جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.رای شماره : 5 - 13/2/1361

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
بموجب ماده یک قانون اصلاح قانون درانحصاردخانیات مصوب سال 1310خریدوفروش ونگهداری اجناس دخانیه ازجمله سیگاردرانحصاردولت قرارگرفته وباتوجه به ماده 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق ارتکاب اعمال مزبورازطرف اشخاص بدون دخالت واجازه دولت درهرنقطه کشوراعم ازاینکه مرتکب واردکننده بوده یاخیرومحل کشف داخل مملکت یادرنقاط مرزی باشدقاچاق محسوب ومرتکب به صراحت ماده مذکورقابل مجازات است و بفرض وجوداشباه ونظائرسیگارهای خارجی دربازاراین امررافع مسئولیت جزائی مرتکب نخواهدبودوبنابراین رای شماره 1199/2-22/6/59 شعبه دوم دیوانعالی کشورصحیح ومطابق باموازین قانونی وموجه بوده وتائید میشوداین رای طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
ردیف :60/22 هیئت عمومی

هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور
برابراحکامیکه رونوشت آنهاپیوست می باشدبین شعب اول ودوم دیوانعالی کشوردرموردحمل اجناس دخانیه قاچاق بشرح زیراختلاف نظرورای حاصل گردیده است :
1- درپرونده فرجامی کلاسه 12/3780 آقایان عبدالحسین ورسول رسولی به اتهام حمل کالای قاچاق طبق کیفرخواست شماره 923-25/9/58 دادسرای شهرستان استان اصفهان تحت تعقیب کیفری قرارگرفته وشعبه هفتم دادگاه شهرستان اصفهان درتاریخ 27/9/58 به اتهام متهمان رسیدگی نموده و بااستدلال اینکه نظایرسیگارهای مکشوف دربازارداخلی فراوان است و متهمان نیزمدعی خریدآنهاشهرستان زاهدان گردیده اندحکم بائت آنان را صادرکرده است .این حکم پس ازتائیددرمرحله رسیدگی پژوهشی براثر فرجامخواهی اداره دخانیات اصفهان درشعبه اول دیوانعالی کشور"دادنامه شماره 199/1 مورخ 10/3/59"بشرح زیرابرام گردیده است :
ازطرف فرجامخواه اعتراض موجهی که مستلزم نقض دادنامه فرجامخواسته باشدعنوان نشده وازجهت رعایت اصول وموازین قضائی نیز ایرادواشکال قانونی برآن دادنامه واردبنظرنمی رسدبنابراین حکم مورد درخواست فرجام ابرام میشود.
2-درپرونده مربوط به دادنامه شماره 1199/2 شعبه دوم دیوانعالی کشورآقایان شکرالله امینی موسی آبادی وحسینعلی میرزائی دولت آبادی به اتهام حمل بیست ویکهزارپاکت "42کارتن "سیگاروینستون خارجی مورد تعقیب واقع شده ودادسرای شهرستان اصفهان طبق کیفرخواست شماره 3-9/1/59 به استنادمادتین 1و26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق درخواست مجازات آنهاراکرده است .
شعبه سوم دادگاه شهرستان اصفهان بموجب رای شماره 77-24/1/59 با احرازبزهکاری متهمان باستنادمواد1و3و26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق هریک ازمتهمان رابه شصت ویکروزحبس جنحه ای وپرداخت جریمه مقرره وضبط سیگارهای مکشوف محکوم نموده وبراثرپژوهشخواهی وکیل متهمان شعبه اول دادگاه استان اصفهان طبق دادنامه شماره 122-3/2/59 با استدلال اینکه پژوهشخواهان کالای مکشوف راازبازارکرمان خریداری کرده اندواشباه ونظایرآنهابحدوفوردربازارموجوداست ودلیلی وجود نداردپژوهشخواهان سیگارهاراباعلم واطلاع به قاچاق وممنوع الورودبودن آنهاراواردکشورنموده باشندحکم پژوهشخواسته رافسخ ورای برائت متهمان واستردادسیگارهارابه صاحبان آنهاپس ازقطعیت حکم صادرکرده است .درمرحله رسیدگی فرجامی شعبه دوم دیوانعالی کشوررای فرجامخواسته را نقض وچنین بیان نظرکرده است :
"اعتراض اداره دخانیات برحکم فرجامخواسته نتیجتا"وارداست ، طبق ماده یک قانون اصلاح قانون انحصاردخانیات خریدوفروش ونگاهداری اجناس دخانیه درانحصاردولت قرارگرفته وباتوجه بماده 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق اقدام اشخاص به اعمال مذکوروبدون اجازه دولت قاچاق محسوب ومرتکب به مجازات مقرره برای مرتکبین قاچاق موضوع عایدات دولت محکوم می گرددومقررات مزبورمنحصربه اشخاصی نیست که در مرزمرتکب این اعمال شده وهمچنین به فرض وفوراجناس دخانیه درمملکت و یادربازاراین امررافع مسئولیت جزائی کسانیکه بدون اجازه مرتکب اعمال یادشده گردیده اندنخواهدبود،بنابراین دادنامه فرجامخواسته مخالف قانون وغیرموجه بوده ونقض میشودورسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه استان اصفهان ارجاع میگردد.
توضیح اینکه بعدازنقض دادنامه فرجامخواسته ،شعبه سوم دادگاه استان اصفهان نیزبااستدلال اینکه نظایرکالای مکشوفه دربازارفراوان بوده وعنوان کلمه قاچاق براجناس دخانیه موردبحث صادق نیست مجددارای پژوهشخواسته رافسخ وحکم برائت متهمان راصادرنموده است که بعلت اصراری بودن دادنامه فرجامخواسته ابتدائاپرونده درهیئت عمومی شعب کیفری طرح گردیده ولی باتوجه به رای فوق الذکرشعبه اول دیوانعالی کشور تصمیم گرفته شددرهیئت عمومی دیوانعالی کشور"وحدت رویه "مطرح شود.
باتوجه به مراتب اشعاری چون درخصوص قاچاق بودن سیگارهائی که در انحصاردولت است بین شعب اول ودوم دیوانعالی کشوردراستنباط از قوانین نسبت به مواردمشابه اختلاف نظروتهافت رای حاصل شده است لذابه استنادماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328طرح موضوع درهیئت عمومی دیوانعالی کشورواتخاذرویه واحدقضائی تقاضامیشود.

معاون اول دادستان کل کشور- حسین میرمعصومی
به تاریخ روزدوشنبه 13/2/1360 جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای حسین میرمعصومی معاون اول داستان کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوانعالی کشوربشرح ذیل تشکیل ،پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشورمبنی بر تائیدرای شعبه دوم دیوانعالی کشورمشاوره نموده وبدین شرح رای داده اند.

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 10871- 2/ 4/1361
مجموعه قوانین سال 1361 صفحه 1تا3بخش رویه قضائی
3
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
5
تاریخ تصویب :
1361/02/13
تاریخ ابلاغ :
1361/04/02
دستگاه اجرایی :
موضوع :