×

هر یک ازبایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود

هر یک ازبایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود

هر-یک-ازبایع-و-مشتری-حق-دارد-از-تسلیم-مبیع-یا-ثمن-خودداری-کند-تا-طرف-دیگر-حاضر-به-تسلیم-شود

وکیل


کلاسه پرونده : 22/5712
شماره دادنامه : 615/17
تاریخ رسیدگی : 6/11/70
تجدیدنظرخواه : آقای ((الف ))
تجدیدنظرخوانده : آقای ((ب ))
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 2530/1/70 شعبه 25 دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه هفدهم دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : ابتدا تجدیانظرخواه به وکالت آقای 000 وکیل دادگستری به طرفیت تجدیدنظرخوانه دادخواستی به خواسته توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه شماره 111554 اجرای ثبت 000به دادگاه حقوقی یک 000 تسلیم و به خلاصه بشرح دادخواست مدعی گردیده که خوانده به وکالت از همسر خود بانو ((ج )) شش دانگ یک باب خانه پلاک ثبتی 13 فرعی از2549 اصلی با جمیع توابع و ملحقات آن را که در سند فروش قید و ذکر گردیده از جمله یک رشته تلقن به مبلغ چهل و پنج میلیون ریال به آقای ((د)) پسر موکل فروخته و موکل با وکالت این معامله را انجام داده و بهای آن را طی چکهای بانکی که فتوکپی آن را به پیوست تقدیم می گردد پرداخت نموده است و چون بانوی فروشنده عازم خارج از کشور و ساکن آنجاست کلهی چکهادروجه خوانده با قید در متن چکها بابت خرید همین پلاک داده شده و چون فروشنده در پلاک مورد معامله سکونت داشت متعهد گردید که در اول اردیبهشت ماه شصت و هفت خانه ار تحویل دهد و در موقع تنظیم سند انتقال منزل مشخص شده که خوانده نسبت به انتقال تلفن اختیار و وکالتی ندارد و چون بانو ((ج )) هم از ایران رفته بود خوانده از تحویل خانه در اول اردیبهشت خودداری نموده که موکل طی اظهارنامه 87/1/68 موارد تعهد را به خوانده تذکرداده مع الوصف خوانده بدون توجه و در سررسید چک مذکور را از طریق اجرای ثبت اقدام ومبادرت به صدور اجراییه نموده در صورتی که طبق ماده 377قانون مدنی تادیه بقیه ثمن موکل به تسلیم مبیع است 0بنابراین تقاضای توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه صادره را دارد0
پس از جری تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی خوانده ضمن لایحه دفاعیه بدوا" نسبت به صلاحیت دادگاه ایراد نموده که ایراد با توجه به مقررات ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27 شهریور ماه 1322 با گردیده و محل پرداخت چک نیز000 بوده مردود اعلام شده و در دفاع از دعوی نیز خلاصتا" بیان داشته که چک مورد اجرا طبق اصول و موازین قانونی صادر شده و هیچگونه اشکالی در صدور اجراییه وجود ندارد و آقای وکیل خواهان مدعی گردیده که گویا چون خانه مورد معامله (یعنی وجه چک ) به موجب ماده 68 تخلیه نشده است لذا پرداخت قسمتی از ثمن معامله (یغنی وجه چک ) به موجب ماده 277قانون مدنی موکول به تخلیه منزل گردیده که به همین علت درخواست ابطال عملیات اجراییه را نموده تردیدی نیست که آقای وکیل خواهان کمترین توجهی به تاریخ تخلیه منزل نداشته والا از ذکراین موضوع خودداری می ورزید0 توضیح اینکه تاریخ چک مورد اجرا مقدم بر تاریخ تخلیه می باشدو این امر موید این موضوع است که وجه چک می بایست در سررسید چک 000 وصول و سپس در تاریخ موخر یعنی 000 منزل مورد معامله تخلیه گردد وچون وجه چک مورد اجراییه در تاریخ مقرر وصول نگردیده همین امر سبب عدم تخلیه منزل شده است 0 شعبه 25 دادگاه حقوقی یک 000 پس ازاستماع اظهارات خوانده در صورتمجلس مورخ 27/1/68 در تاریخ مذکور پس از بررسی محتویات پرونده وکسب نظر مشاور حقوقی ختم رسیدگی را اعلام و به موجب نظریه کتبی مورخ 000 پس از ذکر مقدمه ای از جریان دعوی و مدافعات طرفین بنابه جهات و دلایلی که در نظریه ذکر گردیده دعوی خواهان دایر بر ابطال اجراییه مورد تقاضا و همچنین توقیف عملیات اجرایی آن به کیفیت مطروحه وجاهت قانونی نداشته دادگاه نظر بر اعلام بطلان دعوی خواهان در مورد ابطال اجراییه دارد و در مورد توقیف علمیات اجرایی نیز به جهات مارالذکر درخواست خواهان قابل پذیرش نبوده و مردود اعلام می گردد0
پس از ابلاغ نظریه دادگاه به طرفین دعوی خواهان نیست به نظریه دادگاه معترض و با تسلیم لایحه اعتراضیه در شش صفحه نسبت به نظریه دادگاه معترض و تقاضای رسیدگی و احقاق حق را کرده است 0 شعبه 25 دادگاه حقوقی یک 000 پس از ملاحظه لایحه اعتراضییه خواهان درنظریه خود باقی بوده و پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض معترض به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که پرونده به این شعبه ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره 000 نظرهی دادگاه را تایید و پرونده را در اجرای ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو به دادگاه مربوطه اعاده می دهد0 پس از وصول پرونده به دادگاه مربوطه در تاریخ 000 در وقت احتیاطی شعبه 25 دادگاه حقوقی یک 000 پس از بررسی اوراق پرونده و کسب نظر مشاور حقوقی ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره 2530/1/70 پس از ذکر مقدمه ای از جریان دعوی بنابه جهات و دلایلی که در دادنامه ذکر گردیده دعوی خواهان دایر بر ابطال اجراییه مورد تقاضا وهمچنین توقیف عملیات اجرایی آن به کیفیت مطروحه وجاهت قانونی نداشته و دادگاه حکم بر اعلام بطلان دعوی خواهان در مورد ابطال اجراییه صادر می نماید و درمورد توقیف عملیات اجرایی نیز به جهات مارالذکر درخواست خواهان قابل پذیرش نبوده و مردود اعلام می گردد0
پس از ابلاغ دادنامه به تجدیدنظرخواه مشارالیه نسبت به دادنامه صادره معترض و با تسلیم دادخواست تجدیدنظر تقاضای رسیدگی و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته راکرده است و در دادخواست تجدیدنظر ضمن اعتراض به دادنامه تجدیدنظرخواسته و تکرار مطالب قبلی درخاتمه تقاضای نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را کرده است وهمچنین درلایحه تجدیدنظر شش صفحه ای ضمن اعتراض به دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض دادنامه مذکور را خواستار گردیده است 0 ازتجدیدنظرخوانده باوجود ابلاغ اخطاریه لایحه پاسخیه تجدیدنظر در پرونده امر ملحوظ نیست 0 اوراق پرونده و لوایح تجدیددنظر در موقع شور و بررسی قرائت شد0
هیئت شعبه در تاریخ 6/11/70 تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش تنظیمی و اوراق پرونده و لوایح تجدید نظر مشاوره نموده و چنین رای می دهد:
((بسمه تعالی 0 از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراضی که موثر در نقض دادنامه بوده به عمل نیامده است و رای دادگاه بنا به دلائل و جهات منعکس در آن و با عنایت به مجموع محتویات پرونده واوضاع واحوال قضیه مغایرتی با موازین قانونی ندارد و از حیث رعایت اصول دادرسی نیز اشکال عمده ای به نظر نمی رسد و بنابه مراتب بارد اعتراض دادنامه مورددرخواست تجدیدنظرابرام می گردد0))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
108

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 615

تاریخ تصویب : 1370/11/06

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.