×

محقق است که در تاریخی که اجراییه علیه خواهان صادرشده شرایط صدور آن فراهم نگردیده بود0 دعوی خواهان صحیح تشخیص داده حکم به بطلان آن صادر می شود

محقق است که در تاریخی که اجراییه علیه خواهان صادرشده شرایط صدور آن فراهم نگردیده بود0 دعوی خواهان صحیح تشخیص داده حکم به بطلان آن صادر می شود

محقق-است-که-در-تاریخی-که-اجراییه-علیه-خواهان-صادرشده-شرایط-صدور-آن-فراهم-نگردیده-بود0-دعوی-خواهان-صحیح-تشخیص-داده-حکم-به-بطلان-آن-صادر-می-شود
کلاسه پرونده : 22/5623
شماره دادنامه : 492/17
تاریخ رسیدگی : 11/9/70
تجدیدنظرخواه : دانشگاه علوم پزشکی 000
تجدیدنظرخوانده : خانم ((الف ))
فرجامخواسته : دادنامه شماره 12708/12/68 شعبه 35 دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه هفدهم دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : ابتدا تجدیدنظرخوانده به طرفیت تجدیدنظرخواه دادخواستی به خواسته بدوا" صدور قرار توقیف عملیات اجرایی و سپس رسیدگی و صدور حکم دال بر ابطال اجراییه به انضمام کلیه خسارات کلیه خسارات قانونی به استناد فتوکپی مصدق برگ اجراییه صادره از دفتر اسناد رسمی شماره 000 دانشکده شهید بشهتی به دادگاه حقوقی یک 000 تسلیم و به خلاصه اعلام کرده است اینجانب با توجه به مفاد سند شماره 000 دفتر اسناد رسمی شماره 00087 به دانشگاه علوم پزشکی استان 000 تعهد سپرده بودم در قبال دریافت تسهیلاتی پس از فراغت تحصیل تا دو برابر زمان تحصیل تخصصی بر حسب محل خدمت به صورت تمام وقت در هر محلی که وزارت فرهنگ و آموزش عالی تعیین نماید انجام وظیفه نمایم 0 متاسفانه به رغم آنکه اینجانب ازتصحیل فراغت حاصل نکرده و طبق گواهی ضمیمه در اردیبهشت ماه 69 فارغ التحصیل خواهم شد خوانده اقدام به صدور اجراییه شماره 000 از طریق دایره پنجم اجرای ثبت 000 نمده است که بدینوسیله بدوا" تقاضای صدورقرار توقیف عملیات اجرایی و سپس رسیدگی و صدور حکم دال بر ابطال اجراییه مورد بحث به انضمام کلیه خسارات قانونی را دارد0 پس از جری تشریفات قانونی و صدور قرار توقیف عملیات اجرای در ماهیت امر وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوی جهت رسیدگی دعوت شده اند0 در تاریخ 000 در وقت مقرر شعبه 35 دادگاه حقوقی یک 000 پس از استماع اظهارات خواهان و نماینده خوانده و بررسی اوراق پرونده و کسب نظر مشاور حقوقی ختم رسیدگی را اعلام و موجب نظریه کتبی مورخ 28/7/69 پس از ذکر مقدمه ای ازجریان دعوی چنین اظهارنظرکرده است : با توجه به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی خواهان و مدارک منضم به آن نظر به اینکه خواهان به موجب سند رسمی شماره 39819 دفترخانه 87 000 به استخدام دانشگاه 000 در آمده و متعهد گردیده است پس از فراغت از تحصیل ظرف مدت یک ماه خود را به دانشگاه مذکور معرفی و به مدت یک و نیم تا دو برابر زمان تحصیل تحت شرایط مذکور در سند فوق الاشعار در دانشگاه مزبور و یا محل دیگری که وزارت فرهنگ و آموزش عالی تعیین خواهد کرد خدمت نماید0 نظر به اینکه مستفاد از گواهی شماره 000 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی این است در تاریخ صدور اجراییه شماره 000 به تحصیل اشتغال داشته است نظر به اینکه اشتغال به تحصیل خواهان در تاریخ صدور اجراییه مورد قبول نماینده خوانده قرار گرفته و او در اظهارات خود در جلسه دادرسی مورخ 000 گفته است که پس از صدور اجراییه از این امر اطلاع حاصل شد و به دفترخانه مربوط اعلام شده که از صدور اجراییه خودداری کند بنابراین با توجه به آنچه که فوقا" گفته شد محقق است که در تاریخی که اجراییه علیه خواهان صادر شده شرایط صدور آن فراهم نگردیده بوده دعوی خواهان ثابت تشخیص و به بطلان اجراییه موصوف اظهارنظر می گردد0 پس ازابلاغ نظریه دادگاه به طرفین دعوی ، چون از ناحیه طرفین دعوی با وجود ابلاغ نظریه طبق گواهی دفتر اعتراضی نگردیده لذا در تاریخ 000 در وقت فوق العاده شعبه 35 دادگاه حقوقی یک 000 ختم رسیدگی را اعلام وبه موجب دادنامه شماره 000 پس از ذکر مقدمه ای از جریان دعوی بنا به جهات و دلایلی که در دادنامه ذکر گردیده دعوی خواهان ثابت تشخیص وحکم به بطلان اجراییه موصوف صادر می گردد0 پس از ابلاغ دادنامه به تجدیدنظرخواه مشارالیه نسبت به دادنامه صادره معترض و با تسلیم دادخواست تجدیدنظر تقاضای رسیدگی و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را کرده است و در دادخواست تجدیدنظر به خلاصه اعلام کرده است تجدیدنظرخوانده دوره دستیاری را در تاریخ 1/6/69 به پایان رساینده اند0 بدیهی است در مورخ 000 و000 که آن دادگاه در خصوص تجدیدنظرخوانده اتخاذ تصمیم نموده اند مشارالیها فارغ التحصیل بوده اند لذا از اجرای مفاد سند تعهد امتناع نموده اند0 تقاضای نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و الزام متعهد به اجرای مفاد سند تعهد را نمود است 0 از تجدیدنظر خوانده با وجود ابلاغ اخصاریه لایحه پاسخیه تجدیدنظر درپرونده امر ملحوظ نیست 0 اوراق پرونده و لویاح تجدیدنظر در موقع شورو بررسی قرائت شد0
هیئت شعبه در تاریخ 11/9/70 تشکیل گردید وپس ازقرائت گزارش 000 و اوراق پرونده لوایح تجدیدنظرمشاوره نموده چنین رای می دهد:
((بسمه تعالی 0 اعتراض تجدیدنظرخواه با توجه به محتویات پرونده و رسیدگیهایی که به عمل آمده وارد نیست و رای دادگاه بنا به دلائل و جهات منعکس در آن و با عنایت به اوضاع و احوال قضیه مغایرتی با موازین قانونی ندارد و از حیث رعایت اصول دادرسی نیز اشکال عمده ای به نظر نمی رسد و بنا به مراتب با در اعتراض ، دادنامه مورد درخواست تجدیدنظر ابرام می گردد0

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
108

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 492

تاریخ تصویب : 1370/09/11

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.