×

داشتن چراغ شیره کشی وادوات شیره جوشانی بدون تقاضای مامورین وصول عایدات دولتی نیز قابل تعقیب است

داشتن چراغ شیره کشی وادوات شیره جوشانی بدون تقاضای مامورین وصول عایدات دولتی نیز قابل تعقیب است

داشتن-چراغ-شیره-کشی-وادوات-شیره-جوشانی-بدون-تقاضای-مامورین-وصول-عایدات-دولتی-نیز-قابل-تعقیب-است
رای شماره : 3082-14/7/36

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
ایراددادستان استان برحکم فرجامخواسته مبنی برگسیختن دادنامه دادگاه جنحه درموردمحکومیت متهم ازجهت داشتن چراغ شیره کشی وعدم رسیدگی به موضوع به مناسبت اینکه تشریفات مقدماتی که درقانون کیفرمرتکبین قاچاق برای این قبیل اشخاص مقررگردیده انجام نیافته ودادگاه رسیدگی را موکول به تعقیب وتقاضای اداره ومامورین وصول درآمددولت دانسته مالاو بالنتیجه وارداست زیراکه ماده 23قانون کیفرمرتکبین قاچاق برای هر دستگاه اسباب وادوات مخصوص شیره جوشانی یاچراغ وآلات استعمال شده جزای نقدی معین کرده وتشریفات مقرردرقانون کیفرمرتکبین قاچاق برای تعقیب ووصول جریمه ازکسانی که مرتکب قاچاق اموال موضوع عایدات دولت یااعمالی که درحکم قاچاق است می باشدشامل این موردکه برای مرتکب جزای نقدی معین شده است نمی باشدوفی الجمله قانون مذکورصراحتی درمنع رسیدگی دادگاههابه این قبیل امورمستقیماوبدون اینکه ازطرف ادارات ماموروصول عایدات دولت تقاضای شده باشدنداردبنابراین ...

* سابقه *
داشتن چراغ شیره کشی وادوات شیره جوشانی
تعقیب جرم بدون تقاضای مامورین وصول عایدات

مرد26ساله ای به اتهام تشکیل شیره کشخانه موردتعقیب دادسرای زابل واقع وبموجب کیفرخواست دادستان ،دادگاه جنحه محل رسیدگی ونامبرده را ازجهت دائرنمودن شیره کشخانه تبرئه وازجهت کشف یک دستگاه چراغ شیره کشی ازخانه مسکونی اوطبق ماده 23لایحه قانونی مجازات مرتکبین قاچاق به تادیه پانصدریال جزای نقدی محکوم نموده است .
دادستان زابل ازبرائت متهم درقسمت دائرکردن شیره کشخانه وهمچنین ازمحکومیت اوبه پرداخت پانصدریال جزای نقدی ازجهت اینکه :"جریمه طبق مقررات مربوط به قاچاق بنابه تقاضای مقامات مربوطه بایستی بوسیله بازپرس مامورکشف وصول شودپژوهشخواسته است .
شعبه 4دادگاه استان نهم درغیاب متهم به تقاضای پژوهش دادستان رسیدگی وحکم پژوهشخواسته را،ازحیث برائت متهم درقسمت دائرکردن شیره کشخانه استوارولی درقسمت محکومست اوبه پرداخت پانصدریال جزای نقدی گسیخته ومقررداشته مامورین مربوطه می توانندبرای اخذجریمه یک دستگاه چراغ شیره کشی طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق اقدام نمایند.
دادیاراستان به استدلال اینکه "دادگاه طبق مدلول مادتین 23و24لایحه قانونی مجازات مرتکبین قاچاق نسبت به کشف چراغ شیره کشی حکم صادرنکرده " تقاضای رسیدگی فرجامی نموده است .
شعبه نهم دیوان کشوربه فرجامخواهی رسیدگی وچنین رای داده است :چون ازماده 23قانون مجازات مرتکبین قاچاق ولوایح اصلاحی مربوط به مواد24و 23قانون مذکورخاصه تبصره 2لایحه مصوب 16/3/32استفاده می شودکه داشتن چراغ شیرکشی جرم است ودارنده آن به جزای نقدی بدون رعایت تخفیف باید محکوم شودبه اضافه برای دولت درموردچراغ شیره کشی عوایدی فرض نشده تا احکام مربوط به قاچاق عوائددولت درحق دارنده چراغ شیره کشی اجراءشودلذا حکم دادگاه استان برفسخ حکم بدوی درموردچراغ شیره کشی واجازه تعقیب به مامورین کشف قاچاق دراخذجریمه ازمتهم صحیح نبوده وبموجب ماده 430اصول محاکمات جزائی حکم مزبورنقض ورسیدگی به شعبه دیگردادگاه استان ارجاع می شود.
پس ازوصول پرونده به دادگاه استان نهم دادگاه مزبوررسیدگی وبه اکثریت چنین رای داده است :
بنظراکثریت دادگاه محکومیت متهم به پرداخت پانصدریال جزای نقدی درموردکشف دستگاه چراغ شیره کشی به استنادماده 23اصلاحی قانون اصلاح قانون مجازات مرتکبین قاچاق درست نیست زیرابرطبق ماده 7 قانون مزبورتعقیب متهم منوط به تقاضای اداره ذینفع خواهدبودلذادادنامه پژوهشخواسته در این قسمت فسخ می شودومامورین مربوطه می توانندبرای اخذجریمه یک دستگاه چراغ شیره کشی طبق قانون مربوطه اقدام نمایند.
دادستان استان فرجامخواسته وخلاصه اعتراضش این است که :"داشتن چراغ شیره کشی جرم است واحتیاجی به تقاضای بنگاه صادرات ندارد"پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده واکثریت بشرح ذیل رای به نقض حکم فرجامخواسته داده اند:

مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
ازصفحه 258 تاصفحه 260

25

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 3082

تاریخ تصویب : 1336/07/14

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.