی 0 استدلال دادگاه صادرکننده قرارتجدید نظرخواسته به اینکه تجدیدنظرخواه نسبت به رای صادره از ناحیه هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اعتراض داشته موجه نمی باشد زیرا خواهان بدوی به صراحت دادخواستتقدیمی نسبت به وصول حق بیمه توسط خوانده که شخص اخیرالذکر از طریق اجرای حکم صادره در مقام وصول کارمزد خود و هم وجوه مربوط به سازمان بیمه برآمده و اعتراض کرده که به این ترییب قرار صادره موقعیت قانونی نداشته و با نقض آن رسیدگی در ماهیت دعوی و تشخیص اینکه آیا خوانده حسب الادعا وجوه مربوط به حق بیمه را به خواهان پرداخت کرده بوده تا اینکه حق وصول آن را ضمن اجراییه صادره داشته باشد یا خیر؟ و اتخاذ تصمیم شایسته طبق نتایح حاصله به دادگاه صادر کننده قرا رطبق موازین قانونی محول می گردد0))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
108

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 731

تاریخ تصویب : 1371/11/26

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.