جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


رای شماره : 1521-19/3/37

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
باتوجه به ماده 23قانون کیفرمرتکبین قاچاق که برای دارنده اسباب و ادوات مخصوص شیره جوشانی وتریاک مالی یاچراغ وآلات استعمال شیره یا اجزاءآن جزای نقدی مقررداشته است تشریفات مقرردرقانون مزبوربرای تعقیب ووصول جریمه ازمرتکبین قاچاق اموال موضوع عایدات دولت یااعمالی که درحکم قاچاق می باشدشامل این موردکه برای مرتکب جزای نقدی معین گردیده است نبوده وبالجمله قانون مذکورصراحتی درمنع رسیدگی دادگاههابه این قبیل امورمستقیماوبدون اینکه ازطرف ادارات ومامورین وصول عایدات دولت تقاضاشده باشدنداردوبنابراین رای شعبه 3دیوان عالی کشورصحیح بنظرمی رسد.

* سابقه *
تعقیب جرم بدون تقاضای مامورین وصول عایدات

راجع به بزه نگهداشتن اسباب وادوات مخصوص شیره جوشانی وغیرموضوع ماده 23قانون مجازات مرتکبین قاچاق ازدوشعبه 3و8دیوان عالی کشوردوحکم متناقض بشرح ذیل صادرشده است :
الف - شعبه سوم دیوان عالی کشوربشرح حکم شماره 4563مورخ 15/12/35 چنین استدلال کرده است :دادگاه استان به استناداینکه دادگاه جنحه حق رسیدگی به اتهام فاطمه متهمه راراجع به نگهداری آلات وادوات شیره کشخانه نداشته وحکم محکومیت اوبه پرداخت پانصدریال جزای نقدی مخالف قانون است این قسمت ازحکم دادگاه جنحه راگسیخته واخذجریمه مزبورراازتکالیف مامورین وصول درآمددولت دانسته است ودرصورتی که طبق ماده 23قانون مجازات مرتکبین قاچاق وتبصره ذیل ماده 24قانون مزبوردادگاه کیفری باید به اتهام مزبورنیزرسیدگی کندوحکم مقتضی رابدهدبنابراین اعتراض دادیار استان براین قسمت ازرای فرجامخواسته وارداست واین قسمت ازرای مزبور نقض وتجدیدرسیدگی به همان شعبه دادگاه استان نهم که رای فرجامخواسته را صادرکرده است ارجاع می شود.
ب - شعبه هشتم دیوان عالی کشوردرحکم شماره 4617مورخ 13/12/35به شرح ذیل استدلال نموده است :گرچه ازطرف محکوم علیه فرجامخواه اعتراضی نشده است لیکن اشکالی که برحکم دادگاه استان واردبنظرمی رسداین است که دادگاه برای داشتن آلات شیره کشی به استنادماده 23اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق متهم رابه پرداخت پانصدریال ودرموردنگهداری شیره برطبق شق 3ماده 9آئین نامه منع کشت خشخاش بارعایت ماده 2الحاقی به آئین دادرسی کیفری وماده 45مکررقانون مجازات عمومی به سه ماه حبس وغیره محکوم کرده است وحال آنکه موضوع ماده 23لایحه اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق صرفا جزای نقدی است که تصریح شده (دریافت خواهدشد)وظاهراازوظایف مامورین وصول درآمداست که برطبق مقررات قانون مجازات مرتکبین قاچاق اقدام به وصول آن نمایندوچون محکومیت متهم دراین خصوص درکیفرقانونی اوموثراست حکم فرجامخواسته برطبق ماده 430قانون آئین دادرسی کیفری نقض ورسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه استان ششم ارجاع می شود.
موضوع مختلف فیه درهیئت عمومی دیوان کشورطرح گردیده وبه اکثریت چنین رای داده اند:

مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
ازصفحه 261 تاصفحه 262

25
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1521
تاریخ تصویب :
1337/03/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :