×

صدور دو قرار بازداشت بدل از جریمه برای یک قاچاق که ازطرف دو اداره یعنی گمرک و دخانیات اعلام شده است تخلف میباشد

صدور دو قرار بازداشت بدل از جریمه برای یک قاچاق که ازطرف دو اداره یعنی گمرک و دخانیات اعلام شده است تخلف میباشد

صدور-دو-قرار-بازداشت-بدل-از-جریمه-برای-یک-قاچاق-که-ازطرف-دو-اداره-یعنی-گمرک-و-دخانیات-اعلام-شده-است-تخلف-میباشد
رای شماره : 135 - 29/3/1351

رای دادگاه عالی انتظامی قضات
نظربه اینکه طبق مندرجات پرونده امرضمن فعل وعمل واحداجناس نزد متهم کشف شده که ازطرف ادارات دخانیات وگمرک قاچاق تشخیص گردیده و بدواازطرف اداره دخانیات صدورقراربازداشت بدل ازجریمه تقاضاواین قرارباقیدبه اینکه مدت آن نبایدبیش ازدوسال باشدصادرشده است وسپس اداره گمرک برای همان موردتقاضای صدورقرارمزبوررانموده بازپرس با توجه به اینکه متهم دفعتاواحده اجناس مزبورراحمل می نموده بایستی ضمن صدورقرارمجددتاریخ اجراءآنراهمان تاریخ قبلی قیدومتذکرگرددکه به اعتبارتقاضای دواداره متهم بیش ازیک فقره درسال نبایددرزندان بماند چون آقای .......بازپرس دادسرای ......به وظیفه قانونی خوددعمل نکرده وبرای یک فقره قاچاق دوقراربازداشت بدل ازجریمه صادرشده ودرنتیجه متهم بیش ازدوسال درزندان مانده است وقوع تخلف محرزودادگاه مشارالیه راطبق ماده 20آئین نامه تشخیص تقصیرات قضات به کسرعشرحقوق درمدت دوماه محکوم می نماید.

* سابقه *

117- دادسرای انتظامی قضات بموجب کیفرخواست شماره 172مورخ 28/12/1350آقای .....بازپرس دادسرای شهرستان ....رابه عنوان اینکه مسامحه درانجام وظیفه نموده متخلف دانسته وتعقیب انتظامی اورااز دادگاه عالی انتظامی خواستارشده است .
جریان کار:آقای ....به دادسرای انتظامی شکایت کرده است که در تاریخ 28/2/47 به اتفاق سه نفردیگر(.....-.....)دراثرجهالت مبادرت به حمل کالائی نمودیم که درمرزماموران ژاندارمری جنس مذکور(چای وسیگار) راقاچاق تشخیص وآنراتوقیف نموده وپرونده امررابه ادارات گمرک و دخانیات ارسال داشتنددردادگستری ....به استنادتقاضای اداره دخانیات درباره فدوی قراربازداشت بدل ازجریمه صادرمی شودومی بایست اینجانب درقبال هردوکالاطبق ماده 7 قانون مرتکبین قاچاق دوسال زندانی شوم ،بعدا درتاریخ 17/4/49که فقط هشت روزباقیمانده بودمحکومیت دوسال اینجانب بابت کالای دخانیاتی خاتمه یابدمامورین گمرک باارسال پرونده به دادسرا تقاضای صدورقرارمجددنمودندآقای بازپرس طبق تقاضای اداره گمرک قرار بازداشت بدل ازجریمه مبنی براینکه بایدمبلغ 46520ریال جریمه بپردازم دوسال دیگرزندانی شوم صادرمی کننددرصورتی که هردوکالادریک فروندموتور لنج کشف وبنده می بایستی درقابل تمام کالافقط دوسال زندانی شوم .موضوع به آقای نعمانی دادیاردادسرای انتظامی ارجاع ونامبرده پس ازتحقیق و ملاحظه گزارش رئیس دادگستری استان فارس وبنادرمبنی براینکه (اشکالی که درجریان امروتصمیمات متخذه بازپرس واردمی باشداین است که درموقع صدورقرارثانوی بدل ازجریمه هلازمبوده که بازپرس درتصمیم خودتصریح نماید که ماخذوتاریخ احتساب همان صدورقراراولیه درموردقاچاق سیگارموردنظر واقع شودچون درهرحال نسبت به فعل وعمل واحدمتهم که قاچاق اجناس مختلف بوده ودفعتاواحده آنهاراحمل می کرده وموردتعقیب واقع شده نبایدنسبت به هریک ازانواع کالای محموله ولواینکه ادارت متخلف ماموروصول عایدی آن باشندقرارهای متعددکه مجموعانمی توانسته است بیش ازیک فقره درسال باشدصادرنماید)اظهارنظربرمسامحه ازطرف آقای .....بازپرس دانسته وچنین اظهارعقیده می کند:
باتوجه به جریان واقعه وچگونگی وقوع آن وصدورقراربازداشت بدل از جریمه درتاریخ مقدم صدورقرارثانوی بدون تصریح ماخذواحتساب ازتاریخ صدورقراراولیه مسامحه است وآقای .....ازاین جهت قابل تعقیب انتظامی است "بااین قرارآقای دادستان موافق بوده ومنتهی به صدورکیفرخواست می شود،آقای ....درپاسخ کیفرخواست خلاصتاچنین دفاع می نماید:درموردی که کالای کشف شده قسمتی گمرکی اعم ازاینکه کالاغیرمجازیاممنوع الورود باشدوقسمتی دیگرکالای دخانیه ممنوع الورودباشددوحالت پیدامی کندیا اینکه اصل پرونده وکلیه صورتمجلس های کشف مامورین درگمرک می ماندویک بگ صورت مجلس کشف به اداره دخانیات ارسال ویابرعکس عمل می شودوهردو اداره یادشده که ماموروصل دولت هستندجداگانه ازبازپرس تقاضای صدور قراربازداشت بدل ازجریمه می نماید،بطوری که استنباط می شودبموجب قرارصادره (حسب تقاضای اداره دخانیات وعدم پرداخت جریمه )بازداشت بوده وچون گمرک هم مکلف بوده ازحقوق دولت دفاع نمایدبه موجب پرونده متشکله تقاضای قراربازداشت بدل ازجریمه نموده که مسلم است هیچیک ازدو اداره مذکوردوبارچنین تقاضائی ننموده که بازپرس ازصدورقرارامتناع ورزدوچنین متهمانی دوباربرای آنهاقراربازداشت بدل ازجریمه صادر می گرددیکبارازطرف اداره دخانیات ویک باربرحسب تقاضای گمرک قرار صادره صحیح بوده است وکلیه لایحه دردادگاه قرائت می شود.
29/3/51 دادگاه عالی انتظامی ازجناب آقای ......رئیس و آقایان .....مستشاران تشکیل است گزارس آقای .....واوراق مربوطه قرائت پس ازملاحظه عقیده کتبی آقای تجملی معاون دادسرای انتظامی بروقوع تخلف ومشاوره چنین رای میدهد:

مرجع :ضمیمه مجله حقوق وزارت دادگستری صفحه 3و4
5

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 135

تاریخ تصویب : 1351/03/29

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.