×

دادگاه جنائی در جلسه مقدماتی ملکف است که وجهه عمل را برای تشخیص درجه قانونی جرم و تطبیق با مواد قانونی تمیز داده و از این نظرتکلیف را معین نماید

دادگاه جنائی در جلسه مقدماتی ملکف است که وجهه عمل را برای تشخیص درجه قانونی جرم و تطبیق با مواد قانونی تمیز داده و از این نظرتکلیف را معین نماید

دادگاه-جنائی-در-جلسه-مقدماتی-ملکف-است-که-وجهه-عمل-را-برای-تشخیص-درجه-قانونی-جرم-و-تطبیق-با-مواد-قانونی-تمیز-داده-و-از-این-نظرتکلیف-را-معین-نماید
رای شماره : 3345-14/8/30

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
ازطرف فرجامخواه اعتراضی نشده وازجهت قواعددادرسی وحکم اشکال موثری که موجب شکستن حکم فرجامخواسته باشدبنظرنمی رسیدبنابراین حکم مزبوربه اکثریت آراءمبرم است .

* سابقه *
منازعه
تفکیک پرونده

شخصی به اتهام ایراد ضرب منتهی به فوت ابوالقاسم نام دراثنای منازعه که بین عده ای واقع شده وپرونده نسبت به سایرین بازگذاشته شده ودادن رشوه تحت تعقیب درآمده است .
شعبه دوم دادگاه جنائی تهران عمل اورادرقسمت اول ازلحاظ اینکه : درجریان منازعه سه نفرازمتهمین دریدشان چاقوبوده وگواهی پزشک حکایت داردکه ضربات دیگری هم به سروسایراعضاءمجنی علیه واردآمده وضارب حقیقی معلوم نیست وموضوع باماده 175قانون مجازات عمومی منطبق است ،متهم را ازاین جهت به سه سال حبس تادیبی وازجهت رشوه به یک سال حبس تادیبی محکوم کرده است .
محکوم علیه تقاضای رسیدگی فرجامی نموده وشعبه دوم دیوان عالی کشوراز لحاظ اینکه :دادگاه جنائی عمل متهم رامشمول ماده 175قانون مجازات عمومی دانسته وازهمین نظراورابه سه سال حبس تادیبی محکوم کرده است درصورتی که دادگاه جنائی مطابق ماده 3 و5 از قانون راجع به محاکمه جنائی درجلسه مقدماتی اول وهله مکلف است که وجهه عمل رابرای تشخیص درجه قانونی جرم و تطبیق با مواد قانونی تمیزداده و از این نظرتکلیف رامعین نماید و در این موردباآنکه دادگاه براین قسمت موقع تشکیل جلسه مقدماتی متوجه شده وحاضر برای رسیدگی بطورتفکیک نمی شدچه بافرض وقوع منازعه و تطبیق باماده 175 اصلی قانون مجازات عمومی ارتباط کامل موجود و ممکن است درصورت توام شدن محاکمه متهم باسایرین میزان مجازات متفاوت گرددویامعلوم شوداساسا مرتکب جرمی نشده است ،دادنامه دادگاه جنائی رانقض نموده ورسیدگی مجدد رابه شعبه اول دادگاه جنائی مرکزارجاع کرده است دادگاه اخیرالذکرنیز پس ازرسیدگی ،عمل متهم رادرمورداتهام اول مشمول ماده 175اصلی قانون مجازات عمومی تشخیص ومشارالیه رابااستنادبه موادمورداستنادشعبه 2 دادگاه جنائی مرکزبهمان مجازات های سابق (سه سال حبس تادیبی ازجهت شرکت درمنازعه ویکسال حبس تادیبی ازجهت رشوه دادن محکوم کرده است ).
محکوم علیه فرجامخواهی نموده است هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه موضوع رسیدگی وبه اکثریت رای به ابرام حکم ممیزعنه بشرح زیرداده اند:

مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
ازصفحه 297 تاصفحه 299

25

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 3345

تاریخ تصویب : 1330/08/14

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.