×

کیفر معاون ضرب منتهی به فوت ، به یکسال حبس تادیبی قابل تخفیف نیست

کیفر معاون ضرب منتهی به فوت ، به یکسال حبس تادیبی قابل تخفیف نیست

کیفر-معاون-ضرب-منتهی-به-فوت-،-به-یکسال-حبس-تادیبی-قابل-تخفیف-نیست

وکیل


رای شماره : 111365/5/1321

رای شعبه 3 دیوان عالی کشور
"اعتراض دادستان استان نتیجتا آنکه (حکم دادگاه جنائی ازحیث آنکه سه درجه تخفیف درباره متهم منظورومشارالیه به یک سال حبس تادیبی محکوم گردیده مخالف ماده 29 و44 قانون کیفرعمومی می باشد) نتیجتا برحکم فرجام خواسته وارداست زیرا هرچند دراین موردکه عمل متهم معاونت دربزه و منطبق باقسمت اول ماده 171 قانون کیفرعمومی شناخته شده وبه استناد ماده 28 مستوجب کیفرتشخیص گردیده وطبق ماده 29 و 27 آن قانون حداکثرکیفراوسه سال حبس بااعمال شاقه بوده تعیین حبس تادیبی برحسب تقسیماتی که طبق مواد مربوطه نسبت به کیفرهای قانونی شده اساسادودرجه بیشترمحسوب نمی شود لیکن نظربه اینکه طبق شق 3 ماده 44 قانون نگاشته شده حبس موقت بااعمال شاقه رافقط به حبس مجردیاحبس تادیبی که کمترازدوسال نباشدمی توان تخفیف داد و منظور از ماده 29 قانون مزبورراجع به کیفرمعاون بزه هم که می گویددادگاه می تواندیک یادودرجه تخفیف دهدتخفیفی است که برطبق مقررات قانون مربوط به تخفیف باشدنه یک یادودرجه تخفیف مطلق بلاشرط تالازم آیددرچنین موردی که کیفرقانونی متهم بدون رعایت تخفیف حبس موقت بااعمال شاقه بوده پس ازتخفیف تا8روزحبس تادیبی هم بتوان تنزل دادبنا براین حکم فرجامخواسته ازاین جهت مخالف قانون محسوب وبموجب ماده 430 آئین دادرسی کیفری به اتفاق شکسته می شود....
* سابقه *

قسمت اول ماده 171ومواد27و28و29وبند3ماده 44قانون کیفر
دونفربه اتهام اینکه کسی راکتک زده که درنتیجه فوت شده موردتعقیب دادسرای شهرستان واقع می شوندودردیوان جنائی هرکدام به استنادماده 175 مکررقانون کیفربه چهارسال ونیم حبس بااعمال شاقه محکوم گردیده اند.
براثرفرجامخواهی متهمان شعبه 2دیوان کشور(به ملاحظه اینکه پس از تعیین وکیل برای آنان مهلتی که برای مراجعه به پرونده وبیان ایرادواعتراض بایدبه متهم داده شودبه آنان اخطارنشده )حکم راشکسته وبه دیوان جنائی دیگرارجاع می کند.
دیوان جنائی اخیربه ملاحظه فوت یکی ازمتهمان نسبت به متهم دیگر رسیدگی کرده وعملش رامعاونت درایرادضرب منتهی به فوت تشخیص داده و باتطبیق برماده 171و28قانون کیفرورعایت تخفیف به استنادماده 29وبند 4ماده 44آن قانون اورابه یک سال حبس تادیبی محکوم ساخته است .
براثرفرجامخواهی دادستان استان شعبه 2دیوان کشورپس ازرسیدگی در حکم شماره 1365مورخ 11/5/21چنین رای داده است :

مرجع :وزارت دادگستری "مجموعه حقوقی ازنشریات اداره فنی
صفحه 459و460 چهارشنبه 30دی 1321
5

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1365

تاریخ تصویب : 1321/05/11

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.