×

تصرف شریک در مال الشرکه خیانت در امانت محسوب نمیشود - بزه خیانت در امانت بزه مستمربشمار نمیرود

تصرف شریک در مال الشرکه خیانت در امانت محسوب نمیشود - بزه خیانت در امانت بزه مستمربشمار نمیرود

تصرف-شریک-در-مال-الشرکه-خیانت-در-امانت-محسوب-نمیشود---بزه-خیانت-در-امانت-بزه-مستمربشمار-نمیرود
رای شماره : 2043 و 2044 - 18/7/1321

رای شعبه 6 دیوان عالی کشور
"راجع به تقاضای رسیدگی فرجامی دادستان استان خلاصه بعنوان آنکه دادگاه رکن اضراررا موجودندانسته ورکن مزبوردراعمال انتسابی به متهم وجودداشته اتهام اوبه جعل واستفاده اوازسندمجعول ثابت بوده چون اعتراض مذکورایراد بنظردادگاه بوده که درمرحله فرجامی موردرسیدگی واقع نمی شود ازاین جهت اعتراض مرقوم موردتوجه واقع نمی شودوحکم فرجامخواسته دراین قسمت استوارمی شودوراجع به درخواست فرجامی کیفریافته چون مبنای رای فرجامخواسته درتطبیق اعمال انتسابی به مشارالیه به ماده 241قانون کیفر عمویم این بوده که دادگاه به تجاوزشریک درمال الشرکه وتصرف او را برخلاف قانون درمال مزبورخیانت درامانت تشخیص داده است وتطبیق مذکورقانونا صحیح نمی باشد زیراتصرف شریک درمال الشرکه تابع مقررات مربوطه به شرکت نمی توان عمل شریک مزبوررا خیانت درامانت تلقی نمود و نیزدادگاه بعنوان آنکه بزه خیانت در امانت ازبزه های مستمره بوده اخذ وجه از تجارتخانه دیگر راکه یکی از اعمال انتسابی به متهم بوده مشمول مرورزمان ندانسته درصورتی که بزه مستمردر موردی صادق می باشدکه عمل ارتکابی درهرآن موجودبوده و ادامه داشته باشد و این عنوان دراتلاف و یا تصاحب مال غیرکه به محض ارتکاب منتفی می گردد صحیح نیست لذانظربه مراتب مذکورحکم فرجامخواسته شکسته می شود..."
* سابقه *

بازرگانی به اتهام جعل دردفاترتجارتخانه واستفاده ازسندمجعول و برداشت مقداری پارچه ومبلغی وجه نقدموردتعقیب واقع شده وطبق مواد106و 241قانون کیفرصدورحکم کیفروی ازدیوان جنائی درخواست گردیده است .
دیوان مزبورپس ازرسیدگی متهم راازبزه جعل واستفاده ازسندمجعول مبری دانسته ودرقسمت دوفقره خیانت درامانت بارعایت ماده 2ملحقه و ماده 45مکررقانون کیفربرای هردوفقره به ششماه حبس تادیب محکوم ساخته است .
دادستان استان ازحکم برائت متهم درقسمت جعل واستفاده ازسندمجعول ومتهم ازمحکومیت خودفرجامخواسته وشعبه 6دیوان کشورپس ازرسیدگی درحکم شماره 2043/2044مورخ 18/7/21چنین رای داده است :

مرجع :وزارت دادگستری "مجموعه حقوقی ازنشریات اداره فنی
صفحه 462و463 چهارشنبه 30دی 1321
5

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 2044

تاریخ تصویب : 1321/07/18

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.