×

درمورداتهام خیانت درامانت به ادله متهم دایربرمالکیت مال وتاریخ خریدآن بایدتوجه شود

درمورداتهام خیانت درامانت به ادله متهم دایربرمالکیت مال وتاریخ خریدآن بایدتوجه شود

درمورداتهام-خیانت-درامانت-به-ادله-متهم-دایربرمالکیت-مال-وتاریخ-خریدآن-بایدتوجه-شود
رای شماره : 123315/10/1319

رای شعبه دوم دیوان عالی کشور
"اعتراضات فرجامخواه دائربه اینکه کدخدای محل بااوغرض داشته و گزارش بخشدارمستندبه اظهارات همان کدخدابوده ودونفرامنیه هم اطلاعات خودرامنتسب به همان کدخداکرده اندواظهارات مختلف نموده اندودرجزء دارائی مرده که درآذر1316ازمجموع آن صورت برداشته شده ودرمقدمه رای دادگاه هم اشعارگردیده که اچکله انبارهای جووگندم ومحصولات دیگرصورت برداشته شده اسمی ازاین گندمهانبوده واظهارات دیگرماننداینهاهمه مربوط به ماهیت امروخدشه دردلائل دادگاه است که درمرحله فرجامی قابل توجه نیست .
اظهاردیگرش دائربه اینکه موردمقتضی صدورقراراناطه بوده ودادگاه نمی بایست خودرسیدگی کندمتکی به مدرک قانونی نیست اظهاردیگرش دائر به اینکه دادگاه استان دروحله اول رعایت تخفیف رالازم دانسته وباوجود آنکه بنظرش موردتعددبزه بوده یکسال ونیم حبس تادیبی بیشترتعیین نکرده وشعبه دیگرکه پس ازشکست حکم اول دردیوان کشورمرجع رسیدگی قرارداده شده بااینکه تعددبزه راثابت ندانسته برای همان یک بزه که ثابت دانسته همان کیفرراتعیین کرده باملاحظه اینکه درحکم اول کیفرنقدی هم ضمیمه بوده وارد نیست وکیفرتعیین شده ازحدوداختیارقانونی دادگاه خارج نبوده است .
لیکن اعتراض دیگرمتهم دایربه اینکه به ادله مالکیت اوراجع به سی ودوخروارگندم رسیدگی نشده ومعروفین محل اطلاعات خودراراجع به مالکیت اونوشته اندودرپرونده موجودبوده وبعضی رادردادگاه تقدیم داشته ودادگاه نفیاواثباتاراجع به آن ادله اظهاری نکرده ظاهراواردبنظرمی رسد.
همچنین اعتراض دیگروی دائربه اینکه دادگاه راجع به تاریخ معامله گندم رسیدگی نکرده بااینکه برای ثبوت بزه این تحقیق لازم بوده ظاهراموجه بنظرمی رسدزیرادراین اتهام یعنی خیانت درامانت نسبت به 32خروارگندم دوموضوع می بایست موردبازجوئی ورسیدگی واقع شود:اول قضیه مالکیت گندمهاودیگری تاریخ معامله زیرااگرچنانچه متهم مدعی بوده گندم متعلق بخوداومی بودیااینکه متعلق به مرده بودولیکن درزمان حیات خودش فروخته شده بودفرض خیانت درامانت موضوع پیدانمی کردحتی درصورتی هم که متهم نسبت به بهای گندم فروخته شده مدیون مشارالیه شده وتازمان فوتش دین خود رانپرداخته باشدزیرابرحسب حکایت پرونده اینکه متهم درزمان حیات آن مرحوم ناظراموراوومجازازطرف وی درهمه گونه معاملات وتصرفات بوده واین سمت راتاهنگام فوت اوداشته است مسلم ومتفق علیه است وازعبارت حکم فرجامخواسته (مسلم است که متهم چه درزمان حیات مرده وچه بعدازفوت او قبل ازقیمومت قیمه وبعدازآن نسبت به اموررعیتی ومعاملاتی وحشم گماشته آن مرحوم بوده ونسبت به ترکه اوازمحصول واحشام وامتعه امین بوده .....تا آخرجمله )چنین استفاده می شودکه بنظردادگاه تفاوتی بین آنکه درزمان حیات مرده آن گندمهارافروخته باشدیابعدازفوت اونبوده وبهرحال آنراخیانت درامانت می دانسته است درصورتی که این نظریه به شرح فوق مخدوش است بنابر این بااستنادبه ماده 430مکررآئین دادرسی کیفری حکم فرجامخواسته به اتفاق آراءشکسته ورسیدگی به دادگاه استان ....ارجاع می شود"

* سابقه *

کسی به اتهام خیانت درامانت نسبت به اموال صغارمرده ای وفروش مال کبارورثه اوتحت تعقیب دادسرای شهرستان واقع شده وپس ازبازجوئی و تنظیم کیفرخواست ازطرف دادستان قضیه درداگاه جنحه مطرح شده وپس از رسیدگیی ازجهت خیانت درامانت برطبق ماده 241قانون کیفرعمومی ورعایت تعددبه سه سال حبس تادیبی وپرداخت پنج هزارریال غرامت وازجهت انتقال مال غیرطبق ماده 1قانون کیفرانتقال مال غیربه ششماه حبس تادیبی وپانصد ریال غرامت محکوم گردیده است .
براثرپژوهشخواهی متهم دردادگاه استان رسیدگی بعمل آمده ودرنتیجه حکم نخستین راگسیخته ومتهم رابعنوان خیانت درامانت نسبت به مقداری گندم که دردست اوبوده وفروخته وهم بعنوان خینت درامانت نسبت به گاوو گوساله ای که آنهارانیزبه فروش رسانیده بااستنادبه ماده 241قانون مزبور ورعایت تعددوتخفیف برای هریک به یکسال ونیم حبس تادیبی وپرداخت دو هزاروپانصدریال غرامت محکوم کرده وانتقال مال غیررابزه جداگانه ندیده وبرای آن کیفرخاصی معین ننموده است .
دادستان استان ازجهت انتقال مال غیروکیفریافته ازجهت محکومیت خودفرجامخواسته اندودرشعبه 2دیوان کشوررسیدگی بعمل آمده وحکم ازجهت نقص بازجوئی شکسته شده ورسیدگی به شعبه دیگردادگاه استان بازگشت می گردد.
شعبه اخیرباحضورمتهم ووکیل مدافعش رسیدگی کرده وفروش سی ودو خروارگندم ازمحصول مرده که دردست متهم امانت بوده درنظردادگاه ثابت شده وبرطبق ماده 241قانون کیفرعمومی پس ازگسیختن حکم نخستین اورابه یکسال ونیم حبس تادیبی محکوم نموده ودخالت اورادرمحصول واحشام وسایر اموال باسوءنیت احرازنکرده ومتهم راازجهت فروش گاووگوساله تبرئه کرده ودرقسمت گندم هم برای عنوان انتقال مال غیرکیفرجداگانه لازم نداشته است .کیفریافته درخواست رسیدگی فرجامی کرده وشعبه 2دیوان کشورپس از رسیدگی درحکم شماره 3315مورخ 12/10/19چنین رای داده است :

مرجع :مجموعه حقوقی "ازنشریات اداره فنی صفحه 65و67
پنجشنبه 31اردیبهشت 1321

5

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 3315

تاریخ تصویب : 1319/10/12

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.