جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


رای شماره : 4698-21/10/40

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
اعتراض وکیل رسول مشعربراینکه "باوجودصراحت ودلالت کامل وکالتنامه رسمی شماره 8966مورخ 26/1/33به اعطاءحق صلح به وکیل شاکی در موردشکایت ازبانوحلیمه وسایراشخاص ازجمله موکل اووگذشت ازطرف وکیل مزبوربشرح سندرسمی شماره 17088مورخ 18/5/33دادگاه استان برخلاف مدلول اسنادمزبوررای داده وبنابراین صدورچنین رائی صحیح نبوده وقابل نقض است "واردنمی باشد زیراهمانطوری که درحکم فرجامخواسته استدلال شده است انصراف شاکی ازشکایت خودبرابروکالتنامه شماره 8966مورخ 26/1/33و سندرسمی شماره 17088مورخ 18/5/33باوکالت پدرش هیچگونه دلالتی براینکه وکیل شاکی خصوصی حق سازش باغیرحلیمه داشته باشدنداردبخصوص باشکایت متواتردائم درتعقیب شکایت خودبوده ومی باشدعلیهذارای فرجامخواسته ازجهت رعایت اصول وقواعددادرسی وتطبیق عمل متهمان باقانون وتعیین کیفروسایرجهات قانونی بی اشکال بوده وبه اکثریت آراءابرام می شود.

* سابقه *
وکالت
اختیارات وکیل

رسول وحلیمه به اتهام داشتن رابطه نامشروع باهمدیگروبانوفضه به اتهام تسهیل رابطه نامشروع بین دونفرمزبورموردتعقیب دادسرای شهرستان تبریزواقع شده اند.
شعبه سوم دادگاه شهرستان پس ازرسیدگی بااحرازبزه متهمین وتطبیق بزه انتسابی رسول به شق 3ماده 212قانون مجازات عمومی نامبرده رابه شش ماه حبس تادیبی وبانوحلیمه رابرطبق شق 1همان ماده به شش ماه حبس تادیبی و تادیه پانصدریال کیفرنقدی وهریک ازسه نفررانیزبه پرداخت یکهزارریال محکوم می نماید.
چون حکم مزبورنسبت به رسول غیابی بوده براثرواخواهی مشارالیه در ثانی رسیدگی وبموجب حکم مورخ 2/6/32به استدلال اینکه (شاکی خصوصی درتاریخ 30مهرماه 31بجای اینکه به مرجع صلاحیتداراعلام جرم نمایدبه هنگ 26پیاده مرندشکایت برده وحتی درتوضیحاتی که درهنگ مزبوربیان داشته اشعارنموده زن خودراطلاق دادم واین اظهارمی رساندقبل ازشکایت به هنگ مرندزن خودرا مطلقه نموده ورونوشت طلاقنامه که ازطرف متهم واخواه تقدیم شده اشعاربه وقوع طلاق درسی ام مهرماه 31داردشکوائیه به دادگاه بخش مرنددرتاریخ 5/8/31ازطرف شاکی تقدیم شده که درآن تاریخ بعلت وقوع طلاق وتوجه به ماده 212قانون کیفرعمومی شاکی متصف به صفت زوجیت نبوده تابتواندمدعی خصوصی شناخته شود)بافسخ دادنامه غیابی نظربه موقوفی تعقیب واخواه داده است .
دادسرای شهرستان ازرای اخیروبانوفضه شخصاووکیل بانوحلیمه ازرای مورخ 26/1/32که برمحکومیت آنان بوده تقاضای رسیدگی پژوهشی نموده اند.
شعبه سوم دادگاه استان سوم پس ازرسیدگی بشرح منعکس درپرونده و تفکیک رسیدگی درباره فضه ،درمورداتهام رسول باوارددانستن اعتراض دادسراوبه استدلال اینکه :
اولاشکایت شاکی درتاریخ 29/7/31وطلاق درسی ام آبان ماه که یکروزبعد ازشکایت بوده وثانیاچون طلاق رجعی بوده ومطلقه رجعیه زن مطلق محسوب و مادام که ده منقضی نشده بانوحلیمه زن شاکی محسوب وهرگونه شکایت درباره او قابل قبول است وثالثاتقدیم شکایت به هنگ قبل ازطلاق بوده وصالح نبودن مرجع مزبورباتوجه به اینکه هنگ مرندنیزشکایت رابه دادگاه بخش محل فرستاده موثرومسقط حق شکایت زوج نمی تواندباشدورابعاامادرمورداینکه وکیل شاکی ازتعقیب بانوحلیمه ورسول هردوصرفنظرکرده است باملاحظه رونوشت وکالتنامه شاکی به شماره 8966مورخ 26/1/33وکالت شاکی فقط در موردبانوحلیمه می باشدوبهیچوجه دلالتی نداردبه اینکه وکیل شاکی مجازاست که بارسول نیزسازش نماید،رای بدوی مبنی بربرائت رسول رامعلول تشخیص وبافسخ آن متهم رابرطبق شق 3ماده 212قانون مجازات عمومی به شش ماه حبس تادیبی وپرداخت یکهزارریال هزینه دادرسی محکوم نموده است ودرمورد اتهام بانوحلیمه به استنادسندرسمی که بموجب آن وکیل شاکی ازتعقیب صرفنظرنموده است حکم بدوی رافسخ وقرارموقوفی تعقیب صادرمی نماید.
سپس درمورداتهام فضه نیزجداگانه رسیدگی وحکم محکومیت اورا بلااشکال دانسته وباحذف هزینه دادرسی آن رااستوارنموده است .
براثرفرجامخواهی رسول وفضه شعبه نهم دیوان عالی کشوربه استناد اینکه :موردوکالت وکیل شاکی "علاوه ازجوابگوئی دعاوی حلیمه عیال مطلقه شاکی ،رسیدگی به کلیه پرونده های مطروحه دردادگستری تبریزومرنداعم از دادگاه بخش وپژوهش مخصوصافیصله دادن به کلیه دعاوی وصلح وسازش باطرف دعوی درپرونده های مطروحه "بوده است که وکیل هم باداشتن اختیارات بموجب سندرسمی ازشکایت موکلش ازبانوحلیمه وسایرین صرفنظرنموده است وبعلاوه درموردفضه که اتهام اوتسهیل وسیله رابطه نامشروع بین زن ومردی بوده وصدور حکم به محکومیت اوطبق شق 3ماده 211که ناظربه قوادی ودایرکردن فاحشه خانه می باشدصحیح نبوده است ،احکام فرجامخواسته رانقض نموده ورسیدگی رابه شعبه دیگردادگاه استان آذربایجان محول داشته است .
شعبه چهارم دادگاه استان که مرجع رسیدگی پس ازنقض بوده چنین رای داده است :مدافعات وکیل رسول درنظردادگاه قابل قبول وموجه تلقی نمی گردد چه :1- درموردصلاحیت مرجع شکایت شاکی وتاریخ طلاق بنابرمحتویات پرونده شکایت شاکی درتاریخ 29/7/31وطلاق عیالش درتاریخ 30/7/31بوده که بااین ترتیب شاکی موقع طلاق دادن عیال خودمتصف به صفت شوهری بوده است اماراجع به صلاحیت مرجع شکایت بدیهی است باتوجه به کیفیت جرم ،شاکی درآن موقع و باآن حال درمقام تظلم ودادخواهی بوده وچون متهم راصاحب منصب نظامی دیده به مقامات فوق وی شکایت نموده وواضح است این اقدام وی رانمی توان دلیل انصراف وی ازطرح شکایت خوددردادگستری دانست چه اگرخلاف این نظرراقبول کنیم باشکایتی که شاکی اقامه نموده نقض غرض لازم می آیددرحالی که شاکی درهر حال درمقام دادخواهی بوده است ودرآن موقع هرمرجع ودیوانی درنظروی مرجع رفع تظلم بوده بعلاوه مقامات نظامی نیزپس ازتشخیص عدم صلاحیت خوددر رسیدگی ،به عدم صلاحیت خودنظرداده اند.2- طبق محتویات پرونده دلائل کافی ازقبیل شکایت شاکی واظهارات مطلعین وگواهی گواهان وشیاع محلی برای وقوع جرم درپرونده امرموجوداست وپرواضح است که هیچکس حاصرنمی شود باطرح شکایت واهی عفت خودرامخدوش نماید.3- راجع به صلح وکیل شاکی خصوصی بارسول متهم ومالاانصراف وی ازشکایت مطروحه برابرسندرسمی شماره 17088مورخ 18/5/33بایگانی درپرونده قطع نظرازاینکه موردوکالت مربوط به سازش بابانوحلیمه بوده ومندرجات آن هیچگونه دلالتی براینکه وکیل شاکی خصوصی حق سازش بارسول متهم رانیزداشته ندارداصولاباشکایات متواترو تعقیب مصرانه شاکی حتی بعدازاعاده پرونده ازدیوان محترم تمیزنیزدلالت برعدم انصراف وی ازشکایت خودازرسول متهم داردکمااینکه شاکی این موضوع رادرجلسه مورخ 21/12/36شعبه سوم دادگاه استان نیزصریحابیان داشته است بنابراین هراقدامی که وکیل شاکی خصوصی انجام داده بنظردادگاه محدودبه مناقشات موکل وی (پسرش )بابانوحلیمه بوده است لاغیرووکیل مرقوم حق سازش بامتهم رااساسانداشته است باتوجه به مراتب فوق رای دادگاه جنحه درموردبرائت رسول ازبزه انتسابی معلول بوده وفسخ می شودومتهم طبق بند3 ازماده 212قانون مجازات عمومی به مدت شش ماه حبس تادیبی باکسرو احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می شود.ودرخصوص اتهام فضه بااحراز بزهکاری اوبشرح دلائل منعکسه عمل ارتکابی رامعاونت درجرم انتسابی رسول و منطبق باشق 3ازماده 212و28قانون مجازات تشخیص وبافسخ رای بدوی نامبرده رابرابرموادیادشده ورعایت ماده 29قانون مجازات به مدت سه ماه حبس تادیبی محکوم می نماید.
وکلای رسول وفضه فرجامخواهی نموده اندکه درموردرسول رای اصراری تشخیص گردیده است .پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح شده و اکثریت بشرح زیررای به ابرام حکم فرجامخواسته داده اند:

مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
ازصفحه 306 تاصفحه 311

25
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
4698
تاریخ تصویب :
1340/10/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :