جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.رای شماره : 29- 30/11/1361
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
چون پس از اجرای قانون اوزان و مقیاسها مصوب 18/10/1311 و آئین نامه مربوطه نگهداری واوزان ومقیاسهای تقبلی فاقدانگ ازطرف تجار وکسبه ودادستد باآنها برطبق ماده 4 قانون مزبورجرم محسوب وقابل مجازات است .رای صادره ازشعبه 11 دادگاه شهرستان اصفهان که براین اساس صدور یافته صحیح است وبروفق قانون شناخته میشود.این رای برطبق ماده 3 الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 درموارد مشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف :61/20 هیئت عمومی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوانعالی کشور
شعبه سوم دادگاه استان اصفهان درپرونده کیفری کلاسه 61/470و61/514 قرارمنع تعقیب متهمین راکه به اتهام تولیدوعرضه وزنه های مختلف غیر مجازوفاقدانگ قانونی تحت تعقیب قرارگرفته بودنددرمقام رسیدگی به بشکایت شاکی خصوصی تائیدکرده است درحالیکه شعبه 11دادگاه شهرستان اصفهان درپرونده های کلاسه 60-60-9و62-61-2متهمی که به اتهام مزبورتحت تعقیب بوده باستنادماده 4قانون اوزان ومقیاسهامصوب 1311 بپرداخت مبلغ بیست هزاروپانصدریال جزای نقدی محکوم کرده است .بنابه اوصاف عنوانی چون بین شعب سوم دادگاه استان اصفهان ازیک طرف وشعبه 11دادگاه شهرستان اصفهان ازطرف دیگردرموضوع مشابه ودراستنباط ازقانون اوزان و مقیاسهاوآئین نامه ناظربه آن رویه های مختلفی اتخاذوآراءمتهافتی صادر شده است برطبق ماده 3 ازمواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1337درخواست طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوان عالی کشوربمنظور اتخاذرویه واحده مینماید.
ازطرف دادستان کل کشور
به تاریخ روزشنبه 30/11/61جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور،به ریاست حضرت آیت الله سیدابوالفضل میرمحمدی ،قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشوربشرح ذیل تشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور،مبنی بر"تائیدرای شعبه 11دادگاه شهرستان اصفهان "مشاوره نموده وبااکثریت بدین شرح رای داده اند.

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11106- 25/ 1/1362
مجموعه قوانین سال 1361 صفحه 26تا27بخش رویه قضائی
3
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
29
تاریخ تصویب :
1361/11/30
تاریخ ابلاغ :
1362/01/25
دستگاه اجرایی :
موضوع :